Občanský důchod – řešení pro 21. století

Od Jaromír Drábek

Koronavirová krize ovlivnila v roce 2020 zásadním způsobem českou ekonomiku. Dopady krize budou pokračovat i v roce 2021 a budou se postupně stále výrazněji přelévat i do sociální situace českých občanů, přičemž pokles ekonomiky ovlivní jako vždy nejcitlivěji nízkopříjmové domácnosti.

Stávající vláda si vybrala pro řešení dopadů koronavirové krize cestu expanzivní fiskální politiky prováděné především prostřednictví daňového systému. Zásadním krokem v tomto směru je schválení tzv. daňového balíčku v prosinci 2020. Tento postup je jistě legitimní volbou, nicméně expanzivní fiskální politika může mít různé formy a používat různé nástroje
s různou mírou efektivity.

Cílem tohoto článku je nastínit možnost zavedení občanského důchodů jako výrazně efektivnějšího nástroje, než je tzv. daňový balíček, efektivnějšího jak po stránce procesní (snížení administrativní zátěže občanů, zaměstnavatelů i státu), tak i po stránce fiskální (směřování fiskálního stimulu výrazněji do nízkopříjmových domácností).

Občanský důchod má charakter základního nepodmíněného příjmu, směřovaného ke každému občanu trvale žijícímu na území státu.

Zavedení občanského důchodu

Občanský důchod bude nepojistnou sociální dávkou, která bude vyplácena všem občanům ČR (EU) trvale žijícím na území ČR. Při zavedení občanského důchodů se navrhuje jeho výše na úrovni základní výměry starobního či invalidního důchodu (pro rok 2021 je to 3550 Kč měsíčně). Základní výměra důchodu je stanovena jako 10 % průměrné mzdy za předminulý kalendářní rok, je tedy vypočítána pro každý kalendářní rok na základě údajů Českého statistického úřadu a není závislá na aktuálním politickém rozhodnutí.

Občanský důchod bude dávkou nahrazující různé daňové úlevy a sociální dávky, které směřují k zajištění základních životních potřeb občana. Tyto dávky a úlevy jsou různým občanům přiznávány či vypláceny v různé výši, která v daňové oblasti často nezohledňuje jejich potřebnost. Daňové úlevy a sociální dávky jsou pro občany nepřehledné, pro většinu občanů nesrozumitelné, takže je často nevyužívají ti, kteří se v daňovém a sociálním systému nevyznají či úlevy a dávky nevyužívají systematicky. Jako typický příklad lze uvést daňovou slevu na manželku/manžela, o které mnoho mladých rodin ani neví, případně neví, jak úlevu uplatnit. Dalším příkladem, tentokrát z oblasti dávek, je přídavek na dítě, u kterého dokládání příjmu všech členů domácnosti každé tři měsíce odrazuje ty rodiny, které se raději zaměří na jiný způsob získání dodatečného příjmu než shánění potvrzení od zaměstnavatelů a návštěv úřadu práce.

Zjednodušení daně z příjmu

Zavedení občanského důchodu umožní výrazně zjednodušit pravidla pro výběr daně z příjmu fyzických osob a nastavit rovné podmínky pro občany bez ohledu na výši příjmu tak, aby systém daňových úlev neznevýhodňoval občany s nízkými příjmy.

Zároveň se zavedením občanského důchodu bude zrušena základní sleva na poplatníka, která byla do roku 2020 ve výši 24.840 Kč za rok, tedy 2070 Kč měsíčně, přičemž se pro roky 2021 a 2022 počítá s jejím postupným zvyšováním. Zavedení občanského důchodu ve výši 10 % průměrné mzdy bude mít obdobný dopad na příjmy ekonomicky činného občana jako zvýšení základní slevy na poplatníka na 42.600 Kč ročně.

Dále bude zrušena sleva na manželku/manžela s příjmy do 68.000 Kč za kalendářní rok, která byla v roce 2020 ve stejné výši jako základní sleva na poplatníka, tedy 24.840 Kč za rok. V případě manžela/manželky se zdravotním postižením se sleva zvyšuje na dvojnásobek. Zrušení slevy je v tomto případě třeba řešit nikoli prostřednictvím daňového systému, ale prostřednictvím systému sociálních dávek tak, aby chybná koncepce úlevy nevedla, jak je tomu ve stávajícím nastavení, k vyšší finanční podpoře vysokopříjmových než nízkopříjmových zdravotně postižených občanů.

Bude také zrušeno daňové zvýhodnění na dítě, které bylo v roce 2020 ve výši 15.204 Kč ročně na první dítě, 19.404 Kč na druhé dítě a 24.204 Kč na třetí a další dítě ve společné domácnosti. Nahrazení tohoto daňového zvýhodnění občanským důchodem bude znamenat navýšení podpory státu na každé dítě na 42.600 Kč ročně.

Výše uvedené změny daně z příjmu budou znamenat výrazné zjednodušení výběru daně, znatelné snížení administrativní zátěže zaměstnavatelů i finančních úřadů a zpřehlednění daně z příjmu pro občany. Zaměstnavatelé nebudou muset sepisovat s každým zaměstnancem každoročně prohlášení poplatníka, zaměstnavateli odpadne roční zúčtování daně zaměstnanců, mzdová agenda se oprostí od účtování slev na dani a od různých potvrzení zatěžujících zaměstnavatele i zaměstnance jako potvrzení o neuplatňování daňového zvýhodnění na dítě druhým z manželů, potvrzení o příjmu druhého z manželů či předkládání potvrzení o studiu dětí. Zároveň se odstraní některé možnosti zneužívání daňového systému.

Zefektivnění sociálního systému

Často se objevuje argument, že zavedení nepodmíněného příjmu sníží motivaci k hledání práce a že nepodmíněný příjem vede k pasivitě občanů na pracovním trhu. Je to však lichý argument nejméně proto, že již dnes stát garantuje prostřednictvím sociálního systému každému občanu příjem nutný k uspokojení základních životních potřeb. Nicméně stanovení i administrace výše sociální podpory jsou velmi složité, ať už co do typu podpory (životní minimum, existenční minimum), tak co do výše dávky (odstupňování podle věku a počtu členů společné domácnosti). Se zavedením občanského důchodu bude možné zrušit některé nepojistné sociální dávky, které budou občanským důchodem nahrazeny, a tím výše uvedené nedostatky sociálního systému napravit.

Především bude možné zrušit příspěvek na živobytí, který dosud zajišťuje základní životní potřeby občana v případě, kdy pro jejich uspokojení nemá dostatečný zdroj příjmu. Zavedení občanského důchodu nastaví rovný přístup k příjmu zajišťujícímu základní životní potřeby bez jakékoli dodatečné administrativní zátěže, tedy zejména bez stávajícího dokládání příjmů všech členů společné domácnosti každé tři měsíce. Příspěvek na živobytí byl v roce 2020 vyplácen u dětí ve výši až 2770 Kč měsíčně a u dospělých ve výši až 3850 Kč měsíčně, přičemž u vícečetných domácností byla maximální dávka 3550 Kč, pouze u jednočlenných domácností bylo možné dosáhnout dávky 3850 Kč. Zavedení občanského důchodu ve výši 3550 Kč měsíčně tedy nahradí příspěvek na živobytí u dětí, a to i v souběhu s přídavkem na dítě, přičemž občanský důchod bude ve všech případech vyšší než
dosavadní dávky. U dospělých, kteří žijí ve vícečetné společné domácnosti je také výše občanského důchodu vyšší nebo stejná jako maximální výše příspěvku na živobytí. Pouze u jednočlenných domácností vznikne disproporce ve výši 300 Kč měsíčně, kterou je případně třeba řešit prostřednictvím jiného instrumentu sociálního systému, než se výše občanského důchodu zvýší nad úroveň životního minima pro jednočlennou domácnost.

Dále bude možné zrušit přídavek na dítě, který byl v roce 2020 vyplácen ve výši 630 až 1080 Kč měsíčně podle věku dítěte a dalších podmínek. Zavedení občanského důchodu ve výši 3550 Kč bude i v tomto případě vždy vyšší finanční podporou než dosavadní součet daňového zvýhodnění na dítě (max. 2017 Kč měsíčně) a příspěvku na dítě (max. 1080 Kč měsíčně) nebo součet příspěvku na živobytí a příspěvku na dítě (viz výše).

Uvedené změny nepojistných sociálních dávek významně sníží administrativní zátěž na straně státu (uvolní kapacity úřadu práce), na straně občanů (dokládání příjmů všech členů domácnosti každé čtvrtletí) i na straně zaměstnavatelů (vydávání potvrzení o příjmech zaměstnanců každé čtvrtletí). Dále odpadne čtvrtletní složité posuzování příjmů společné domácnosti a možnost zneužití sociálního systému uváděním nepravdivých údajů o členech společné domácnosti či jejich příjmech. Nejdůležitějším efektem však bude, že každému občanu bude zajištěn základní příjem bez ohledu na jeho případná sociální znevýhodnění. Bude také napravena situace, kdy občan žijící ve společné domácnosti s nespolupracujícími osobami (které např. nedodají včas potvrzení o příjmu), ztrácí nárok na podporu státu, přestože si ji objektivně zaslouží a potřebuje ji.

Fiskální výdaje
Fiskální dopady jsou vyčísleny orientačně podle parametrů daňového a sociálního systému pro rok 2020. Výdaje státního rozpočtu jsou uvedeny podle propočtu založeného na veřejně dostupných údajích ministerstva financí, ministerstva práce a sociálních věcí a Českého statistického úřadu.

V České republice žilo v roce 2020 cca 10,7 mil. obyvatel, z toho cca 0,6 mil. cizinců, z nichž je asi 150 tis. občanů jiných členských zemí EU. Občanský důchod bude vyplácen občanům ČR či EU trvale žijícím na území ČR, kteří podají žádost a splní případné další podmínky, jako např. nepřetržitý pobyt na území ČR ve stanovené délce. Při fiskálně velmi konzervativním odhadu bude vypláceno cca 10 mil. občanských důchodů, pravděpodobně jich bude méně. V tomto počtu je však již zahrnuto 2,9 mil. důchodců, kterým je vyplácen starobní, invalidní nebo pozůstalostní důchod, přičemž základní výměra důchodu je vyplácena jen jednou i při souběhu více důchodů a tak tomu bude i po zavedení občanského důchodu.

Dále je třeba odečíst cca 0,5 mil. dětí do 4 let, které jsou finančně zajištěny rodičovským příspěvkem. Rodičovský příspěvek se vyplácí v souhrnné výši 300 tis. Kč na jedno dítě, což znamená pro dobu 4 let průměrnou částku 6250 Kč měsíčně, část rodičovského příspěvku tedy může být nahrazena občanským důchodem.

V celkovém součtu to znamená, že občanský důchod by při jeho zavedení byl vyplácen nejvýše 6,7 mil. občanů, což představuje při základní výměře důchodu v roce 2020 ve výši 3490 Kč měsíčně částku 281 mld. Kč za rok.

Základní slevu na poplatníka uplatňuje cca 5,2 mil. zaměstnaných. Vzhledem k tomu, že v roce 2020 byla základní sleva na poplatníka ve výši 24.820 Kč ročně, která byla plně uplatnitelná i při výdělku ve výši minimální mzdy, je pravděpodobné, že naprostá většina zaměstnaných (ekonomicky aktivních) ji uplatnila v plném rozsahu. Navíc i někteří ekonomicky neaktivní na tuto slevu mohou dosáhnout (kapitálové příjmy, příjmy z pronájmu, ostatní příjmy). Zrušení základní slevy na poplatníka tedy při výše uvedeném počtu ekonomicky aktivních přinese cca 129 mld. Kč.

Daňové zvýhodnění na dítě je uplatňováno formou slevy na dani nebo daňového bonusu. Průměrné zvýhodnění na dítě je možné odhadnout na cca 18 tis. Kč. Počet nezaopatřených dětí, na které je možné uplatnit slevu, lze odhadnout na cca 2,5 mil., z toho reálně může být uplatněna sleva při fiskálně opatrném odhadu na cca 2 mil. dětí (bez dětí, u nichž ani jeden z rodičů nepracuje, tedy na ně daňové zvýhodnění nemůže být uplatněno). Fiskální dopad zrušení daňového zvýhodnění na dítě lze tedy odhadnout na 36 mld. Kč.

Celkem tedy zrušení základní slevy na poplatníka a daňového zvýhodnění na dítě zajistí zvýšení příjmů státního rozpočtu o 165 mld. Kč.

Výdaje státního rozpočtu na příspěvek na živobytí a přídavek na dítě lze podle dosavadního vývoje výdajů na výplatu těchto dávek pro rok 2020 odhadnout na částku cca 9 mld. Kč.

Fiskální náročnost zavedení občanského důchodu je tedy odhadována na 107 mld. Kč ročně.

Zajištění výplaty občanského důchodů

Výplata občanského důchodu může být prováděna prostřednictvím České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) za použití standardních postupů uplatňovaných při výplatě starobních, invalidních a pozůstalostních důchodů. Výplata bude stejně jako u ostatních důchodů zahájena na základě žádosti občana o přiznání občanského důchodu, ke které doloží občanství ČR (EU) a trvalý pobyt na území ČR, pokud tato skutečnost nebude vyplývat z údajů, které má ČSSZ k dispozici ze základních registrů (např. údaje z evidence obyvatel).

ČSSZ vyplácela v roce 2020 každý měsíc více než 3 mil. důchodů. Navýšení počtu výplat o dalších cca 6 mil. důchodů je při dnešní úrovni automatizace vyplácení důchodů proveditelné bez významných nároků na technické vybavení, zvláště s přihlédnutím k tomu, že prostřednictvím jednotného výplatního místa ministerstva práce a sociálních věcí jsou vypláceny i nepojistné sociální dávky, z nichž výplata příspěvku na živobytí a přídavku na dítě bude při zavedení občanského důchodu zrušena.

Při zachování současných pravidel platných pro starobní, invalidní a pozůstalostní důchody, kdy lze o důchod požádat zpětně, lze občanský důchod zavést i bez významných problémů v oblasti lidských zdrojů. Pro příjem žádostí je možné využít pro většinu občanů již existující agendy. Pro zaměstnance jsou to evidenční listy důchodového pojištění, pro OSVČ přehledy OSVČ o příjmech a výdajích. Tyto formuláře lze v rámci každoroční aktualizace doplnit o žádost o přiznání občanského důchodu a tu pak zpracovat v rámci standardní každoroční agendy. Navíc je možné pro zavedení občanského důchodů využít pracovníků uvolněných z úřadu práce v souvislosti se zrušením agendy příspěvku na živobytí a přídavku na dítě.

Shrnutí:

Občanský důchod bude jednotná nepojistná sociální dávka vyplácená měsíčně každému občanu ČR (EU) trvale žijícímu na území ČR.

Výše občanského důchodu se rovná aktuální základní výměře důchodů (pro rok 2021 je to částka 3550 Kč měsíčně).

Občanský důchod nahradí u daně z příjmu fyzických osob základní slevu na poplatníka, daňové zvýhodnění na dítě a slevu na manžela/manželku, v oblasti nepojistných sociálních dávek nahradí občanský důchod příspěvek na živobytí a přídavek na dítě.

Fiskální náročnost zavedení občanského důchodu je cca 100 mld. korun ročně, je srovnatelná s fiskální náročností tzv. daňového balíčku schváleného v prosinci 2020.

Zavedení občanského důchodu zlepší efektivitu sociálního a daňového systému a zjednoduší přístup nízkopříjmových skupin obyvatel k finanční podpoře státu.

Článek byl v mírně zkrácené a mírně upravené verzi publikován v Hospodářských novinách dne 29. 1. 2021. Vládní daňové změny? Ne, raději občanský důchod. Místo úlev i dávek dejme každému 3550 korun | Hospodářské noviny (iHNed.cz)

Aktuální dění

Trestní oznámení je bohužel dnes nástrojem dehonestace

Od Jaromír Drábek

/ROZHOVOR/ Jaromír Drábek z Jablonce nad Nisou je bývalý ministr práce a sociálních věcí. O svých zkušenostech z práce i svém současném životě mluvil v Týdeníku Jablonecko, který vyšel v úterý 26. listopadu.

Jaromír Drábek je dnes poradcem užívajícím si klidu ve svém domě na okraji Jablonce. Jak sám říká, zvolnil a života si užívá. Býval ale prezidentem Hospodářské komory České republiky i ministrem práce a sociálních věcí.

Narodil jste se v Jablonci?
Před čtyřiapadesáti lety. A třicet let žiji tady v tomhle domě. Vyrůstal jsem pod Střelnicí, na základní školu jsem chodil na Pivovarskou. Tehdy tam začínal pan učitel Mlejnek, který nedávno odešel do důchodu z místa ředitele školy. Už jsem zkrátka pamětník.

Pocházíte z „kantorské“ rodiny, oba Vaši rodiče byli pedagogy, i Vaše manželka vyučuje. Jak se Vám v takovém prostředí žilo a žije?
Je to asi nějaké genetické zatížení. Oba moji rodiče učili matematiku a fyziku a sám jsem říkal, že nechci žít s učitelkou. Když chce někdo opravdu učit, nosí si to domů. S manželkou jsem se seznámil na vysoké škole, na elektrotechnické fakultě. Říkal jsem si, že to je dobré, že jsem se trefil. Po škole, když jsem byl na vojně, šla učit, protože ji to bavilo a navíc to měla také v genech, protože i její oba rodiče byli učitelé.

Když jsme u těch učitelů, ve středu 6. listopadu proběhla stávka pedagogů kvůli překotným systémovým změnám, ale i kvůli výši platů. Rozumíte tomu?
Rozumím tomu, že i když se situace velmi zlepšila, se učitelé cítí nedostatečně ohodnocení. Nicméně ta stávka mi přišla z taktického hlediska ne dost dobře uchopená. Stávka byla zdůvodňována tím, že odbory chtějí více peněz do tarifů a méně do osobního ohodnocení. A to je přesně to, proti čemu jsem já vždy bojoval. Jako ministr jsem dokonce zrušil věkové automaty, protože si nemyslím, že by měl být jakýkoli zaměstnanec odměňován jen podle toho, kolik let v té práci je. Protože to je demotivační pro mladé, kteří chtějí opravdu být dobří a vykonávají práci kvalitně.

Vystudoval jste obor technická kybernetika na ČVUT (České vysoké učení technické) a promoval jste v roce 1988. Co si může člověk pod pojmem technická kybernetika představit?
Na konci osmdesátých let se stále tradovalo to, co řekl jeden komunistický potentát. Že kybernetika je buržoazní pavěda. Není to tak, kybernetika je věda o řízení složitých systémů. Musím říci, že studium mi pomohlo nejenom v pracovní oblasti, ale i ve tvoření názorů na svět. Když se na svět podíváte, je to složitý systém, kde není vždy jasné, jaké jsou vazby, jaké jsou postupy. Kybernetika pomáhá vytvářet analytický pohled, který člověku pomůže nepropadat panice. Kybernetika je obor na pomezí technického a humanitního, nicméně v komunistickém Československu se kybernetika mohla studovat právě jen ta technická. Tedy jak technicky řešit řízení systému.

Rok po dokončení Vašeho studia proběhla sametová revoluce. Jak na tu dobu vzpomínáte?
Ano, vysokou školu jsem dokončil v roce 1988, 1. října toho roku jsem nastoupil jako vysokoškolák na vojenskou službu do Benešova u Prahy. Tam jsem si prožil pohotovost jednotky při takzvaném Palachově týdnu. Naštěstí každý, kdo byl z Prahy nebo v Praze studoval, byl vyškrtnut ze seznamu vojáků, kteří by případně jeli zasahovat proti demonstrantům. Což se mi velmi ulevilo. Vrátil jsem se z vojny na konci září 1989, takže sametová revoluce probíhala pár týdnů poté, co jsem se vrátil z vojny.

Co jste dělal pak?
Rozkoukával jsem se, nastoupil jsem do práce v tanvaldské pobočce Výzkumného ústavu energetického. Samozřejmě jsem se ale účastnil demonstrací tady na Jablonecku, v ústavu jsem prožil generální stávku. Jezdili jsme i do Prahy na Letnou, byli jsme i v katedrále svatého Víta na potvrzení blahosvatořečení Anežky České. A teď, po třiceti letech se tam vracíme. Je to pro nás velice důležité období.

Devadesátým letům minulého století se dnes říká divoká. Vnímal jste to tehdy tak?
Myslím si, že se to dnes dost přeceňuje. Byla to veliká změna. Československo bylo velmi výjimečné v tom, že soukromý sektor neexistoval. Jen pár lidí mělo povolení k samostatné činnosti od národního výboru k jakémusi pseudopodnikání. Rozumím tomu, že transformace měla proběhnout co nejrychleji. A tudíž tam byla i spousta chyb. Ale jestli se to dalo provést nějak výrazně lépe, o tom bych dost pochyboval. Ve zpětném pohledu lidé hledají jen to, co bylo špatně, co se nepovedlo. Přitom dnes u nás svobodné podnikání funguje.

V roce 2002 jste poprvé vstoupil do politiky, když jste se tady v Jablonci stal zastupitelem. Jako nestraník za KDU-ČSL. Jaká byla Vaše motivace?
Ono to bylo trošku zprostředkované. Když nám zprivatizovali Výzkumný ústav, v jehož pobočce v Tanvaldu jsem pracoval, začal jsem rozjíždět soukromé podnikání. Poměry se tehdy rychle měnily, zvláště co se týkalo zákonů platících pro podnikatele. Nás jako mladé kluky tyhle změny zajímaly, protože jsme chtěli, aby se to vyvíjelo jako jinde ve vyspělém světě. A tak jsem se dostal k založení Hospodářské komory. Chtěl jsem do Jablonce přenést své zkušenosti. Tehdy město řešilo třeba složitý problém rozvoje teplárenství.

Třicet let po sametové revoluci je ale spousta Čechů zklamaných. Čím to? 
Myslím si, že to zklamání je docela pochopitelné. Přes všechny nezpochybnitelné výhody se bohužel objevuje řada postupů, které tu starou dobu připomínají. Když máme předsedu vlády, který byl prokazatelně registrovaný jako agent STB, co se tedy změnilo? Zase lidé říkají, že je potřeba být příznivec té správné strany, aby člověk byl jaksi připuštěn k těm správným činnostem. I já si to představoval třicet let od sametové revoluce jinak.

Byl to důvod, proč jste byl v roce 2009 členem přípravného výboru strany TOP 09? 
Tehdy jsem se znal již dlouho s Miroslavem Kalouskem. On byl tehdy předsedou rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny, pak ministrem financí a já prezidentem Hospodářské komory. Věděl, že jsem zapřisáhlý nestraník, stranická politika pro mě není. Na jaře za mnou přišel s tím, že připravuje novou stranu. Přesvědčil mne tím, že své názory prosadím jen lépe coby straník. Měl pravdu, to co jsem chtěl prosadit v době ekonomické krize, jsem jako člen TOP 09 prosadil.

Má to dnes, v době stále ještě ekonomické konjunktury, ministr práce a sociálních věcí lehčí než stejný ministr v době ekonomické krize? 
Určitě. Být ministrem práce a sociálních věcí v době ekonomické krize je práce nevděčná. Naštěstí jsem to i díky kybernetice při nástupu do funkce věděl. Setkával jsem se s dalšími ministry evropských zemí a věděl jsem, že v době krize nelze být populární.

Váš konec na postu ministra ale přišel jen o dva roky později. Tehdy byl obviněn Váš náměstek z úplatkářství. Proč jste ale odešel Vy? 
Když obvinili mého nejbližšího podřízeného, považoval jsem za samozřejmé vyvodit z toho politickou zodpovědnost a podal jsem demisi. Dodnes to považuji za správnou věc. Dnes je laťka nasazena jinak. Obviní ministra, premiéra a on klidně setrvá ve své funkci. Obvinění mého náměstka bylo poté vyvráceno, soud uznal, že k ničemu nedošlo. I tak na mě zůstala skvrna, proto jsem třeba rok po odchodu z ministerstva odmítl nabízenou kandidaturu do Evropského parlamentu. Ten je dnes plný bývalých ministrů.

V roce 2018 jste byl obviněn kvůli Fondu dalšího vzdělávání. Měly se tam zneužívat dotace. V září stejného roku bylo ale stíhání zastaveno. O co šlo? 
Policie vydala usnesení o zahájení trestního stíhání za to, že jsem podepsal změnu zřizovací listiny. Tím jsem se měl dopustit překročení svých pravomocí. Tím podpisem jsem nemohl způsobit žádnou škodu, policie ji ale vyčíslila na nějaké dvě miliardy. Byl to takový nesmysl, že jsem si ani nevzal advokáta a nechal se zastupovat ex offo. Ten podal stížnost proti zahájení trestního stíhání. Státní zástupce uznal, že je to celé nesmysl a zrušil celé zahájení trestního stíhání.

Zdá se mi to, nebo dnes je každý, i komunální politik, jednou nohou ve vězení? 
Trestní oznámení je dnes bohužel nástrojem dehonestace. Přitom jeho podání stojí tisíc korun a to si dnes může dovolit skoro každý. Řada policistů trestní oznámení na politika raději neodloží a rozjede mašinérii. A pak je to v mnoha případech zastavované státními zástupci nebo až u soudu. Jenže to už bývá pro politika dost pozdě, škraloup už má.

Vy jste dnes členem dozorčí komise Nadačního fondu Jablonecké varhany. Jak jste se k tomu dostal? 
Já jsem věřící, zároveň člen jablonecké římskokatolické farnosti. Když mne lidé z fondu oslovili, neváhal jsem. Je nutné krásné varhany v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Jablonci zachránit. Sbírku lze podpořit adopcí píšťal nebo příspěvkem na transparentní účet.

Ve svém životopise máte napsáno, že máte rád turistiku, lyžování, hudbu a literaturu. Co z toho nejraději? 
Jako správný Jablonečák jsem se narodil s lyžemi na nohou. Jedna z mých nejranějších vzpomínek je ta, že když napadlo více sněhu a museli jsme dojít pro mléko, maminka mě postavila na lyže a už jsem jel. Mám rád Jizerky na běžkách, ale touláme se jimi i v létě, les je pro mě nabíjející.

autor: Jan Sedlák
zdroj: denik.cz

Aktuální dění

Žalobce zrušil stíhání exministra Drábka

Od Jaromír Drábek

Státní zástupce zrušil stíhání bývalého ministra práce Jaromíra Drábka (TOP 09) a jeho náměstka Vladimíra Šišky z přípravy dotačního podvodu a zneužití pravomoci při transformaci Fondu dalšího vzdělávání (FDV). Podle Šiškova obhájce Tomáše Sokola to znamená definitivní konec kauzy, v níž byli obviněni celkem tři lidé. Informuje o tom Ekonomický deník.

Šiška byl trestně stíhán v několika dalších kauzách, loni mu odvolací soud snížil trest za zmanipulování zakázky na výplatu dávek na čtyři roky vězení.

Drábek i Šiška podali proti zahájení trestního stíhání stížnost. Podle Drábka bylo obvinění vykonstruované. Žalobce pražského městského státního zastupitelství Jaroslav Šaroch nakonec jejich stíhání označil za nezákonné. Sokol upozornil, že byl případ rovnou odložen. „Nebylo ani postupováno obvyklejším způsobem, tedy zrušením usnesení o zahájení stíhání s tím, že policejní orgány budou dál ve věci šetřit. Takže je to definitivní konec,“ sdělil serveru obhájce.

FDV existuje od roku 2011 jako příspěvková organizace ministerstva práce. Vznikl kvůli čerpání peněz z evropských fondů na projekty ke zlepšení zaměstnanosti.

Problémem byl podpis změny zřizovací listiny

Drábek resort vedl od července 2010 do října 2012. Již dříve uvedl, že je stíhán za to, že v letech 2011 až 2012 opakovaně podepsal změnu zakládací listiny fondu a protiprávní změny podle policie provedl úmyslně. FDV pak čerpal peníze z rozpočtu z peněz na politiku zaměstnanosti. „Proti věcné stránce čerpání nejsou v usnesení žádné námitky, napadán je jen předchozí podpis změny zřizovací listiny, tedy čistě formální akt,“ napsal Drábek.

Policisté zasahovali na ministerstvu kvůli fondu v prosinci 2016. Tehdy přišli pro dokumenty a další materiály. Nejvyšší kontrolní úřad v červenci 2015 uvedl, že ministerstvo práce při zřizování fondu porušilo zákon. Resortu se podařilo ukotvit fond do legislativy dodatečně, dostal se do novely o zaměstnanosti. Podle dřívějších informací tak Evropská komise mohla fond vyhodnotit jako neoprávněného příjemce evropských peněz a hrozilo vracení dotací do Bruselu. Fond vedl například od roku 2012 kritizovaný projekt Stáže ve firmách za plánovanou částku 800 miliónů – 680 miliónů z fondů EU a 120 od státu.

Ministerstvo práce chce ke konci letošního roku Fond dalšího vzdělávání zrušit. Vedení resortu své rozhodnutí zdůvodnilo malou poptávkou po činnosti fondu, jeho finanční a personální nestabilitou i odklonem od původního úkolu.

zdroj: novinky.cz

Aktuální dění

Očima expertů: Zvýšit životní minimum? (Peníze.cz)

Od Jaromír Drábek

Jaromír Drábek

bývalý ministr práce a sociálních věcí, TOP 09

Životní a existenční minimum jsou stanovené minimální finanční částky, za které má být možné uspokojit základní životní potřeby nebo prostě přežít. Pokud se životní náklady vypočtené statistickým úřadem podle spotřebního koše zvýší aspoň o pět procent, může vláda svým rozhodnutím životní a existenční minimum zvýšit.

Zvýšení životního a existenčního minima na jedné straně zvýší některé sociální dávky, na druhé straně sníží počet vyplácených dávek tam, kde jsou podmíněny maximálním dosaženým příjmem (např. u přídavku na děti). Zvýšení je tedy vždy dvojsečné. Pomůže těm, kteří jsou úplně bez příjmů, naopak sníží pomoc státu těm, kteří se snaží, ale nevydělají dostatek peněz pro celou rodinu (typicky rodiny s více dětmi nebo pracující samoživitelé). Proto je vhodné nedělat zvýšení životního minima izolovaně, ale kombinovat je s úpravou sociálních dávek vázaných na příjem domácnosti.

Za optimální bych považoval, aby výše životního a existenčního minima nebyla určována politickým rozhodnutím, ale aby byla automaticky stanovována na základě údajů statistického úřadu podle spotřebního koše pro určení minimálních životních či existenčních nákladů. Období ekonomického růstu je pro takové systémové nastavení vhodným okamžikem.

Zdroj a odpovědi dalších expertů: https://www.penize.cz/socialni-davky/355989-ocima-expertu-zvysit-zivotni-minimum

Aktuální dění

Reakce na zveřejněnou informaci o trestním stíhání

Od Jaromír Drábek

Dne 27. 2. 2018 mi bylo doručeno usnesení o zahájení trestního stíhání za skutky, kterých jsem se měl dopustit jako ministr práce a sociálních věcí v letech 2011-12. Jsem trestně stíhán za to, že jsem opakovaně podepsal změnu zakládací listiny příspěvkové organizace ministerstva. Kreativní výklad policie je, že jsem tyto změny provedl úmyslně protiprávně, přičemž ani úmysl ani protiprávnost není usnesením o zahájení trestního stíhání ani jeho odůvodněním jakkoli doložena. Uvedenými podpisy jsem měl údajně způsobit škodu velkého rozsahu, přičemž škoda měla být způsobena tím, že státní příspěvková organizace čerpala peníze ze státního rozpočtu v souladu se zákonem o státním rozpočtu na projekty aktivní politiky zaměstnanosti (například získání prvotní praxe absolventů po ukončení studia). Proti věcné stránce čerpání nejsou v usnesení žádné námitky, napadán je jen předchozí podpis změny zřizovací listiny, tedy čistě formální akt. Policií byl čin vyhodnocen jako dotační podvod a zneužití pravomoci.

Jistě, nejsem první. Mám tu čest být zařazen do skupiny lidí jako bývalý ministr informatiky, bývalá náměstkyně ministra pro místní rozvoj, bývalá ministryně obrany, bývalý předseda vlády či řada starostů a obecních zastupitelů a mnoho dalších, kteří byli vyšetřováni či stíhání ve vykonstruovaných kauzách jen proto, že policie přespříliš horlivě hledala něco, co není, místo aby se věnovala reálné trestné činnosti.

Taková vykonstruovaná obvinění ohrožují důvěru občanů v právní stát. Nemůžeme se pak divit, že do politiky moc slušných a schopných lidí nechce. Zároveň vyšetřování a soudní řízení takových případů stojí daňové poplatníky zbytečně nemalé finanční prostředky. Abych přispěl k zabránění negativních důsledků vykonstruovaných obvinění a také abych pomohl těm, kteří třeba nemají tolik zkušeností s nepravdivými nařčeními, mediálním tlakem či hrozbou nespravedlivého trestu,

připravuji založení Spolku pro obranu nespravedlivě stíhaných.

Pokud to někomu připomíná něco z historie naší země, není na omylu. Samozřejmě, nežijeme v totalitě, nicméně některé praktiky se tehdejším praktikám nebezpečně přibližují. Proto ten název. Stejně jako tehdy jde jen o to, aby stát dodržoval pravidla, která si sám stanovil.

Cílem spolku bude v souladu se zákony ČR:

shromažďovat informace o nespravedlivě stíhaných osobách,

zákonným způsobem upozorňovat příslušné státní orgány i veřejnost na pochybení při takovém stíhání,

žádat nápravná opatření a veřejnou informaci o jejich provedení,

pomáhat nespravedlivě stíhaným v jejich obtížné životní situaci, kdy například při doručení usnesení o zahájení trestního stíhání je určená lhůta pro zvolení advokáta či podání stížnosti jen 3 dny od doručení usnesení.

Aby nebylo pochyb, zdůrazňuji, že činnost spolku bude zásadně nepolitická v tom smyslu, že se nebude věnovat kauzám aktivních politiků. Na rozdíl od občanského života, v politice ctím presumpci viny. Sám jsem odstoupil z funkce ministra, když byl obviněn můj náměstek, i když se později ukázalo, že čin, z kterého byl obviněn, nespáchal.

Kdokoli by chtěl pomoci v popsané činnosti, ať už je sám nespravedlivě stíhaný či může přispět svou dobrovolnou prací, bude vítán.

Jaromír Drábek

Aktuální dění

Otázky Václava Moravce

Od Jaromír Drábek

Jednorázový příspěvek pro důchodce

Václav MORAVEC, moderátor
I to jsou témata, o kterých se po dnešních Otázkách začne mluvit s nadhledem a v souvislostech. Vítejte a hezkou neděli vám všem ze žižkovské vysílací věže. Jednorázový příspěvek penzím tisíc korun. Je to hodně nebo málo? Občanští demokraté Petra Fialy tvrdí, že je to málo, chtěli by jednorázový příspěvek 2400 korun. Tady jsou slova lídra občanských demokratů.

Petr FIALA, předseda strany /ODS/
Nám to připadá málo, připadá nám to málo v době, kdy se těšíme velmi příznivým ekonomickým číslům, a kdy hlavně vláda rozdává na všechny strany, zvyšuje počet státních zaměstnanců, zvyšuje počet úředníků, přidává na platy státním zaměstnancům, a v té chvíli je přece správné, aby se přidalo těm, kteří si to zaslouží.

Václav MORAVEC, moderátor
Argumentuje předseda občanských demokratů Petr Fiala. Prvními hosty Otázek jsou místopředsedkyně sociálních demokratů, ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Vítejte po čase v Otázkách. Hezký dobrý den.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Dobrý den.

Václav MORAVEC, moderátor
A vítám i bývalého ministra práce a sociálních věcí z TOP 09 Jaromíra Drábka. Vítejte, hezký dobrý den.

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Pěkné poledne.

Václav MORAVEC, moderátor
Tentokrát začnu u opozice, protože za vámi, pane exministře, jde to, že se nezvyšovaly penze a kvůli tomu i kvůli tomu, aby neklesaly reálné důchody, tak ten jednorázový příspěvek. Pokud byste byl v té ekonomické situaci, ve které je dnešní vláda, také byste navrhl jednorázový příspěvek?

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Určitě ne, protože ty argumenty, které předkládá ODS, tak nejsou úplně přesné. Je potřeba také říci, že důchodový účet je stále v deficitu, to znamená, že ani to zpomalení valorizací nedosáhlo standardního stavu, kdy to, co se vybere na důchodovém pojištění, tak se vyplatí v rámci invalidních a starobních důchodů. Je…

Václav MORAVEC, moderátor
Ale občanští demokraté jsou teď solidární a říkají, jestliže se…

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Tak občanští demokraté v tuto chvíli nenesou politickou odpovědnost vládnutí a spravování státního rozpočtu a já rozhodně ani po 3 letech po odchodu z funkce ministra nebudu říkat takové populistické řeči, jako dejte nějaké peníze, které nemáte, protože stát se pořád dál zadlužuje, deficit státního rozpočtu je někde na 70 miliardách. Tam je potřeba prostě udělat pořádek ve financích, udělat pořádek v rozpočtu, nenabírat 13 tisíc nových zaměstnanců, zasadit se o to, aby stát hospodařil správně a pak bude samozřejmě na to, aby byly větší důchody. Ale v tuto chvíli stát nemá…

Václav MORAVEC, moderátor
Tedy, i když si to ekonomika může dovolit, tak byste žádný jednorázový příspěvek…

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Ekonomika si to v tuto chvíli nemůže dovolit, to prostě není pravda. Ekonomika si nemůže dovolit mít 70miliardový deficit v období, kdy ekonomika výrazně roste. To potom dopadneme stejně jako v tom období minulých 10 let, kdy vlády sociální demokracie tvořily poměrně vysoké schodky v době, kdy ekonomika rostla, a my jsme to pak museli horko těžko škrtat a samozřejmě jsme byli nepopulární. Taková doba klidně může přijít za 5, za 10 let, anebo také za 3 roky, podívejme se na uprchlickou krizi.

Václav MORAVEC, moderátor
Myslíte, že taková doba může přijít, paní ministryně?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Tak může přijít celkem cokoli, nicméně já bych se opravdu nebála a chtěla bych říct, že já jsem na jaře nesla na vládu návrh, aby vláda opět vlastně zajistila valorizaci v určité výši, aby to bylo zase těch 200 korun průměrně na důchod, jako tomu bylo pro letošní rok, abychom zaručili to, že i když ta valorizace podle těch pravidel bude nižší, tak aby vláda rozhodla, že to bude takto dáno. Bohužel jsme byli v té koalici jediní, jenom ministři a ministryně za ČSSD hlasovali pro, ostatní ne. A teď ten jednorázový příspěvek. Ano, to je jakési takové provizorní řešení, aby se seniorům alespoň rychle ta nízká valorizace vykompenzovala. Takže v tuto chvíli já ho považuji za správný, ale za daleko správnější bych považovala, kdyby naši koaliční partneři na tom jaře odhlasovali to, tu jakoby zaručenou valorizaci.

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Jestli k tomu můžu…

Václav MORAVEC, moderátor
Ano, ano.

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
…jenom jednu větu. Ono samozřejmě vždycky je dobré mluvit o těch tématech společně. Máme tady také zdravotně postižené, kteří nemají valorizované příspěvky na péči…

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
To je další návrh, ano.

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Máme tady rodiny s dětmi, které jistě je potřeba podporovat, protože všichni se na tom shodneme, že řada rodin s dětmi je na tom velmi špatně, takže nemluvme bez souvislosti, nevytrhujme důchodce. Já jim samozřejmě také přeju, aby měli vyšší důchody, ale ten stát…

Václav MORAVEC, moderátor
No, nepřejete jim. Ten jednorázový příspěvek ve výši tisíce korun byste jim nedal.

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Ale ten stát samozřejmě, pokud dá peníze někam, tak je nedá někam jinam. A říkám, nedávejte peníze do nových zaměstnanců, nedávejte peníze do zbytečných výdajů státu a dávejte peníze ale nejenom důchodcům, ale také zdravotně postiženým a také rodinám s dětmi.

Václav MORAVEC, moderátor
Jinak řečeno, ten jednorázový příspěvek je nesystémový vůči jiným sociálně potřebným skupinám obyvatel, chápu to správně?

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Přesně tak, přesně tak, přesně tak. Proč nedostanou zdravotně postižení k tomu nevalorizovanému příspěvku na péči jednorázový příspěvek?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Ale víte, oni samozřejmě, tam je samozřejmě také návrh valorizace. A ano, jako je to pravda, že je to výdaj státního rozpočtu a musí se koukat na všechny ty skupiny, nicméně my víme, že senioři tady mají poměrně nízké důchody, které se nezvyšovaly před tím, a že je to velice důležité jim je navyšovat. Kdyby bylo na mně, tak bych samozřejmě navyšovala více. Ale ano, pohybujeme se v rámci jednoho státního rozpočtu a opravdu já považuji v tuto chvíli ten jednorázový příspěvek alespoň v té výši tisíc korun za jakési kompenzační minimum.

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Jenomže, paní ministryně,…

Václav MORAVEC, moderátor
Promiňte, pane, pane…

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
…vy dobře víte, že rodiny s dětmi jsou mnohem ohroženější sociální skupinou než důchodci. Podívejte se na vlastní statistiky ministerstva práce a sociálních věcí, kolik procent důchodů, kolik procent důchodců žije v tom pásmu ohrožení chudobou a proti tomu kolik procent rodin s dětmi s malými dětmi, žije v pásmu ohrožení chudobou.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
No, pokud vím, tak důchodci, důchodci jsou na tom také velmi špatně. Ano, děti samozřejmě také. Tady se teď zavádí opět to vyšší, ten vyšší odpočet z daní právě proto, aby se podpořily pracující rodiny s dětmi. Je to zase další kapitola. Já si myslím, že to je na samostatné Otázky Václava Moravce.

Václav MORAVEC, moderátor
Paní ministryně, když ale zůstanu u toho jednorázového příspěvku, tady zazněl argument Jaromíra Drábka a nejen jeho argument, že to je rovnostářské, že existuje poměrně velká skupina důchodců, například ti důchodci, kteří jsou ovdovělí, tak žijí a táhnou chod domácnosti z jednoho důchodu. Neuvažovali jste o tom, že byste stratifikovali ten příspěvek, že by nebyl plošný pro každého důchodce tisícikorunu, ale že by se víc přidalo těm potřebným, to znamená převážně ženám, kde ty důchody u žen jsou nižší než u mužů, a celá polovina důchodců nedosáhne ani na průměrný důchod, který je v České republice 11 tisíc korun?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Víte, my tady u toho, ono na jednu stranu je to pravda, ale my se tady pořád pohybujeme v nějaké rovnováze mezi tím, aby ty důchody byly solidární, aby byly zásluhové. A my nemůžeme, my máme rozhodnutí Nejvyšší soudu, které vlastně říká, že by měl být ten náš systém více zásluhový, což je vlastně proti tomu.

Václav MORAVEC, moderátor
No počkejte, tomu bych rozuměl, ale proč jednorázový příspěvek, rozuměl bych tomu, kdyby byly nějaké univerzální nebo rovný důchod, s čímž svého času přicházel Andrej Babiš. Ale jednorázový příspěvek, proč jste neuvažovala jako ministryně práce a sociálních věcí o tom, že ten jednorázový příspěvek by byl vyšší pro ty sociálně potřebné?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Protože to musím říct, že definovat, kde je ta hranice, kdo by si ho zasloužil vyšší a kdo ne, ta je tak komplikovaná, že to bychom určitě v únoru nevyplatili. To je opravdu velký zásah do toho systému, a proto je teď jednodušší dát všem stejně a myslím si…

Václav MORAVEC, moderátor
Takže šli jste, šli jste jednodušší cestou, chápu to správně?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
To samozřejmě, šli jsme cestou, aby to hlavně…

Václav MORAVEC, moderátor
Byť je to nespravedlivé?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Ale já to nepovažuji za nespravedlivé, musím říct, protože naprostá většina těch důchodců má ty důchody poměrně nízké, takže já si myslím, že je to v pořádku, a musím říci, že zase loni, když vlastně ta valorizace byla průměrně o 200 korun na měsíc, tak jsme se naopak setkávali s požadavkem, aby se přidalo všem stejně. A to, a to ze strany těch seniorů, takže jak vidíte, tam jsou opravdu názory velice různé. A já bych se ještě ale vyjádřila k tomu, že zvyšujeme počty státních zaměstnanců. No, po vaší sociální protireformě, bych řekla, nám chybí strašně lidí, a jestli chceme třeba kontrolovat sociální dávky, zdali jsou zneužívány nebo nejsou, tak my prostě taky potřebujeme úředníky a úřednice, potřebujeme je nějak slušně zaplatit. Třeba lidé na úřadech práce, ti, kteří opravdu jsou na těch přepážkách, jednají s těmi klienty, mají skutečně opravdu velmi, velmi nízké platy, a přitom to jsou ti, kteří čelí nadávkám, někteří čelí i fyzickému napadení. A jestli chceme, aby ten stát fungoval, tak si myslím, že ty úředníky potřebujeme a že my doháníme tu dobu, kdy to bylo silně zredukované.

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
No, jde jenom o to, aby ti úředníci skutečně byli na svých místech, měli přidělenou jasnou práci a také pracovali, a tím se v žádném případě nechci, nechci…

Václav MORAVEC, moderátor
Promiňte, předpokládám…

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Nechci dotknout…

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
To samozřejmě.

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Ne, nechci to…

Václav MORAVEC, moderátor
Že to bude na úřadech práce, kde…

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Ale podívejte se, podívejte se přece, to je problém každé společnosti, že úředníků vždycky je nějaký počet a vždycky je potřeba jich víc. Který ministr řekne, že potřebuje méně úředníků, tak to musí…

Václav MORAVEC, moderátor
To jste řekl vy a tam jste to osekal a paralyzoval svým způsobem fungování úřadu práce.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
No a my to taky budeme řešit pro několik příštích let.

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Já taky se, já taky jsem neměl ambici zůstat v politice na doživotí, také jsem v politice nezůstal na doživotí, nicméně si myslím, že ten krok byl správný, protože to, že se vyplácely například sociální dávky na třech různých místech ve státě – na úřadech práce, na obecních úřadech druhého typu, a na obecních úřadech třetího typu – to si myslím, že bylo špatně a že je správně, že jsme tento systém sjednotili.

Václav MORAVEC, moderátor
Tak jste to zredukoval tak, že úřady práce neměly dostatek úředníků na kontrolu a došlo k vyššímu vyplácení sociálních dávek, protože to vyplácení neměl kdo kontrolovat.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Tak my se s tím potýkáme dodnes a ještě budeme.

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Vždycky, když děláte, vždycky, když děláte nějakou změnu, tak samozřejmě můžete kritizovat nějaké konkrétní postupy, nicméně myslím si, že ten krok systémový byl správný a že, a že…

Václav MORAVEC, moderátor
Ale připouštíte, že bylo chybou…

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
…argument, že od té doby, nakonec četl jsem v novinách, že paní ministryně odvolala bývalou ředitelku úřadu práce právě proto, že nekoordinovaně nabírala lidi, takže teď tady hájí něco jiného.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Ne, ne.

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Já jsem to tak četl v novinách, možná to…

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
To ten důvod tedy opravdu nebyl. Tak nevím, co to bylo.

Václav MORAVEC, moderátor
Záleží, v jakých novinách jste to četl.

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
I když sám samozřejmě médiím věřím jenom do určité míry.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Protože pro to, aby se nabraly ty lidi, tak to jsem samozřejmě já nesla na vládu. Proti tomu jsem opravdu nebyla, naopak.

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Jasně. Ale vždycky, vždycky můžete říct, že máte málo úředníků. Jde jenom o to, aby to bylo skutečně s chladnou hlavou, a aby těch úředníků bylo přiměřeně.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Ano, ale s chladnou hlavou, ale po širší dohodě, protože se domnívám, že takovéhle zásahy opravdu musí být po širší dohodě. Tenhle po širší dohodě opravdu nebyl.

Václav MORAVEC, moderátor
Paní ministryně, teď má Generální ředitelství úřadu práce už definitivní novou, novou ředitelku.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Ano, od úterka.

Václav MORAVEC, moderátor
Od úterka. Jste spokojena s tím, jak právě úřady práce v současnosti fungují, tedy, že došlo ke stabilizaci fungování úřadů práce, anebo očekáváte od nové ředitelky zásadní změny?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Zásadní určitě ne, ale určitě nějaké změny ještě k lepšímu fungování, protože si uvědomme, že…

Václav MORAVEC, moderátor
V čem jste nespokojena ještě s fungováním úřadů práce?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Že ti poslední lidé se nabírali vlastně teprve teď a ještě se nabírat budou, takže spíš jde o to u těch, myslím si, že aktivní politika zaměstnanosti tam se podařilo obrovsky to zlepšit. Ty úřady komunikují tak, jak objíždím republiku, se zaměstnavateli, snaží se jim pomáhat, komunikují s obcemi, to je v pořádku, ale ta hmotná nouze, to, co bylo právě převedeno tady díky té reformě, tak si myslím, že tam se to pořád potřebuje ještě usadit a opravdu si říci spoustu metodických věcí a zase se dohodnout s obcemi opravdu na nastavení toho, kdo má jaké informace, jak si je budeme vyměňovat a jak to bude fungovat, a to je pořád ještě živé.

Václav MORAVEC, moderátor
Když tady Jaromír Drábek kritizuje to nabírání dalšího počtu úředníků, máte vy jasnou představu, jaký by měl být definitivní počet úředníků úřadů práce, abyste salámovou metodou nenabírali stovky, stovky až z toho budou pětitisíce?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Ne, tak to samozřejmě nejde.

Václav MORAVEC, moderátor
To znamená, kdy skončí nábor?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Nám visí, visí ještě požadavek, my jsme 300 lidí, ale teď vlastně my nabíráme ty, které jsme měli schváleny…

Václav MORAVEC, moderátor
Už na vládě, ano.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Ano, ano. Takže nikoho jiného ne.

Václav MORAVEC, moderátor
Ale úřady práce chtějí, respektive generální ředitelství, stále 300 zaměstnanců. To povolíte a ponesete to do konce roku ještě na vládu?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Do konce roku asi ne, protože jsme si tedy řekli, že když tam byla nedohoda s ministerstvem financí, že právě počkáme opravdu až se ti lidé, kteří už jsou schváleni, naberou, až se ten systém usadí, a pak když tak poneseme dalších 300. Takže do konce roku ne.

Václav MORAVEC, moderátor
A kdy to tedy bude, kdy odhadujete, že se rozhodnete, jestli dáte požadavek vládě na další navýšení?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Tak v první polovině příštího roku.

Václav MORAVEC, moderátor
Tam bude jasno, jestli navyšovat ještě o 300 zaměstnanců?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Ano. Protože my se chceme, my si vlastně průběžně i vyhodnocujeme, co přineslo teď to navýšení, jak se to objevilo na právě kontrole dávek hmotné nouze, na tom zneužívání, či nezneužívání a tak dále, takže i když já to ponesu na vládu ve chvíli, kdy budu mít v ruce argumenty, že opravdu to navýšení vlastně přineslo úsporu.

Václav MORAVEC, moderátor
Když se, ano…

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Dobře, ale to je 300 lidí na úřady práce, ale my jsme to zúžili.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Ale, ne, ne, to už je 300 ale…

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Ale tady přece v návrhu státního rozpočtu je 13 tisíc nových lidí ve státní správě. O tom já jsem, o tom já jsem mluvil.

Václav MORAVEC, moderátor
To se týká, ano, to se týká i například ministerstva financí.

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Dobře, ale ministerstvo práce a sociálních věcí samozřejmě je to, které v podstatě metodicky řídí zaměstnávání ve státní správě. Dokonce dělá i tabulky odměňování zaměstnanců ve státní správě, proto jsem mluvil o tom, že zúžit to jenom na důchody, nebo na úřady práce není správně, protože když příští rok stát chce nabrat 13 tisíc nových zaměstnanců, no to je přece obrovská masa lidí.

Václav MORAVEC, moderátor
Tím chcete říct, že ministerstvo práce a sociálních věcí neplní dostatečně tu metodickou funkci a například vychází vstříc ministerstvu financí, které bude navyšovat?

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Tím jsem nic takového nechtěl říci. Já tím chci říci…

Václav MORAVEC, moderátor
Tak nerozumím to, proč kritizujete paní ministryni?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
To já s tím nemám nic společného.

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
To nebyla…

Václav MORAVEC, moderátor
To nebyla kritika?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Našich 300.

Václav MORAVEC, moderátor
Že vláda navyšuje počet…

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
To nebyla kritika paní ministryně osobně, to byla kritika celé vlády, že když se diskutuje o tom, že chce navyšovat například důchody, tak v rozporu s tím je, že přibírá dalších 13 tisíc zaměstnanců, které nejspíš bude muset zaplatit. A jak si tedy, a jak si tedy poradí?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
No, finance, vláda, ano.

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Vláda platí ty zaměstnance z daní nás občanů.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Znova, každý ten jeden navržený, nově navržený člověk má nějaký smysl a za těch posledních let, když vy jste byl ve vládě, tak tady podle mě ta veřejná správa dostala mnoho úderů a já bych chtěla žít ve státě, v klasickém státě v Evropě, kde je silný veřejný sektor, protože to si myslím, že jsou státy, které jsou příznivé pro ty lidi, které jim mnohem více dokážou pomoci, než takové ty typy států alá Velká Británie a Spojené státy americké, a to s sebou nese úředníky, ale zase samozřejmě naše zodpovědnost, aby byli na svém místě, aby byli skutečně efektivní.

Václav MORAVEC, moderátor
S dovolením…

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
To je samozřejmě, to je samozřejmě ale standardní spor. Já jako konzervativní politik budu říkat a stojím si za tím, že stát nemá být tak velký, protože pracuje neefektivně a že řadu věcí je možné dělat lépe za méně peněz.

Václav MORAVEC, moderátor
Vrátím vás, s dovolením, ještě k těm důchodům. Toto je tedy pozměňovací návrh z Poslanecké sněmovny k tomu sněmovnímu tisku o jednorázovém zvýšení penzí. Je tam několik návrhů. Návrh komunistického poslance Opálky, který nechce tisíc korun, ale 1200. Občanští demokraté by rádi 2400. Jak bude hlasovat ČSSD, budete se držet koaličně dohodnuté tisícikoruny, nebo uvažujete o tom, že byste podpořili vyšší jednorázový příspěvek pro příští rok a kdy se bude vyplácet, paní ministryně?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Tak já bych samozřejmě za sebe, nejsem poslankyně, hlasovala nejradši o co nejvyšším, kdybych hlasovalo o té nejvyšší částce.

Václav MORAVEC, moderátor
Takže budete hlasovat pro návrh občanských demokratů 2400 korun?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Ale, říkám, já nejsem poslankyně, takže já hlasovat teda nebudu. Nicméně jsme zase zpátky, jsme v koalici, dohodli jsme se na tisícikoruně, a tu bychom měli držet. A mě opravdu dojímá tedy teď ta péče ODS, která navrhuje to vyšší zvýšení, protože to opravdu není jejich pokladna, a oni, když byli u vlády, tak jsem žádné takové pokusy opravdu nezaznamenala. Nicméně je teda pozoruhodné, ještě bych chtěla říci, že na výboru pro sociální politiku třeba poslanci a poslankyně z ANO nehlasovali ani pro tu tisícovku.

Václav MORAVEC, moderátor
Ale teď mi řekněte tedy, sociální demokraté budou držet tisícikorunu?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Ano.

Václav MORAVEC, moderátor
Jako poslanecký klub?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Ano, ano.

Václav MORAVEC, moderátor
A ten jednorázový příspěvek k důchodu podle toho vládního návrhu se počítalo s tím, že by měl být vyplacen v říjnových penzích, tedy zákon měl vstoupit v platnost k 1. říjnu roku 2015. To se nestihne.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Ne, takhle, to se počítalo s tím, že to bude před vánoci, ale tím, že se to právě, že do toho přišla ta informace o té extrémně nízké automatické valorizaci, tak se řeklo, to radši to tím procesem proženeme, zvýšíme to, a tudíž ano, tudíž to nebude ale před vánocema.

Václav MORAVEC, moderátor
Kdy to bude?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
A my počítáme pořád s výplatou v únoru.

Václav MORAVEC, moderátor
Dá se to stihnout?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Já věřím, že ano.

Václav MORAVEC, moderátor
Důchody v Česku se zvyšují na základě zákona, proto právě koaliční vláda musela připravit speciální zákon na jednorázové zvýšení penzí o tisícikorunu, o čemž má v příštím týdnu v závěrečném hlasování jednat Poslanecká sněmovna. Sociální demokraté ale v rámci koalice usilují také o změnu zákona, že by vláda měla možnost zvyšovat důchody nezávisle na inflaci, nezávisle na průměrných výdělcích, zkrátka vláda by měla možnost zvyšovat penze nejen v souvislosti s valorizačním vzorečkem, který platí dnes. Co si o tom myslí veřejnost? Tady jsou nejnovější data ze sociologického šetření společnosti TNS Aisa pro Českou televizi.

redaktorka
Existuje názor, že zákon by měl vládě umožnit zvyšovat penze i nad rámec inflace. S tím podle průzkumu TNS Aisa pro Českou televizi z poloviny října souhlasí čtyři pětiny dotázaných. Určitě si to myslí 47 % a spíše se změnou zákona souhlasí víc než třetina lidí. Nynější pravidla by zachovalo 14 % z celkem 1200 respondentů. Více už spoluautorka výzkumu Martina Hájková.

Martina HÁJKOVÁ, spoluautorka výzkumu Trendy Česka 2015
Častěji s tím souhlasí lidé starší 60 let, což je poměrně logické, protože jich by se tato změna přímo týkala. Zároveň častěji souhlasí lidé ekonomicky neaktivní, což je opět skupina do značné míry tvořená právě důchodci. Naopak podnikatelé jsou častěji proti. Můžeme dále říct, že ta míra souhlasu klesá se vzděláním, to znamená, čím vyšší mají lidé vzdělání, tím častěji vyjadřují nesouhlas s tímto návrhem. Podíváme-li se na ta data z hlediska volebních preferencí, pak vidíme, že ty výsledky do značné míry kopírují pravolevé rozdělení politického spektra, to znamená, že příznivci ČSSD, KSČM a také hnutí ANO, častěji souhlasí s tím, aby důchody mohly být zvyšovány nad rámec inflace. Naopak příznivci pravicových stran TOP 09 a ODS jsou častěji proti.

Václav MORAVEC, moderátor
Vysvětluje v rozhovoru pro dnešní Otázky spoluautorka výzkumu Trendy Česka 2015 Martina Hájková. Paní ministryně, kdy budete mít v koalici jasno, tedy kdy předložíte vládě, pokud předložíte, návrh zákona, který by budoucím kabinetům, včetně vašeho, umožnil zvyšovat penze nehledě na ten valorizační vzoreček?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Já musím říci, že jsem takový návrh nesla na vládu už na jednu z úplně prvních vlád, kdy jsme vlastně tedy přišli k moci, a tentokrát zase to bylo zamítnuto koaličními partnery toto zmocnění. Ono tady fungovalo v určité době, jestli se nepletu, asi 15 let a bylo to použito během té doby asi dvakrát, třikrát, já si teď nemůžu na to vzpomenout přesně. Takže já si myslím, že opravdu nic nehrozí a já to ponesu…

Václav MORAVEC, moderátor
Bylo to ale používáno někdy před volbami, což znamená, že tady jistá rizika jsou, o nichž budeme mluvit. Kdy to dáte do vlády tento návrh?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Teď bude to na koaliční radě, dejme tomu, během 14 dnů a já si myslím, že během měsíce, dvou to určitě na tu vládu odešleme.

Václav MORAVEC, moderátor
Tedy do konce letošního roku, nebo na začátku příštího vláda bude hlasovat?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
To ne, to bude odesláno na vládu, pak je tam nějaký proces, kdy to jde legislativní radou vlády, ale tak v podstatě je to otázka pár měsíců. A jde spíš o to teď se technicky dohodnout právě to, na co vy jste narazil, jak vlastně, jaké to zmocnění je, určitě nebude neomezené.

Václav MORAVEC, moderátor
Jaké, jak by tedy mělo být omezené, aby se… To mi řekněte, o čem zatím uvažujete, aby Sobotkova vláda před volbami, ať už krajskými, pokud by ten zákon prošel, dejme tomu, a vstoupil by v platnost příští rok, v polovině příštího roku, tak aby Sobotkova vláda před krajskými volbami nehlasovala o dalším zvýšení penzí, protože se to bude hodit před volbami?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Ale upřímně řečeno, i kdyby hlasovala o jakémkoliv zvýšení penzí, tak já jsem pro. Ale zase jsme v koalici. Takže když doteďka pan Babiš bránil tomu navýšení, které jsem nesla na vládu na jaře, tak já nějak se nebojím toho, že by najednou byli všichni pro nějaké extrémní navýšení. My asi všichni víme, že se pohybujeme v rámci jednoho rozpočtu. Ty varianty, se kterými počítáme, tak tam je vlastně otázka, jak to omezit.

Václav MORAVEC, moderátor
No, tak nám to řekněte, jak to omezit?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Takže jedna, jedna varianta, která je teď na stole, je dát vládě zmocnění, aby to vždy mohla tu stávající valorizaci automatickou zvýšit do jednoho procenta. A ta další je, že se to omezí třeba tím, že se řekne, že to bude jenom o třeba do jeden a půl procenta oproti minulému roku, to je asi to, co je teď nejvíc na stole a ještě polemika, zda dát zároveň zmocnění pro ten případný jednorázový příspěvek či nikoli.

Václav MORAVEC, moderátor
Uklidňují vás tato slova, protože TOP 09 je proti tomu, aby se ta možnost vlády zvyšovat penze, aby se vrátila, co tady bylo?

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Já myslím, já myslím z toho, už z toho, co tady zaznělo, je vidět, že ten návrh je chybný, protože hlavní argument je, že penze jsou tak výraznou částkou státního rozpočtu, že o nich by se skutečně mělo rozhodovat zákonem. A také proto, když po těch letech zkušeností, kdy několikrát to bylo využito to zvýšení nad rámec zákona, tak také pro to muselo potom docházet k omezování valorizace, protože prostě ten systém na to neměl.

Václav MORAVEC, moderátor
Počkejte, takže to omezení…

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
To si opravdu nemyslím tedy.

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Já bych to jenom dopověděl.

Václav MORAVEC, moderátor
Že by tam byla ta hranice, promiňte, že by tam byla ta hranice jednoho procenta, že by vláda nemohla být…

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Ale vláda je exekutivní orgán, vláda nemá mít právo na to, aby zvyšovala důchody jenom podle své nálady. Přece tam jsou jasná kritéria, která se týkají inflace, která se týkají reálného růstu mezd, to jsou jasná kritéria, která říkají, jakým způsobem zvyšovat důchody, pokud na to stát má, tak pak lze zákonem nad rámec toho standardního mechanismu zvýšit důchody, ale určitě to nemá dělat vláda svým exekutivním rozhodnutím, to je prostě špatně.

Václav MORAVEC, moderátor
Počkejte, když to pak trvá rok, tady máme jeden mimořádný zákon, o němž jsme mluvili v první části Otázek, jednorázové zvýšení. O tom se diskutuje rok, to znamená, že by to bylo efektivnější…

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
A tak je to správný, to je tak závažný krok, že o tom se má diskutovat.

Václav MORAVEC, moderátor
Takže v žádném případě, i když tam bude omezení jedním procentem…

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
V žádném případě ne, ne, ne, v žádném případě exekutivní orgán nemá mít právo takovouto položku upravovat. To se skutečně má dělat zákonem.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
No, já když vidím tu reálnou situaci, když vidím, jaké obstrukce dělá zejména pravicová opozice ve sněmovně, tak bych opravdu radši, aby toto měla v rukou vláda, i když to bude s určitým omezením, tak já se opravdu nebojím, že by něco hrozilo.

Václav MORAVEC, moderátor
Vy se přikláníte k tomu jednomu procentu omezení jednoprocentní valorizace penzí jako mimořádná?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Já musím říct, že jsem ještě neviděla ty náklady přesně, co by která případně nesla, takže to vám ještě neřeknu.

Václav MORAVEC, moderátor
Vy jste…

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Ale, i bych se, pardon, i bych se přikláněla k tomu, aby tam zůstalo i to zmocnění pro ten jednorázový příspěvek, aby to mělo různé varianty, pro jistotu.

Václav MORAVEC, moderátor
Počkejte, budete mít jednorázový příspěvek a ještě valorizaci do jednoho procenta?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
No, pro mě osobně by byla lepší kombinace obojího, aby se vláda třeba mohla rozhodovat mezi tím, co je vhodnější.

Václav MORAVEC, moderátor
A co když ta vláda, pokud…

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Že by udělala obojí, myslíte?

Václav MORAVEC, moderátor
Uhm, protože toho se bojím, jak to bude zformulováno v tom zákoně, aby nakonec vláda nedala jednorázový příspěvek a ještě…

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Toho se já nebojím, ale nechme, nechme to proběhnout těmi koaličními radami ještě a nějakými těmi výpočty, protože to je teď trochu předčasné se o tom bavit.

Václav MORAVEC, moderátor
Pane exministře, jak jste byl v pátek smutný, tedy koncem týdne, kdy padl váš druhý pilíř penzijního systému? Zhruba 300 tisíc lidí do něj vstoupilo, občanští demokraté zpytují svědomí a říkají, že to nakonec byla, že to nakonec byla chyba, že vůbec byl ten druhý pilíř prosazen navzdory sociálním demokratům, kteří…

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
To bylo, pardon, 80 tisíc, pozor.

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Osmdesát pět tisíc.

Václav MORAVEC, moderátor
Osmdesát pět tisíc…

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
O to je to právě, o to je to právě to horší, že to nebylo využíváno, že to bylo strašně málo.

Václav MORAVEC, moderátor
A tak mi řekněte, oplakal jste to, obrazně řečeno v pátek?

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Ano, bylo mi smutno z toho, že česká společnost skutečně nemá sílu na to, aby prosadila dlouhodobé řešení penzijního systému. Protože tady přece všichni si vzpomínáme, že už od 90 letech tady byly různé komise, které byly parlamentní, byly neparlamentní, které diskutovaly nějaké odborné návrhy, Bezděkova komise připravila dvakrát vlastně výstupy pro politickou reprezentaci, jakým způsobem se má dál vyvíjet penzijní systém v České republice tak, aby byl dlouhodobě udržitelný. My jsme se o nějaký krok pokusili, myslím si, že to byl férový pokus právě na základě všech těch analýz a doporučení.

Václav MORAVEC, moderátor
Opoziční, promiňte, opoziční…

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
A samozřejmě, že jsme byli kritizováni jak z jedné strany, tak z druhé strany. Z jedné strany, že ten systém nebyl povinný, z druhé strany, že ten systém byl nastaven příliš razantně. Ano, to všechno, to všechno…

Václav MORAVEC, moderátor
Promiňte, opoziční sociální demokraté vás varovali, a říkali, my to zrušíme. Občanští demokraté to dnes považují za chybu. Vy nepovažujete to po těch 3 letech za chybu?

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Podívejte se, jak sociální demokraté na Slovensku takový systém prosazovali a prosadili. To totiž u nás, bohužel, není záležitost politického programu, ale je to záležitost toho, vymezit se co nejrazantněji proti tomu, kdo v tuto chvíli vládne.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
No, já s tím teda, já s tím úplně takhle nesouhlasím, že to byl ten důvod.

Václav MORAVEC, moderátor
Ale tady sociální demokraté a vládní koalice vedená premiérem Bohuslavem Sobotkou chtějí také udržitelný důchodový systém a přicházejí s jinými návrhy, to znamená ne Drábkova reforma, ale Marksové reforma.

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Ale ty návrhy k dlouhodobé udržitelnosti nevedou, protože naprosto…

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Já bych ráda, pardon…

Václav MORAVEC, moderátor
Chystáte, ne, paní ministryně, chystáte komplexnější důchodovou reformu, byť má zpoždění, protože vy jste tady slibovala v Otázkách, že už přijde, takže máme půl roku zpoždění, nějakého ucelenějšího návrhu, než jen rušení něčeho, co prosazoval zde přítomný Jaromír Drábek?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Já bych jenom chtěla říct, že ty změny já bych nerada nazývala Marksové reforma, protože já si myslím, že to, v čem byla velká chyba s tím druhým pilířem, že to byly ty, vůbec to, jak byl nastaven, a to, že se nevedla pořádná široká diskuse. A naším cílem je dát takové návrhy, které budou, pokud možnost, opravdu přijatelné a vydiskutovatelné. To, co mě připadalo strašné na té minulé vládě, když teda nepočítám tu mezi tím, bylo, že jste prostě proráželi silou, opravdu silou spoustu návrhů typu sKarta jako přílepek. Teďka nemluvím vůbec o situaci v našem IT, to já jsem myslela původně, že bude téma dnešního dne, když je tady pan bývalý ministr, protože to je tedy zase problematika sama o sobě, která nás taky stála dost peněz navíc. A to je ten problém, a to je možná to, proč jsme trošku zdrženi o půl roku, protože hodně diskutujeme, opravdu chceme, aby ty návrhy byly prostě přijatelné pro hodně lidí. A zas takové zpoždění to také není.

Václav MORAVEC, moderátor
Teď mi, paní ministryně, když mluvíte o nákladech, máte…

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Mohl bych na to taky reagovat?

Václav MORAVEC, moderátor
Ano, vteřinku, vteřinku. Máte spočítané, kolik celkově stál ten druhý pilíř, který pátečním rozhodnutím sněmovny, pokud ho posvětí Senát a podepíše prezident, kolik to stálo daňové poplatníky ten druhý…?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
No, já mám, já mám spočítáno, že vyvedl z toho prvního pilíře asi miliardu za to celé působení.

Václav MORAVEC, moderátor
Počkejte, to se vrátíte, to se teď vrátí do toho prvního pilíře zpátky, jestli to chápu nebo…?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
A ty náklady, ano, ty…

Václav MORAVEC, moderátor
Mně jde o náklady.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Ano, ty administrativní náklady, to by vám řeklo teda lépe ministerstvo financí, protože já jako to nepatří pod nás, ale ty jsou, pokud vím, v řádech desítek milionů.

Václav MORAVEC, moderátor
Vy jste to chtěl komentovat.

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Já jsem jednak chtěl skutečně říct, že pokud tady paní ministryně kritizuje moji práci, která byla před třemi, čtyřmi, pěti lety, tak si myslím, že i kdyby, jakože vždycky se stanou nějaké chyby, tak už bylo dost času to napravit, to za prvé. Za druhé, přece jsou jasné studie, které říkají, aby Demagog.cz měl u čeho čerpat, když to bude hodnotit ty výroky, například Tomáš Fiala, Jitka Langhamová, které říkají 2050, 2060 v těchto letech bude deficit důchodového systému 130 miliard korun. Na jednoho důchodce bude připadat 1,5 zaměstnance. Přece ten systém není dlouhodobě udržitelný tak, aby poskytoval důchodcům nějaký životní standard. Ano, jestli se budou dále dělat pouze kosmetické úpravy typu spořit si mohou i děti do 18 let, naprosto nepodstatné, nebo…

Václav MORAVEC, moderátor
Počkejte, ne kosmetické…

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Můžete si třetinu, já bych jenom dokončil větu. Pokud se budou dělat jenom takovéto kosmetické úpravy, no tak v roce 2050, 2060, 2070 bude důchod pouze základní sociální dávkou a o všechno ostatní se budou muset lidé postarat sami. V tom je ta volba, to je ta volba, kterou my jsme se snažili vydiskutovat, snažili jsme se jí diskutovat na základě odborných podkladů, snažili jsme se jí diskutovat i s vašimi tehdejšími představiteli, včetně dnešního premiéra Bohuslava Sobotky, ale bohužel, a na tom si stojím, ta diskuse nebyla věcná, protože sociální demokracie řekla ne, o druhém pilíři my se bavit nebudeme. Jsme ochotni jsme bavit o třetím pilíři. Já jsem u těch jednání byl. O druhém pilíři ani slovo.

Václav MORAVEC, moderátor
Paní ministryně, jaká je tedy alternativa pro to, že zatím nepřicházíte s návrhy, o nichž jste uvažovali, zvýhodnění rodin, které mají děti z hlediska odvodů do sociálního systému, například zastropování odchodu do penze na 65 letech. To znamená hlubší reformu jste zatím nepředložili, proč?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Já bych ještě než odpovím na vaši otázku, tak bych se ráda vrátila k tomu druhému pilíři. Já jsem tenkrát v té době učila na střední škole sociální politiku, takže jsem opravdu velmi bedlivě a detailně i kvůli těm studentům sledovala to, co se děje, a musím říci, že řada lidí, které bych označila za pravicové ekonomy, také kritizovala ten druhý pilíř tak, jak byl nastaven, ty parametry.

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Ale z druhé strany, ale z druhé strany než vy.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
No, to bych úplně neřekla. Já jsem si z toho vzala to, že bylo prostě velice špatné a bylo to nevýhodné pro naprostou většinu lidí. Bylo to výhodné pro mladého, zdravého muže, abych tak řekla. Nicméně zpět…

Václav MORAVEC, moderátor
Teď, kdy přijdete s vašimi výhodnějšími návrhy, které učiní penzijní systém této země dlouhodobě udržitelný, protože to je…

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
A bude to perpetuum mobile na peníze.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Zpět, takhle, já si totiž vůbec říkám, proč se vždycky bavíme o důchodech, které jsou dotovány státem, tady přece státem dotovaných je spousta věcí. Proč ne důchody, proč zrovna my se furt bavíme o těch důchodcích jakoby by tady byli na obtíž, jo? To je velká škoda.

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Já vám na to odpovím. Protože důchodů je 3 miliony a ten stát to prostě neutáhne, pokud…

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Samozřejmě. A tak zpátky…

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
…tam nebude nějaký typ spoření.

Václav MORAVEC, moderátor
Tak, jaká je vaše alternativa? To znamená, proč jste zatím nepředložila zásadnější reformu penzijního systému?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
My předkládáme teď takový balíček opatření důchodů do koaliční rady, taky zase v horizontu 14 dnů, kde je to, co vy jste tady už zmínil, což teda, co se týče toho zvýhodnění těch, co mají děti na úkor těch, co děti nemají. Zastropování věku odchodu do důchodu s tím, že to bude revidováno každých 5 let. A to, co je asi nejdůležitější, jsou ty úpravy v tom třetím pilíři, kde já se domnívám, že do budoucna musí zůstat ten veřejný pilíř jako ten základ. To určitě.

Václav MORAVEC, moderátor
Ten první?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Ten první, ale je potřeba motivovat lidi co nejvíce, a ta generace, která teď vyrůstá, ta už na to bude zvyklá na rozdíl od té generace, která teď do toho důchodu přichází, že si musí spořit sami, extra. Takže ano, bude to…

Václav MORAVEC, moderátor
Takže do 14 dnů jde na koaliční radu komplexnější změna reformního systému, kde zastropujete odchod do penze na 65 let s tím, že…

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
S pravidelným přehodnocováním, tedy totéž co je doteď.

Václav MORAVEC, moderátor
Ano, ale je tam těch 65, zatímco…

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
No, ale to je jenom nálepka, protože jestli se každých 5 let bude ta hranice přehodnocovat…

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
To si opravdu, to si opravdu nemyslím, že to je jen nálepka…

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Tak v řadě zemí už dnes mají věk odchodu do důchodu vyšší než je 65 let, to znamená, až se bude za 5 let přehodnocovat něco, co má nastat až v roce 2030, upozorňuji, že důchodový věk 65 nastane až v roce 2030, do té doby se to přehodnotí. Je to jenom nálepka, kterou říkáte, my jsme slíbili, že zastropujeme, tak zastropujeme, ale v roce 2025 se stejně rozhodne, že se bude chodit do důchodu déle. Já jsem to těm lidem férově řekl, že dnešní mladí lidé, dnešní mladí lidé, kteří se narodili před 20, 25 let prostě půjdou do důchodu v 70 a celý život s tím musí počítat. Kdežto vy jim to lakujete narůžovo, řeknete, vy si napište tady do deníčku, že půjdete do důchodu v 65 a my vám až za 30 let řekněme…

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Já bych ráda, bychom neskákali úplně do řeči, ale…

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Omlouvám se.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Já si opravdu myslím, že těch 70 let je ale nereálných. Jako kdo tady…

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Pro dnešní dvacetileté, pro dnešní dvacetileté?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Já bych pořád ráda, abysme si neskákali do řeči, nebo já to začnu taky dělat, já to taky umím.

Václav MORAVEC, moderátor
Paní ministryně, můžete tedy odpovědět, že to je jenom nálepka.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
To určitě není jenom nálepka.

Václav MORAVEC, moderátor
Zastropování na 65 letech.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
To určitě není jen nálepka, protože to, aby tady lidé pracovali do 70, to je přinejmenším pro některé profese naprosto nepředstavitelné, respektive představitelné je to jen pro opravdu velmi úzký počet profesí, dobře, když je někdo právník, tak ho můžeme nechat pracovat asi do 70 let, ale to myslím, že takových lidí je opravdu málo.

Václav MORAVEC, moderátor
A můžete mi ještě říci, ano…

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
A opravdu, opravdu bych nerada, abychom se, abychom se tohoto dočkali, to je taky neúnosné.

Václav MORAVEC, moderátor
Jak budou zvýhodněny rodiny, které mají děti z hlediska odvodu do sociálního systému, což je další zásadní bod, který v té malé…

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Je tam procentuální úprava toho, že ti budou platit o určité procento méně a ti bezdětní zase více, takže to neudělá nic v tom konečném výběru. Ale samozřejmě úplně další, další otázka, která je, je třeba také s lidmi, kteří jsou právě osobami samostatně výdělečně činnými, kde my v tuto chvíli nebudeme nějak měnit jejich odvody, takový návrh není, ale začínáme aspoň tím, že jim posíláme, už jsme, myslím, poslali určité věkové kategorii už první dopis, aby viděli, co to znamená, když si platí to úplně nejnižší pojištění, a co to může udělat s jejich důchody, když si budou platit…

Václav MORAVEC, moderátor
Nepočítáte tedy s tím, že byste v rámci té malé důchodové reformy, kterou předložíte do 14 dnů na koaliční radu, že byste upravovali odvody osob samostatně výdělečně činných?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Ne, ne, v tuto chvíli ne, ale je to určitě velká polemika do budoucna. Ale abychom se na to podívali, jak vůbec, zda toto upravovat a jak, tak jsme si vlastně v rámci koalice řekli, že je skupina při ministerstvu financí, která vůbec tady hodnotí v celé republice náklady práce. A teprve až se to vezme jako komplex, tak se můžeme bavit tam o nějakých takových úpravách.

Václav MORAVEC, moderátor
Kdy ta data budete mít?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
To se musíte, bohužel, zeptat na ministerstvu financí. My sami jsme je od něj nedostali.

Václav MORAVEC, moderátor
Bohudík, počkejte, ale bohudík se vás ptám, abych věděl, kdy jako ministerstvo práce a sociálních věcí už…

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
No, my jsme se jich domáhali, ještě jsme je nedostali oficiálně.

Václav MORAVEC, moderátor
Takže domáháte se ministerstva financí něčeho, co vám zatím dát nechtějí?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Ano, já musím říct, že obecně taky změny ve třetím pilíři, které my navrhujeme, ale my je taky nemůžeme realizovat, a musím říct, že to je vždycky problém, když to člověk nemá úplně v rukou, tak to nemůže…

Václav MORAVEC, moderátor
Má to v rukou Babiš?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
To nevadí, jestli kolega Babiš nebo jiný kolega nebo kolegyně, ale že samozřejmě já za to…

Václav MORAVEC, moderátor
Proto se mu říká premiér, teď už jste mi to vysvětlila, že vy to nemáte v rukou.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Ne, ne, já bych ještě opravdu ráda tohle dokončila. Jakmile to není v mém resortu a jsem závislá na jakémkoli jiném resortu, a to je jedno čím, tak mně se samozřejmě špatně slibuje třeba do kdy to uděláme.

Václav MORAVEC, moderátor
Velmi stručná reakce.

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Dva body. Za prvé říkat dvacetiletým, že půjdou do důchodu v 65 je naprosto nezodpovědné. Nepůjdou, ten stát na to nebude mít. Demografie jasně říká, že budou muset odcházet do důchodu déle. Je to férové jim to říct, i když je to nepopulární. Za druhé, co se týká toho dalšího vývoje. Přidávat sociální pojištění ještě navíc pro bezdětné, to je naprosto nesmyslný krok vzhledem k ekonomice. To znamená, říkáme těm schopným, kteří dnes a poslední léta sem například přicházejí vysoce vzdělaní zahraniční pracovníci, my vám ještě ty vysoké náklady na práci, ještě vám přitneme o trochu víc, to je zase možná populistické…

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
A vy víte, že nemají děti?

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
To je možná populismus… No, vy sem přece potřebujete dostat mladé vzdělané lidi a vy budete hodnotit, jestli ten člověk může mít děti, nebo nemůže mít děti, vy budete hodnotit, jestli třeba náhodou…?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Ne, my budeme hodnotit, když má děti.

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Nestará o někoho jiného, protože například je v nějaké sociální situaci. To je naprosto chybný krok. Ano, podpora rodin s dětmi, to je správně, ale trestání za to, že někdo nemá děti, to je naprosto špatně.

Václav MORAVEC, moderátor
Pojďme, pojďme k další, ne…

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Já bych to ráda jenom ráda vysvětlila, že tohle to není trestání, ale ti lidé, kteří mají ty děti, tak ty vychovávají a nesou náklady budoucích plátců toho důchodového systému.

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Naprostý souhlas, naprostý souhlas.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
I v tom pojištění, takže to není žádné trestání bezdětný, to je naopak pomoc a zvýhodnění.

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
To je jenom zvýšení sociálního pojištění pro ně.

Václav MORAVEC, moderátor
Ještě jedno téma.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Těm, které ty děti mají a nesou neporovnatelně vyšší náklady.

Aktuální dění

Jak na předražené ubytovny

Od Jaromír Drábek

Téma předražených ubytoven a zneužívání doplatku na bydlení je vděčným tématem, zvláště pokud se blíží jakékoli volby. Před pár dny se ho dotkl v rozhovoru pro Mf DNES i senátor Jaroslav Zeman.

Pokud se tímto tématem zabývá, měl by si však zjistit základní fakta. Doplatek na bydlení byl zaveden zákonem z roku 2006, který byl v parlamentu schválen ještě za sociálně demokratické vlády Jiřího Paroubka. Těžko jsem ho tedy mohl předkládat já, jak tvrdí senátor Zeman, když jsem nastoupil do vlády až v roce 2010.

Naopak, v roce 2012 byl v parlamentu projednáván můj návrh na zrušení doplatku na bydlení a příspěvku na bydlení, tedy dvou existujících dávek se stejným účelem, a jejich nahrazení jednou dávkou, kde by riziko zneužití bylo odstraněno. Poslanci ODS, za kterou je pan Zeman senátorem, však zrušení doplatku na bydlení nepodpořili, ač se pár měsíců před tím k tomu ODS v koaliční dohodě zavázala. Kritika senátora Zemana by tedy měla směřovat do vlastních řad.

Tolik upřesnění historických souvislostí na základě veřejně dostupných faktů. Ale co tedy s tím dnes? Změna zákona je zdlouhavý proces. A přitom je k dispozici okamžité řešení. Podle zákona přiznává úředník úřadu práce doplatek na bydlení ve výši obvyklého nájemného. Přesnými slovy zákona: „…do výše, která je v místě obvyklá.“ Jakmile tento postup začnou úředníci úřadu práce důsledně uplatňovat, bude po problému s předraženými ubytovnami.

Neschopnost současného vedení celostátního úřadu práce i ministerstva práce a sociálních věcí zajistit dodržování zákona je do očí bijící a stojí nás všechny kromě devastace morálních hodnot i desítky milionů korun každý měsíc.

Jaromír Drábek, exministr práce a sociálních věcí
vyšlo v Mladé frontě DNES, 25. 9. 2014, rubrika: Kraj Liberecký, str. 4
Aktuální dění

Otázky Václava Moravce

Od Jaromír Drábek

Nestálý penzijní systém

Václav MORAVEC, moderátor
Národ stárne, důchodců přibývá. Lidí, kteří na penze přispívají každý měsíc ze své mzdy či platu, naopak ubývá. Posledních pět let se tak schodek důchodového systému propadá do čím dál hrozivějších červených čísel. V roce 2010 činil rozdíl mezi vybraným pojištěním a vyplacenými důchody přes 35,5 miliardy korun. O rok později už víc než 45 miliard. A vloni deficit překročil hranici 50 miliard korun. Jde o necelé jedno a čtvrt procenta hrubého domácího produktu, což třeba podle předsedy Asociace penzijních společností a spoluautora minulých pokusů o reformy Vladimíra Bezděka není nijak tragický výsledek. Nemáme se čeho bát, pokud se ovšem bude dál zvyšovat věk odchodu do důchodu. Obavy z toho, že státní penze nebude stačit, a zároveň snaha o zavedení běžných komerčních praktik vedly ke vzniku další varianty.

Václav MORAVEC, moderátor
V polovině 90. let tak začalo fungovat vedle prvního pilíře, do kterého přispívá každý v produktivním věku, ještě penzijní připojištění.

Václav KLAUS, tehdejší premiér /ODS/ /6. 12. 1994/
K prohloubení sociální jistoty občanů ve stáří jsme připravili zákon o dobrovolném penzijním připojištění se státním příspěvkem, podle něhož již zahájily svou činnost první penzijní fondy. U dalších probíhá schvalovací řízení.

Václav MORAVEC, moderátor
Na začátku existence penzijního připojištění přesáhl počet fondů hranici 40. Po čase jich zůstalo devět. A na nezájem lidí si nemohly stěžovat. Ke konci roku 2012 počet účastníků penzijního připojištění se státním příspěvkem, tedy takzvaného třetího pilíře, překročil pět milionů lidí. V lednu roku 2013 spustila Nečasova vláda penzijní reformu. Ta spočívala především v zavedení druhého pilíře. Lidé si mohli přesměrovat tři procenta odvodů z veřejného důchodového systému, tedy z pilíře prvního, do pilíře druhého, na své účty u penzijních společností. Částku ve výši dvou procent odvodů museli přidat ze svého. Premiér Petr Nečas i další členové jeho kabinetu šli příkladem. O druhý pilíř ale neměla veřejnost takový zájem, jak kabinet očekával. Dílem kvůli kompromisním podmínkám spoření. Dílem kvůli zásadní kritice opozice.

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/ /7. 9. 2012/
Chtěl bych také varovat všechny občany, aby nevstupovali do druhého pilíře.

Petr NEČAS, tehdejší premiér a předseda strany /ODS/ /21. 5. 2013/
Druhý pilíř je předmětem tak špinavé antikampaně politicky motivované, že nemůžeme být zase úplně překvapeni.

Václav MORAVEC, moderátor
V současnosti je v takzvaném druhém pilíři tuzemského důchodového systému přibližně 83 tisíc lidí. Nynější kabinet sociálních demokratů, hnutí ANO a lidovců se zavázal v koaliční smlouvě, že druhý pilíř zruší. I když ministr financí Andrej Babiš několikrát nad závazkem v koaliční smlouvě nahlas zapochyboval.

Andrej BABIŠ, ministr financí a předseda hnutí /ANO/ /3. 6. 2014/
Byla škoda, že se zrušil ten druhý pilíř. A nevím, jestli v rámci koalice ještě to nezvedneme, protože podle mě to bylo špatně propagováno.

Bohuslav SOBOTKA, premiér a předseda strany /ČSSD/ /3. 6. 2014/
Nejlepší cestou k tomu, aby vláda měla výsledky, je nezpochybňovat koaliční smlouvu.

Václav MORAVEC, moderátor
Podle nejnovějších návrhů politicko-expertní důchodové komise by lidé měli přestat odvody, respektive své peníze do fondů v druhém pilíři posílat od ledna roku 2016. Do konce září téhož roku by měli po výzvě penzijním společnostem oznámit, jak chtějí vklady dostat zpátky. Měli by je pak dostat do konce roku. Buď by jim dorazily na účet, nebo by se přesunuly do třetího pilíře, tedy do dobrovolného spoření na penzi dřívějšího penzijního připojištění. Dalšími hosty Otázek jsou po čtvrt roce předseda odborné komise pro důchodovou reformu Martin Potůček, stínový ministr práce a sociálních věcí Miroslav Opálka z KSČM. A bývalý ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek z TOP 09. Pánové, vítejte po čase v Otázkách. Hezký dobrý den.

Martin POTŮČEK, vedoucí, Odborná komise pro důchodovou reformu
Dobré odpoledne.

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Dobré odpoledne.

Miroslav OPÁLKA, stínový ministr práce a sociálních věcí /KSČM/
Hezkou neděli.

Václav MORAVEC, moderátor
Pane profesore, jak velké riziko, že když jste, a slyšel jste pana premiéra, který řekl: budeme držet doporučení důchodové komise, rychlejší rušení druhého pilíře, tedy rok 2016. Jaké je riziko, že se budou na stát obracet klienti, že vlastně byli uvedeni v omyl, a přišli o budoucí zisky?

Martin POTŮČEK, vedoucí, Odborná komise pro důchodovou reformu
Ano, to riziko nelze úplně vyloučit, ale mohu se zaručit za to, že naše odborná komise udělala v tom krátkém čase, který měla k dispozici, maximum pro to, aby toto riziko minimalizovala.

Václav MORAVEC, moderátor
Jak ho minimalizovala, Miroslave Opálko?

Miroslav OPÁLKA, stínový ministr práce a sociálních věcí /KSČM/
Tak velkorysostí státu, že převedené peníze nebudou kráceny. Předpokládám, že takhle ten zákon bude znít.

Václav MORAVEC, moderátor
To znamená, když nebudou kráceny peníze, tak se tím vyloučí případné stížnosti, nebo domáhání se škod od těch klientů, těch 83 tisíc, kteří díky Jaromíru Drábkovivstoupili do druhého pilíře, a teď o něj přijdou?

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Já jsem přesvědčen, že nevyloučí se to riziko. To riziko zůstane. A navíc tam.

Václav MORAVEC, moderátor
A to, že je minimalizováno?

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Navíc tam vznikne další riziko, které je srovnatelné s kuponovou privatizací. A to rád potom vysvětlím v druhé hodině.

Václav MORAVEC, moderátor
Přepněte si na zpravodajskou ČT 24, kde pokračujeme v diskuzi o penzích a také o zastropování odchodu věku do důchodu. Na ČT 24 za pár okamžiků po stručných zprávách.

Nestálý penzijní systém

Václav MORAVEC, moderátor
A vstoupili jsme do druhé hodiny dnešních Otázek, ještě jednou vítejte na zpravodajské ČT 24. V úvodu dokončíme diskusi o změnách v tuzemském penzijním systému. Sedm let v krizi je světová ekonomika. Nebo to není krize, ale skutečná proměna společenského a ekonomického systému? Jde o přeměnu. „Návrat není možný. Přežijí jen ti, kteří se dokáží přizpůsobit a využít nových realit,“ tvrdí profesor ekonomie Fordham University v New Yorku Milan Zelený. Bude hostem další části tohoto pořadu. A o jakých tématech se po dnešních Otázkách začne mluvit? Čtvrt miliarda korun českých, na tuto částku vyčíslilo šest penzijních fondů své náklady spojené se vznikem i zánikem druhého pilíře tuzemského důchodového systému. Druhý pilíř má zaniknout v roce 2016. Premiér Bohuslav Sobotka však nepočítá s tím, že by stát uhradil penzijním společnostem vynaložené náklady na druhý pilíř. Zastropování hranice odchodu věku do důchodu. Prosazuje ji část členů odborné komise k penzijní reformě. Například podle odborů by měl být odchod do důchodů zastropován u mužů i u žen na 65 letech.

Vít SAMEK, místopředseda ČMKOS, člen důchodové komise
Pro odbory je to dost významné to učinit, protože lidé zejména v tom věku blízkém důchodovému věku dneska vidí, že jejich šance na trhu práce je malá.

Václav MORAVEC, moderátor
Dnes platí v Česku vzorec pravidelné posouvání hranice věku odchodu do penze. Nejistoty evropské ekonomiky, podle významné části analytiků jich přibývá. Na začátku října proto chtějí lídři Evropské unie na mimořádném summitu řešit nejen hospodářský růst a investice, ale i zaměstnanost. Připomínám, že hosty Otázek zůstávají předseda odborné komise pro penzijní reformu Martin Potůček, stínový ministr práce a sociálních věcí Miroslav Opálka z KSČM a exministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek z TOP 09. Ještě jednou, pánové, vítejte na ČT 24.
Jaromíre Drábku, jak jste to myslel s těmi následky, týkající se kuponové privatizace, když tady děláte paralelu s možným rušením druhého pilíře?

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
My si samozřejmě pamatujeme všichni velmi dobře ten slibovaný desetinásobek, jistota desetinásobku při kuponové privatizaci, a podle toho, co tady před chvílí padlo, tak si můžeme velmi podobně říci: Vláda tady nabízí jistotu 2,5 násobku. Ve chvíli, kdy se rozhodne o zrušení druhého pilíře a ve chvíli, kdy tam bude ještě nějaká doba, než ten druhý pilíř skončí, tak pro každého je velmi výhodné v tu chvíli do toho druhého pilíře vstoupit, rok v něm pobýt a dostat při průměrné mzdě přibližně 10 tisíc korun od státu cash na ruku.

Václav MORAVEC, moderátor
Vy myslíte, že to rozhodnutí povede k tomu, že lidé se budou do toho druhého pilíře ještě hlásit, těch pár měsíců, které budou mít k dispozici v roce 2005?

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Tak proto dávám tu paralelu s kuponovou privatizací, protože tam také přišlo několik různých schopných, kteří nabídli, že to za lidi zařídí a že jim vyplatí ten desetinásobek. Pokud se někdo takový akční a schopný najde, tak samozřejmě toto riziko pro státní rozpočet je poměrně významné. Já jsem tím jenom chtěl ukázat na to, že to samotné rušení druhého pilíře není zase tak jednoduché a skutečně ta rizika tam jsou. Nejen ta, o kterých se mluví, ale jsou i další.

Václav MORAVEC, moderátor
Pane profesore, jak tomuto riziku zabráníte?

Martin POTŮČEK, vedoucí odborné komise pro důchodovou reformu
Ano, v žádném z našich dosavadních návrhů na podobu ukončení druhého pilíře, není řečeno, že těm stávajícím účastníkům má být zabráněno v tom, byť se zpožděním, se vrátit se svými penězi do pilíře prvního. Takže to je jedna z možností, se kterou uvažujeme od samotného začátku, a pro ty, kteří by se rozhodli se nevrátit do prvního pilíře, tak musí počítat s tím, že jejich penze z prvního pilíře budou adekvátním způsobem kráceny. Takže to není čistý výnos, to co čeká ty, o kterých tady hovořil pan drábek. Bohužel v denním tisku se občas dozvídáme, že něco takového možné je a bude, ale bohužel je to neúplná informace, poněvadž stávající účastníci druhého pilíře nejsou dotováni státem, jak se někde uvádí a například i v tomto článku MfDNES paní Vlkové se uvádí, to jsou jejich 3 %, která by jinak platili do prvního pilíře, ale vzhledem k tomu, že se rozhodli vstoupit do pilíře druhého, tak přecházejí do druhého pilíře, ale se snížením jejich nároků v tom pilíři prvním.

Václav MORAVEC, moderátor
Pane poslanče.

Miroslav OPÁLKA, místopředseda stínové vlády pro strategii, resort práce a sociálních věcí /KSČM/
Já musím říct, že musíme počítat s tím, že vstup do toho druhého pilíře nebyl vždy racionální. My tam máme rozdíl dva až tři tisíce klientů, kteří jsou evidováni na České správě sociálního zabezpečení. Jsou to většinou lidé v takzvané vyloučené době nezaměstnání a tady je vidět, že ti dealeři, kteří jsou honorováni za to, kolik získají těch klientů, tak nabírali kdekoho. Takže tady tento problém samozřejmě je. Co se týká řešení způsobu, jakým způsobem vyvázat lidi z druhého pilíře, tak vlastně v té komisi zazněly čtyři návrhy a ten většinový dostala vláda. Ne každý má třetí pilíř a ne každý má povinnost si ten třetí pilíř zřídit, takže tady je i životní pojištění a jiné formy zabezpečení se na stáří, takže to může být i vyplácení na účet případně přes pokladnu jako hotové peníze. Těch možností je více.

Václav MORAVEC, moderátor
Premiér Bohuslav Sobotka se vůbec poprvé zcela přihlásil k tomu vašemu návrhu i k té většinové shodě v rámci Potůčkovy odborné komise. Já už jsem zmiňoval ty náklady, poprvé vyčíslené pro dnešní Otázky od prezidenta Asociace penzijních fondů Vladimíra Bezděka. Zmiňme tedy čtvrt miliardu, náklady na zavedení i zrušení, to odhaduje Asociace penzijních společností, desítky milionů zaplatili i všichni daňoví poplatníci prostřednictvím České správy sociálního zabezpečení a Generálního finančního ředitelství. Další desetitisíce milionů spolyká pak zrušení systému celkově, tak podle asociace penzijních společností může jít právě o čtvrt miliardu, když necháme stranou ty budoucí zisky, o které mohly být klienti penzijních společností připraveni. Pane profesore Potůčku, jak se dořešili tu věc, která se týká rušení nákladů. Je ten odhad 50 milionů pro penzijní společnosti, pro penzijní fondy jako náklad, která vnímáte jako realistický?

Martin POTŮČEK, vedoucí odborné komise pro důchodovou reformu
To nedokážu posoudit, ale co vám mohu odpovědět, je, že jsme skutečně pečlivě a dokonce s vyžádáním tří posudků ústavních právníků zjišťovali, který způsob bude nejméně rizikový z hlediska případných žalob. A posuzovali jsme to například z hlediska ochrany vlastnického práva, dále z hlediska práva na podnikání, dále legitimity cíle právní úpravy z hlediska zásady přiměřenosti a vyloučení rizika retroaktivity. Takže to naše posuzování bylo skutečně velmi pečlivé a já bych jen na závěr zdůraznil, že listina základních práv a svobod, která je v tomto smyslu tím nejdůležitějším ústavním dokumentem, zaručuje právo na podnikání, ale nezaručuje právo na zisk. V okamžiku, kdy vstupujete jako podnikatelský subjekt, tak samozřejmě očekáváte výnos, očekáváte zisk, ale nikdo vám nezaručí, že nakonec to vaše podnikání může skončit i v minusu.

Václav MORAVEC, moderátor
Když se podíváme teď na obavu penzijních společností, podle nich to vaše snažení jako odborné komise může vést ke zrušení druhého pilíře, což se tedy stane s největší pravděpodobností, ale nemusí vést k vylepšení pilíře třetího, aby ty věci šly ruku v ruce. Podle Vladimíra Bezděka je přitom důležité, aby druhý a třetí pilíře byly v této souvislosti brány jako spojité nádoby. Tady jsou Bezděkova slova.

Vladimír BEZDĚK, prezident Asociace penzijních společností ČR
A tady já mám trošku obavu, aby se to pak zejména v té politicko-rozhodovací sféře v průběhu toho příštího roku neoddělilo, a aby se nejelo na plný plyn z hlediska rušení druhého pilíře a třetí pilíř, aby nebyl upozaděn. Takže to je taková primární naše obava a budeme se snažit třeba i rozhovorem tohoto typu to neustále zkoušet spojovat.

Václav MORAVEC, moderátor
Líčí obavy v rozhovoru pro dnešní Otázky prezident Asociace penzijních společností Vladimír Bezděk. Jak daleko jste, vy pane poslanče s tou kultivací třetího pilíře a nemůže se nakonec stát to, o čem mluví Vladimír Bezděk?

Miroslav OPÁLKA, místopředseda stínové vlády pro strategii, resort práce a sociálních věcí /KSČM/
Já si myslím, že ne, protože jedna pracovní skupina má oba dva úkoly, jak druhý tak třetí pilíř, ale chtěl bych říci, že já považuji ten druhý pilíř vlastně za bratříčka toho třetího, že se tak nějak dočasně vyloupil a z mého pohledu bychom nemuseli rušit druhý pilíř. Stačilo by zastavit vstup nových klientů a zastavit vyvádění z prvního pilíře a vzhledem k tomu, že tam je malý počet klientů, tak po čase by ty bankovní společnosti samy usoudily, že je to pro ně neefektivní a vyvarovaly by se.

Václav MORAVEC, moderátor
Vy už jste o tom tady mluvil minule, ale bylo by to asi pro lidi nepřehledné, protože už tak je složité jako vysvětlovat první, druhý a třetí pilíř a to jsme tady zažili při té vaší poslední diskusi.

Miroslav OPÁLKA, místopředseda stínové vlády pro strategii, resort práce a sociálních věcí /KSČM/
Já tomu rozumím, většinový názor byl jiný. Já si myslím, že je s větším rizikem, ale pokud ho vláda předloží do Poslanecké sněmovny, nebudeme mít problém ho podpořit.

Václav MORAVEC, moderátor
Měly být ruku v ruce, pane profesore Potůčku, ty kroky, právní kroky, rušit druhý pilíř a kultivovat třetí pilíř? Garantujete, že půjdou ruku v ruce?

Martin POTŮČEK, vedoucí odborné komise pro důchodovou reformu
Ano, tady se kolega Bezděk probíjí skutečně do otevřených dveří, poněvadž ruku v ruce s návrhy na ukončení druhého pilíře už na půdě pracovního týmu, který vede pan doktor Samek, byly dvakrát dokonce diskutovány podklady, které se týkají možných úprav třetího pilíře, takže my se snažíme maximálně vyhovět tomu legitimnímu nároku politiků i odborníků na to, že skutečně jde o dva sourozence, ale nebude to samozřejmě jednoduché, to jsou velmi komplikované změny, poněvadž ten zákon, jak víte, má několik desítek stránek, ten zákon o druhém pilíři.

Václav MORAVEC, moderátor
Je klíčová ta garance za vás jako za odborného zástupce i vlády, jestli půjdou ruku v ruce? Jestli se nejdřív nezruší to, co říkal Vladimír Bezděk, zruší se druhý pilíř a třetí zůstane v současném stavu?

Martin POTŮČEK, vedoucí odborné komise pro důchodovou reformu
Uvědomme si, že ta odborná komise je postavena na půdorysu diskuse odborníků, představitelů všech politických stran, představitelů sociálních partnerů a dalších přizvaných odborníků a pracovníků veřejné správy, takže ta diskuse je nesmírně složitá a nemohu v tuto chvíli zaručit, že se v nějaké fázi nezadrhne, my se o to můžeme pokusit, ale je otázka, jak se ten proces bude dále vyvíjet. Ještě jednu poznámku. Myslím si, že zraje takové řešení, že může nastat situace, kdy ve vztahu k třetímu pilíři připravíme cosi jako malou důchodovou reformu, to znamená, ty změny, které jsou víceméně nasnadě a kde ta legislativní změna nebude příliš náročná, ale nevylučoval bych ani velkou důchodovou reformu, kdybychom se zgruntu vrátili k doplňkovým fondovým systémům sociálního, důchodového pojištění v České republice, a tady bych zmínil téma, které je docela žhavé a docela důležité a to je účast zaměstnavatelů na tom třetím pilíři.

Václav MORAVEC, moderátor
O tom bude řeč, protože to je i věc, kterou chtějí právě odbory, místopředseda odborů a člen poradního týmu odborné penzijní komise, už zmíněný Vít Samek, vysvětluje v rozhovoru pro otázky, o jakých změnách toho třetího pilíře by především měla být řeč.

Vít SAMEK, místopředseda ČMKOS, člen důchodové komise
Zjednodušeně řečeno, hledáme změny, které budou se týkat jak penzijních společností, to znamená, usnadní a umožní i zlevnit práci penzijních společností a na druhé straně opaření ve prospěch účastníků. Máme určité návrhy, které vypracovalo ministerstvo financí, který nyní procházíme jeden za druhým, další návrhy přinesla Asociace penzijních společností a s dalšími přijdeme my jako odbory a všechny směřují stejným cílem, to znamená, aby systém byl administrativně jednoduchý, levně spravovatelný. Tam dneska jsou poměrně významné náklady. Na druhé straně aby nezatěžoval zbytečně povinnostmi, které nepotřebuje. Tam už některé návrhy jsme projednali a z našeho pohledu, aby tam přišla třeba motivace státním příspěvkem v nové podobě.

Václav MORAVEC, moderátor
Dodává v rozhovoru pro Otázky místopředseda nejsilnější odborové centrály v zemi Vít Samek, pane exministře, když tedy se budete muset smířit s tím, že druhý pilíř bude zrušen a bude docházet ke kultivaci toho třetího pilíře, co podle vás za existence té změny, kterou jste prosadili v Nečasově vládě, se ukázalo, že není zcela dobré v tom třetím pilíři a bylo by dobré ho poopravit, ať už v rámci malé či větší reformy.

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
To je otázka, která by si zasluhovala skutečně širokou diskusi, protože na to není úplně jednoduchá a jednoznačná odpověď a vidíte, že nyní přicházejí další a další návrhy jak ten třetí pilíř změnit, ale já vidím jeden zásadní problém a to se nakonec odrazilo v té diskusi, nepochopení toho rozdílu mezi druhým pilířem a třetím pilířem. Ten druhý, nově zaváděný pilíř, já to jenom připomenu, měl tu ambici, že po dvaceti, pětadvaceti letech, to znamená, v dlouhodobém horizontu napraví ten důchodový systém tak, aby byl dlouhodobě udržitelný. Kdežto třetí pilíř vyžaduje trvalé každoroční dotace státu. A pokud má někdo ambici posilovat třetí pilíř, tak také zároveň s tím musí říci, že bude posilovat účast státu na těch dotacích do třetího pilíře. A zvláště, když pan Samek.

Václav MORAVEC, moderátor
Promiňte, účast zaměstnavatelů, tady jste slyšel, a to je něco jiného. Zaměstnavatel není, no je stát, ale.

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Zvláště když pan Samek říká, že to má být pro některé kategorie zaměstnanců povinné nebo některé kategorie zaměstnavatelů, jinými slovy, je tam ambice vrátit se ke kategorizaci zaměstnání, to já považuji za velmi nebezpečné, skutečně velmi nebezpečnou myšlenku, vracet se k tomu, že stát bude určovat, které kategorie zaměstnanců jsou lepší než ty jiné. To skutečně musí být záležitost kolektivní smlouvy, kolektivního vyjednávání, dohody, třeba i vyšších kolektivních smluv, ale v zásadě dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. A co se týká účasti státu, tak zatím nepadlo, jestli je to myšleno tak, že tu část povinností, které má dnes stát doplňovat ten objem peněz, přejde na zaměstnavatele. Jinými slovy, chce se tím říct, že se zvýší zatížení práce, pokud jsme my z mezinárodního pohledu kritizováni,že máme vysoké zatížení práce, tak ta cesta je ještě zvýšit zatížení práce, to znamená, nařídit zaměstnavatelům, že budou platit vyšší sociální pojištění?

Václav MORAVEC, moderátor
Když si to budou moci odečíst z daní, tak to nemusí být zatížení práce, promiňte.

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Jednou z nejrizikovějších oblastí konkurenceschopnosti České republiky je procentuálně vysoké zatížení práce. Já vím, že komunisté řeknou, že to tak není, že máme nejlevnější pracovní sílu téměř v Evropě, ale já mluvím o procentuálním zatížení práce a to procentuální zatížení práce je skutečně velký handicap, který nepodporuje růst české ekonomiky. Pokud chceme, aby česká ekonomika dlouhodobě rostla, tak naopak musíme hledat cesty, jak snížit zatížení práce, nikoliv jak ho ještě zvýšit.

Miroslav OPÁLKA, místopředseda stínové vlády pro strategii, resort práce a sociálních věcí /KSČM/
Tak tady jsme ve velkém rozporu, protože ano, procentuálně velké zatížení, ale z minimálního základu. Protože kdyby tomu tak bylo, jak říkal pan kolega, tak by se Evropská unie nebránila při počátku našeho vstupu do Evropské unie, že zamezuje vstup pracovní síly na evropský trh, prostě jsme levnější, proto také některé výroby přešly do České republiky, a v tomto případě musím říci, že ta pracovní síla je pořád levná, samozřejmě čím dál na Východ je levnější. Ale k tomu třetímu pilíři, já si myslím, že by se tam měly narovnat především tyto věci: za prvé, aby státní příspěvek, pokud má být a musím říci, že podpora třetího pilíře je na rozdíl od jiných států v České republice největší, protože pro lobbování tehdejšího penzijního připojištění se státním příspěvkem šlo jak na možnosti přispívání státu, tak fyzické osoby, státní příspěvek a sleva na dani, čili snížení z daňového základu a ještě výnosy nebyly zatíženy úroky. Čili tady si myslím, že jsme daleko vepředu a hledat další pobídky je pro státní rozpočet neuvážené.

Václav MORAVEC, moderátor
To znamená, nezvyšoval byste státní příspěvek?

Miroslav OPÁLKA, místopředseda stínové vlády pro strategii, resort práce a sociálních věcí /KSČM/
Státní příspěvky, je otázka, jestli ano nebo ne, jestli tedy.

Václav MORAVEC, moderátor
Vy byste dokonce rušil státní příspěvek?

Miroslav OPÁLKA, místopředseda stínové vlády pro strategii, resort práce a sociálních věcí /KSČM/
Já neříkám, že bych je rušil, já bych je převedl třeba na podporu toho třetího pilíře. A já jsem žádal na komisi, aby bylo srovnání s Evropskou unií, kde je jaká podpora, tak musím říct, že u nás je nejvyšší. Takže si pak musíme říci, jestli státní rozpočet na to má, aby tu podporu dále zvyšoval a budeme tedy nad poměrem té Evropské unie.

Václav MORAVEC, moderátor
A má podle vás na ni nebo nemá?

Miroslav OPÁLKA, místopředseda stínové vlády pro strategii, resort práce a sociálních věcí /KSČM/
Podle mě by měl se starat především o první pilíř. Ten třetí pilíř je především pro ty, kteří mají na odloženou spotřebu.

Václav MORAVEC, moderátor
Takže byste tu státní podporu pro třetí pilíř převedl do prvního pilíře? 

Miroslav OPÁLKA, místopředseda stínové vlády pro strategii, resort práce a sociálních věcí /KSČM/
Je to jedna z možných variant, netvrdím, že to tak musí být, ale naše záměry do roku 2100, jak byly projednávány v takzvané první Bezděkové komisi, uvažovaly i s touto parametrickou změnou. A co se týká toho třetího pilíře, já si myslím, že jsou profese, které jsou problematické, ať už v hornictví, hutnictví, těžké chemii. Tak tady bych si dovedl představit, že zaměstnavatel má povinnost přispívat do třetího pilíře tak, aby vznikla možnost předdůchodu, ne předčasného důchodu, ale předdůchodu bez ztráty takzvané kytičky, když člověk dospěje do věku starobního důchodu, aby se mu vypočítával bez těch redukcí. Jestli to bude i v jiných profesích, ta možnost už je dneska, tak to je věcí těch kolektivních smluv a vyjednávání. Ale dneska je třetí pilíř diskriminační, protože dává podporu pouze těm, kteří dávají do systému měsíčně víc než 500 korun. Ti ostatní, kteří na to nemají, tak ti bohužel nedostanou od státu nic.

Václav MORAVEC, moderátor
Pane profesore, co s tím státním příspěvkem ve třetím pilíři, který byl motivační, ale jak jste slyšel od Miroslava Opálky, je to až příliš velkorysé množství těch státních podpor tomu třetímu pilíři jako takovému.

Martin POTŮČEK, vedoucí odborné komise pro důchodovou reformu
Jako bývalý prognostik si troufám předpovědět, že určitě v běhu dalších diskusí, alespoň jako návrhy pro vládu, vznikne návrh na určité změny ve státní podpoře třetího pilíře. A já bych jako takový balónek do budoucí diskuse, poněvadž na půdě odborné komise jsme to ještě nediskutovali, nabídl tezi, že ty státní příspěvky dnes podporují především vyšší a vysoce příjmové kategorie účastníků tohoto pilíře. Ve světě existují opačné přístupy. Ve světě, tam kde jde zákonodárcům a politikům o to, aby i ti sociálně a ekonomicky slabší měli šanci se účastnit toho fondového připojištění, tak tam se státní příspěvky naopak maximalizují, tam kde těch příspěvků, kde výše těch příspěvků je minimální a pak z vyšších příspěvků účastníka se ten státní příspěvek snižuje. Čili to je jedna z možných alternativ.

Václav MORAVEC, moderátor
Chápu to správně, tak vy byste uvažoval o tom, že ti co mají nižší příjmy, by dostávali vyšší státní příspěvek a byl by státní příspěvek odepřen. Co říkáte, Miroslave Opálko?

Miroslav OPÁLKA, místopředseda stínové vlády pro strategii, resort práce a sociálních věcí /KSČM/
Že tak to v podstatě bylo, než došlo k reformě toho třetího pilíře. Já se přiznám, že s tím státním příspěvkem, to je šest miliard zatím ročně.

Martin POTŮČEK, vedoucí odborné komise pro důchodovou reformu
Pozor, to je víc. Až deset. 

Miroslav OPÁLKA, místopředseda stínové vlády pro strategii, resort práce a sociálních věcí /KSČM/
Někde se uvádí osm, ale nám v tom třetím pilíři trošku poklesl i počet účastníků. A kdybychom eliminovali to, že důchodci upgradují v tom systému peníze uspořené vlastně na další spoření, tak bychom se dostali asi k jinými číslům. Prostě chce to opravdu rozvahu, rozpočtovou zodpovědnost a priority, který pilíř vlastně stát bude podporovat a který umožní.

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Já myslím, že to je potřeba vysvětlit. Tady padlo něco, co teď vypadá, jakože jsme na tom jinak než v jiných zemích. Je potřeba ale k tomu říct, že je to způsobeno především tím, že náš první pilíř, to znamená, ten státní důchod, je velmi rovnostářský, nakonec konstatoval i ústavní soud, kvůli kterému proběhla takzvaná malá důchodová reforma, kdy tedy byl změněn vzorec výpočtu. To znamená v jiných zemích, kde je ta diferenciace důchodů mnohem větší, kdy je ta zásluhovost naplněna mnohem více, tak tam samozřejmě je dobrý důvod pro to podporovat více ty, kteří mají malý důchod, aby si tím připojištěním dorovnali důchod na nějakou standardní životní úroveň. U nás je ta situace úplně opačná. U nás je velmi dobrá ta solidární složka důchodu, to co berou takzvaně všichni stejně a je malé to ocenění za zásluhy, to vychází z nálezu Ústavního soudu. A proto také druhý pilíř, ale i třetí pilíř mají zásadní funkci v tom, že zajišťují tu stoprocentní zásluhovost. To znamená, ta výše té doplňkové penze se odvíjí od toho, kolik bylo do toho systému vloženo. Tohle samozřejmě je určité vyvážení celého toho systému a pokud dnes někdo říká, že to vyvážení je potřeba přehodit, tak je potřeba upozornit, že zároveŃ také říká, penze ze státního pilíře, ty nízké, budou ještě nižší.

Miroslav OPÁLKA, místopředseda stínové vlády pro strategii, resort práce a sociálních věcí /KSČM/
Já myslím, že tak to není. Nejnižší důchod je něco nad 4 tisíce, nejvyšší nad 50 tisíc. Takže nedá se říct, že jsme rovnostářští. Co se týká toho srovnávání důchodů, víte, to je přesně v tom trendu, aby svět přecházel z nerovnosti, která je dána určitou zásluhovostí k nesouměřitelnosti, protože přeci není možné, abychom převáděli do důchodového systému takové extrémní rozdíly, že jsou profese, které jsou mnohasetnásobně honorovány než většina společnosti. Prostě když jsme diskutovali ten problém se švýcarskými zástupci, tak nám řekli, že po druhé světové válce se rozhodli, že na solidaritu a čokoládu jim nikdo nesáhne a já myslím, že bychom ten trend mohli držet i v České republice.

Václav MORAVEC, moderátor
Když jsme u toho třetího pilíře, tak jednou z možných změn, kterou navrhuje ministerstvo financí a vlastně s ní souhlasí i část účastníků komise pana profesora Potůčka, tak je to, že do toho třetího pilíře dnes, nemýlím-li se, vstupují lidé starší 18 let. A ministerstvo financí jako jeden z podkladů říká, že by nemělo být omezení věkem, kdo by se stal účastníkem toho třetího pilíře. Šéf té jedné z pracovních skupin, místopředseda Českomoravské konfederace odborových svazů Vít Samek k tomu v rozhovoru pro dnešní Otázky říká.

Vít SAMEK, místopředseda ČMKOS, člen důchodové komise
Jestli neumožnit spořit v penzijním připojištění, v tom doplňkovém penzijním spoření dříve, než od 18 let dneska, poněvadž se ukázalo, že je poměrně významná část rodin, které si mohou dovolit spořit za lidi, své příslušníky, kteří nemají vlastní pracovní příjem, je to zajímavé například, je-li žena na mateřské dovolené čili může někdo za ní, rodiče za své děti, prarodiče za vnuky, takže přišla idea, jestli nesnížit provokativně až na nulu. To znamená, narozené dítě do kolébky může dostat smlouvu o doplňkovém penzijním spoření. Zdá se, že racionální je na tom několik tezí. Jednak to, že by se umožnilo založit ty smlouvy, a usadit pak to později rozhodování, ten osmnáctiletý člověk by získal již svoji smlouvu, měl by na ní již úspory, které by mu k důchodu směřovaly a současně by byl vybídnut, aby v tom tedy pokračoval. Druhá věc, kterou tam vidíme jako docela pozitivní, že se výrazně prodlužuje spořící fáze, protože u celkového vytváření důchodových úspor hraje doba. Čili není vhodné, aby vstupovali do systému, jak se kolikrát v minulosti říkalo, lidé ve třiceti, ve čtyřiceti letech, čím dříve, tím lépe, protože dlouhodobé spoření umožňuje podstatným způsobem navyšovat ty kapitálové výnosy, to znamená, čím déle si spoří, tím větší, dlouhodobější investice se mohou dělat a klasicky narůstá váha takzvaných výnosů z výnosů, to znamená, lidi stojí pozdější důchodový nárok daleko méně prostředků, než kolik by je stál, kdyby začali spořit ve 40 letech.

Václav MORAVEC, moderátor
Přibližuje jeden z návrhů, jak změnit třetí pilíř tuzemského důchodového systému místopředseda nejsilnější odborové centrály v zemi Vít Samek. Pane profesore Potůčku, souhlasil byste s tím návrhem, ať se nezastropovává vstup do třetího pilíře 18-tým rokem věku?

Martin POTŮČEK, vedoucí odborné komise pro důchodovou reformu
Je to jeden z návrhů, o kterých budeme určitě ještě diskutovat, poněvadž ono nelze ty návrhy posuzovat izolovaně. My bychom měli dát dohromady alespoň tedy v tom, čemu říkám malá reforma třetího pilíře, těch návrhů více, tak aby si navzájem neprotiřečily.

Václav MORAVEC, moderátor
Je to omezení věku a jeho zrušení jedno z nich?

Martin POTŮČEK, vedoucí odborné komise pro důchodovou reformu
Ano, jako my se v diskusi na půdě odborné komise nebráníme vůbec žádnému návrhu. Teď jde o to, aby prošel ohněm diskuse a jaksi ta diskuse ještě není uzavřena.

Václav MORAVEC, moderátor
Prošel by tento návrh ohněm diskuse za TOP 09?

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Já si myslím, že to je zaměřování se na problémy, které neexistují a jsem k tomu velmi skeptický. Vezměte si, kolik a jak velká je skupina příjmově, jak velká je skupina rodin, které kromě toho, že financují růst dětí, jejich vzdělávání, výchovu, případně jejich první bydlení, pokud s tím ta rodina finančně pomáhá, tak které ještě by byly schopny ukládat ve věku těch dětí.

Václav MORAVEC, moderátor
Nemyslíte tedy, že by se zvýšil výrazně počet lidí v tom třetím pilíři, protože jsme ukazovali divákům, jak klesl v uplynulých měsících počet lidí ve třetím pilíři?

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Osobně si myslím, že to má víc rizik než předností, vezměme si, jaké jsou praktické problémy dnes po změně občanského zákoníku, například se spravováním stavebního spoření u dětí do 18 let. To znamená, tohle by bylo potřeba také vyřešit a ten přínos já skutečně, tím neříkám, že to nemůže nastat. Jistě je možné taková pravidla uvolnit, ale nevidím v tom žádný velký přínos pro dlouhodobou stabilitu penzijního systému.

Václav MORAVEC, moderátor
A komunisté, pane poslanče.

Miroslav OPÁLKA, místopředseda stínové vlády pro strategii, resort práce a sociálních věcí /KSČM/
Dvě poznámky. Jednak čím delší spoření, tím samozřejmě větší riziko a to riziko musí nést ti občané. Ne, aby je potom zajišťoval stát, protože když to tak řeknu s nadsázkou, za 50 let má roztát na severu zeměkoule ledová čepička a my nevíme, co bude zítra na Ukrajině. Tím chci jenom naznačit, že každá tato činnost má vliv na světové finance. Ta druhá poznámka, víte, jak to chodilo v minulosti, když bylo penzijní připojištění se státním příspěvkem. Přišel za vámi finanční poradce /nesrozumitelné/ a řekl: „Já vám nabízím penzijní připojištění.“ Vy jste řekl: „Já mám.“ A on se zeptal: „A má vaše maminka, váš tatínek, vaše tchyně, váš tchán“ a byl ochoten pojistit tyto lidi, když vy tam budete dávat peníze, protože smlouva o dědictví umožňovala, že tato úspora se nebude týkat dědictví, ale uvedeného občana ve smlouvě. Takže jeden člověk vlastně šetřit i na pět lidí se státním příspěvkem, proto mám takový problém s tím státním příspěvkem, i když vím, že je to motivace pro řadu lidí, protože bez státního příspěvku toto spoření není lukrativní.

Václav MORAVEC, moderátor
Věk odchodu do penze a jeho zastropování, to je věc, kterou bude muset ta komise také vyřešit a tím jsme se při vaší poslední diskusi před čtvrt rokem nedostali. Za pár okamžiků se podíváme na ta data, která vypovídají o říká se tomu nekonečný Drábkův vzoreček, odchodu do penze, jak platí v současnosti a Česká republika je v tom unikátní a teď jsou tady dva hlasy. Jeden pro zastropování reprezentovaný Vítem Samkem, místopředsedou odborů a druhý proti Vladimírem Bezděkem, který vedl dvě předchozí důchodové komise. Pane profesore Potůčku, k jaké z těch dvou variant se kloníte, protože odboráři říkají: Zastropovat věk odchodu do penze na 65 letech rovných pro muže i pro ženy, to znamená, neohlížet se na počet dětí u žen, zastropovat 65 letech. 

Martin POTŮČEK, vedoucí odborné komise pro důchodovou reformu
Je to jeden z parametrů prvního pilíře, který a už bych se opakoval, omlouvám se, vlastně souvisí s dalšími parametry toho prvního pilíře. Je málo známo ve veřejnosti a díky pořadům jako je ten váš, se to veřejnost postupně dozvídá, je, že od roku 2009 do roku 2019 rostl věk ty takzvané započítané doby, které jsou druhou podmínkou pro odchod do důchodu z 25 na 35 let. Existují i další podmínky, které musí občan splňovat, aby získal nárok na odchod do důchodu. Další problém, který velmi souvisí s růstem věku odchodu do důchodu je, že dnes a to se také málo ví, dnes 23 % důchodců pobírajících důchod v prvním pilíři, jsou osoby, které odešly do důchodu předčasně. Proč? Pro většinu z nich proto, poněvadž už nenalezli uplatnění na trhu práce. Takže tady je veliký konflikt mezi tím, jak si můžeme představovat vývoj důchodového systému a mezi tím, jak se bohužel docela negativně vyvíjí situace na trhu práce v České republice.

Václav MORAVEC, moderátor
A máte tedy propočítáno, že ideální by bylo zastropovat to na těch 56-ti letech odchod do penze.

Martin POTŮČEK, vedoucí odborné komise pro důchodovou reformu
To je otázka, kterou bych si dovolil trochu pozměnit. Zatím pokud jde o vývoj věku odchodu do důchodu u mužů, tak bych s tím problém neměl, druhá věc je, že pokud jde o věk odchodu do důchodu žen, tak tady stále vlastně existuje to dědictví z dob komunismu, že když se podíváte na věk odchodu do důchodu u žen v jiných srovnatelných zemích a u nás, tak ženy odcházejí do důchodu díky tomu nižšímu věku dříve, a to znamená, že tam je pak velký nepoměr mezi délkou pobírání důchodů u mužů a u žen. U žen je to až 23 let podle posledních dat, kdežto u mužů.

Václav MORAVEC, moderátor
Chápu to správně, že ženy by podle vás měly odcházet později než muži?

Martin POTŮČEK, vedoucí odborné komise pro důchodovou reformu
Neříkám později, ale že bychom to měli vzít jako další parametr do úvahy. Rozhodně ne. Nemůžeme si dovolit diferencovat věk, dlouhodobě, věk odchodu do důchodu mezi muži a mezi ženami.

Václav MORAVEC, moderátor
Řešil byste to jednotnou hranicí?

Martin POTŮČEK, vedoucí odborné komise pro důchodovou reformu
Jednotná hranice, víte co, to je zase otázka, na kterou je více odpovědí. Třeba sousední Slovensko.

Václav MORAVEC, moderátor
Ale promiňte, kdybyste, pane profesore, za to nesl politickou odpovědnost, o to mi jde, protože to, že existují různé varianty, kterou vy považujete za nejlepší pro český důchodový systém.

Martin POTŮČEK, vedoucí odborné komise pro důchodovou reformu
Ano, kdybych byl postaven před to politicky se rozhodnout, tak bych a teď se nesmějte, ale vybavil bych odbornou komisi dalšími zdroji na další analýzy a prognózy, poněvadž my teď se postupně, byť pracujeme velmi pilně, si myslím, už jsme měli celkem asi 25 zasedání, když do toho zahrnu i zasedání pracovních týmů, tak narážíme na to, že pro to doporučení politikům a to je live motiv naší komise, nemáme k dispozici dostatek analytických podkladů.

Václav MORAVEC, moderátor
Takže zatím je nemáte, abyste tu věc vyřešil.

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Promiňte, pane Moravče, ale tohle je potřeba říct přece jasně a bez vytáček. Vůči dnešním dvaceti nebo třicetiletým je potřeba říct jasně, jestli vám dnes se někdo snaží slibovat, že půjdete do důchodu v 65, tak mu prostě nevěřte. Půjdete do důchodu v roce 2070, 2080. V tu dobu bude úplně jiná střední délka života a je potřeba se podívat na ta čísla. V období budování rozvinuté socialistické společnosti mezi rokem 1960 a 1990, klesla střední doba života, tedy naděje dožití u mužů o třetinu roku. Za prvních 22 let od roku 1990 do roku 2012, demokratické společnosti. Vzrostla střední délka života, tedy naděje dožití u mužů o 7,4 roku, O 7,4 roku. Je jasné z jiných zemí, že ten trend bude pokračovat v následujících letech. Jestli dnes někdo tvrdí, že dnešní dvacetiletí nebo třicetiletí půjdou do důchodu v 65, tak prostě buď je odborně nevzdělán, anebo se snaží lakovat narůžovo.

Václav MORAVEC, moderátor
Závěrečné slovo Miroslava Opálky.

Miroslav OPÁLKA, místopředseda stínové vlády pro strategii, resort práce a sociálních věcí /KSČM/
Jednak musím říci, že jsem měl dneska o půl sedmé telefonát nějakého občana, vzbudil mě a už jsem neusnul, který mi kladl na srdce, ať sdělím, jak je to problematické, když nezaměstnaný nesežene práci a musí jít na předčasný důchod, který má trvale krácený, že stát by mu měl zajistit ty podmínky. Tak chci říci, že každé prodlužování věku, pokud máme vysokou nezaměstnanost, vrhá další ročníky do té nezaměstnanosti. Vedle toho jsme umožnili tedy práci důchodcům, kterých pracuje více než 155 tisíc, dalších 100 tisíc studentů, dalších 100 tisíc zahraničních dělníků. Čili máme tady určité parametry, které nám ovlivňují celý ten proces. Druhá poznámka, já už jsem předložil tento rok na výboru pro sociální politiku návrh na zastropování, ale neprošel, že to má napřed prodiskutovat komise. Šlo o to, že vlastně ten cílový stav se týká roku 1937, tedy pardon 2037. Tak. My dneska řešíme problém, který se může řešit v roce 2030. To je prostě psychologický moment těm občanům říci: „Ano, tady se někdo zastavil.“ A pak můžeme udělat revizi, jaká je situace. Když se podíváte na dnešní děti, kterých se to bude týkat, tak vidíme, že je tam řada nemocí, které budou provázet a uvrhat do invalidity ve velkém procentu, obezita, vysoký krevní tlak, cukrovka a tak dále a tak dále. Takže ono to není tak jednoduché říci, že lidé budou pracovat, protože nevíme, v jakém zdraví se budou toho vysokého věku dožívat.

Václav MORAVEC, moderátor
Jak byste vy tedy ten nekonečný vzoreček vyřešil?

Miroslav OPÁLKA, místopředseda stínové vlády pro strategii, resort práce a sociálních věcí /KSČM/
Já bych to na těch 65 do toho roku, pro ten ročník 72 zastropoval, v roce 2037 se jich to týká a v roce 2033 bych udělal revizi tak, jak jsme to navrhovali ve svém materiálu, který visí na webových stránkách odborné komise a myslím si, že pokud jsme se bavili, že chodily ženy dříve v minulosti, ale ony nahrazovaly třeba ty jesle. Dneska hledáme princip, jak má být člověk důchodově zabezpečen, když pečuje o osobu blízkou, oni šly dříve do předčasného důchodu a stát nemusel vynakládat peníze na tolik jeselských zařízení.

Václav MORAVEC, moderátor
Děkuji dalším hostům Otázek, kterými byli předseda odborné komise pro penzijní reformu Martin Potůček, stínový ministr práce a sociálních věcí Miroslav Opálka z KSČM a exministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek z TOP 09. Věřím, že se budeme k těmto diskusím opět vracet. Děkuji a na shledanou.

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Pěkné nedělní odpoledne.

Martin POTŮČEK, vedoucí odborné komise pro důchodovou reformu
Na shledanou.

Miroslav OPÁLKA, místopředseda stínové vlády pro strategii, resort práce a sociálních věcí /KSČM/
Na shledanou. Tak teď se nám to seklo, aniž jsme to čekali, že?

Aktuální dění

Otázky Václava Moravce

Od Jaromír Drábek

Důchodový systém v dluzích

Václav MORAVEC, moderátor
Tři pilíře. Je to pro důchodový systém moc, anebo tak akorát? Každá vláda si myslí něco jiného, takže ze současných tří zbudou opět jenom dva. První pilíř, tedy systém státních penzí, a třetí pilíř, tedy soukromé důchodové připojištění. Jenže, jenže v prvním nejsou peníze, a ve třetím si lidé spoří průměrně sto koruny. Až odejdou do penze, přilepší si možná tak o tisícovku měsíčně. Dnešní střední generace přispívá nemálo do státního průběžného systému, ale vůbec není jisté, z čeho bude na stará kolena živa.

Jiří ŠATAVA, ekonom, Idea při CERGE-EI
Český důchodový systém je neudržitelný zejména proto, že populace stárne, tím máme víc a víc důchodců a nemáme už tolik pracujících, kteří by vydělávali na důchodce, na důchody těch současných důchodců. Proto se prví pilíř dostává dlouhodobě do deficitů.

Václav MORAVEC, moderátor
Řeč čísel je varující. Celkový deficit důchodové ho systému překročil od roku 1996 hranici 250 miliard korun. To je pro představu víc než trojnásobek schodku státního rozpočtu za loňský rok.

Jiří ŠATAVA, ekonom, Idea při CERGE-EI
Ty deficity nejsou fatální, že bysme k jistému datu zjistili, že nejsme schopni vyplácet důchody. Na druhou stranu se neustále kumulují a my je musíme neustále splácet a splácet. A je otázka, jestli je to efektivní, a jestli opravdu chceme takto štědře dotovat ten první pilíř.

Václav MORAVEC, moderátor
Budoucnost dnes existujících tří pilířů penzijního systému řeší už několik týdnů komise expertů a politiků ustavená Sobotkovou vládou. Má šest úkolů. Prvním z nich je příprava přesného postupu zrušení druhého penzijního pilíře.

Martin POTŮČEK, poradce ČSSD, předseda důchodové komise /22. 5. 2014/
Tam nás trochu tlačí čas, poněvadž podle programového prohlášení vlády by měl být tento pilíř, jeho činnost ukončena ke konci příštího roku. A tam je samozřejmě dlouhý legislativní proces.

Václav MORAVEC, moderátor
Od loňska je totiž možné část odvodů přesměrovat do vlastního spoření. Využilo toho asi 83 tisíc lidí.

osoba /zdroj: Informační kampaň vlády k důchodové reformě/
Odkládejte si stranou třeba 500 korun na důchodové spoření, a stát vám k tomu každý měsíc přidá dalších 750.

Jiří ŠATAVA, ekonom, Idea při CERGE-EI
Pokud chceme druhý pilíř zrušit, a chceme zvýšit, nebo zvětšit třetí pilíř, co nám to navíc přinese? Je to, protože tím snižujeme důvěru občanů v nějakou dlouhodobou, dlouhodobou stabilitu toho systému. Třetí pilíř nás také něco stojí, stejně jako druhý pilíř.

Václav MORAVEC, moderátor
Podle ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové by lidé po zrušení druhého pilíře o své peníze přijít neměli.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně MPSV /ČSSD/ /30. 1. 2014/
Protože náš samozřejmě náš zájem v žádném případě není tyto lidi nějak poškodit.

Michal ŠPERLING, podnikatel z Prahy /13. 5. 2014/
Připadá mi to absolutně nefér, že stát nejdřív motivuje lidi, aby něco udělali. A za rok úplně mění pravidla.

Václav MORAVEC, moderátor
Počítá se s tím, že si lidé částku převedou do pilíře třetího. Tedy do současného dobrovolného penzijního připojištění. I na to se má komise zaměřit, aby se posílilo a víc se do něj zapojili zaměstnavatelé.

osoba /zdroj: Informační kampaň vlády k důchodové reformě/
A víte co? V důchodu nám dojde šťáva všem.

Václav MORAVEC, moderátor
Politici a experti mají vymyslet také nový model valorizace penzí, přehodnotit stanovení hranice důchodového věku a přijít na to, jak by se do výše penze mohla víc promítnout zásluhovost a počet vychovávaných dětí. Pozvání k diskuzi přijali předseda odborné komise pro důchodovou reformu Martin Potůček, vítejte, hezký dobrý den.

Martin POTŮČEK, předseda odborné komise pro důchodovou reformu
Dobré odpoledne.

Václav MORAVEC, moderátor
Vítám i stínového ministra práce a sociálních věcí, poslance KSČM Miroslava Opálku, vítejte po čase v Otázkách. Hezký dobrý den.

Miroslav OPÁLKA, stínový ministr práce a sociálních věcí /KSČM/
Dobrý den a děkuji za pozvání.

Václav MORAVEC, moderátor
A pozvání přijal i bývalý ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek z TOP 09. Vítejte po čase, hezký dobrý den.

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Pěkné nedělní odpoledne.

Václav MORAVEC, moderátor
Začněme u vás, pane profesore Potůčku. Co budete považovat za úspěch práce důchodové komise, kterou vedete?

Martin POTŮČEK, předseda odborné komise pro důchodovou reformu
Ano, obecně bych řekl, že za úspěch budu považovat, pokud politici až ty své návrhy zformulujeme, vezmou ty naše návrhy opravdu vážně, a některé z nich se dočkají, doufám, že většina, i realizace. Poněvadž ty předchozí pokusy bohužel nedopadly právě takto.

Václav MORAVEC, moderátor
No, právě v souvislosti s tou zkušeností zde přítomný poslanec KSČM Miroslav Opálka, který je členem vaší komise, tak koncem týdne v rozhovoru pro Haló noviny řekl, cituji: “ Osobně jsem skeptický k tomu, že tak velké těleso, kde se střetávají různé pohledy, může připravit konzistentní politické rozhodnutí pro vládu“. Tedy proto ta úvodní otázka.

Martin POTŮČEK, předseda odborné komise pro důchodovou reformu
Ano, já samozřejmě nemám jistotu, ale mám důvěru, že tentokrát se to podařit může, poněvadž ta naše komise je postavena na půdorysu nejenom politiků koaličních stran, ale i politiků opozičních stran, odborníků, zástupců sociálních partnerů a zástupců různých zájmových skupin. To zaprvé. Takže pokud dospějeme k nějakému řešení, tak se zdá, že by mělo být politicky průchodnější nakonec. V Parlamentu i ve vládě. A druhý aspekt, a tady chápu netrpělivost pana Opálky, je, že taková komise, která má 30, přes 30 členů, samozřejmě není příliš dělná. Ale proto jsme už tento týden přistoupili k rozčlenění tady těchhle těch úkolů. A dostanou je za úkol jednotlivé pracovní týmy, které samozřejmě budou mnohem dělnější, než takový rozkošatělý orgán. Ale ten orgán by to měl potom samozřejmě také posoudit vcelku, poněvadž ten systém je poměrně složitý. A jde o to, aby ta jednotlivá opatření na sebe navazovala.

Václav MORAVEC, moderátor
Co budete, pane poslanče, vy považovat za úspěch té komise?

Miroslav OPÁLKA, stínový ministr práce a sociálních věcí /KSČM/
Kdyby se podařilo vyřešit aspoň zastropovat věk odchodu do důchodu, stanovit valorizační vzorec a odbourat druhý pilíř. Nevím, jestli z těch šesti úkolů, které si stanovila vláda v tom svém programovém prohlášení, a těmi pověřila tuto pracovní skupinu … činnosti.

Václav MORAVEC, moderátor
Když se splní tedy polovina těch úkolů, tak to budete považovat za velkých úspěch?

Miroslav OPÁLKA, stínový ministr práce a sociálních věcí /KSČM/
Ano.

Václav MORAVEC, moderátor
Vy, pane exministře?

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Tak já bych považoval za velký úspěch, kdyby se panu Potůčkovi jako předsedovi té odborné komise podařilo udržet práci komise na odborné úrovni tak, aby její výstupy nebyly vůči veřejnosti lživé nebo zastírající skutečnost.

Václav MORAVEC, moderátor
A o tom bude řeč v další části Otázek. Přepněte si na zpravodajskou ČT 24. Řeč bude o prvním pilíři penzijního systému v České republice, jeho zkvalitnění, společném důchodovém pojištění manželů, o druhém pilíři, jeho budoucnosti. Zda rušit či ho nějak modifikovat. A o třetím pilíři. Přepněte si na ČT 24, pokračujeme po stručných zprávách.

Ukončení druhého pilíře důchodové reformy

Václav MORAVEC, moderátor
Vstoupili jsme do druhé hodiny dnešních Otázek, ještě jednou vítejte na zpravodajské ČT24. V úvodu dokončíme diskusi o změnách v tuzemském penzijním systému. Největší spotřeba náměstků, ministerstvo spravedlnosti. Po pěti měsících úřadování se tento týden poroučel Pavel Štern. Byl ovšem doporučen sociální demokracií, takže premiér směrem k ministryni varovně vztyčil prst. Co se děje v resortu spravedlnosti? Je možné rozsoudit, kdo má pravdu a zbývá uprostřed dohadování ještě čas například na přípravu důležitých zákonů? Hostem bude první náměstek ministryně spravedlnosti Robert Pelikán a o jakých tématech se po dnešních Otázkách začne mluvit?
Společné důchodové pojištění manželů je podle ekonoma Jiřího Šatavy jeden z kroků, který by mohl zpřehlednit první pilíř tuzemského důchodového systému, připomeňme, že změny penzijního systému probírá nová odborná komise, kterou ustavila Sobotkova vláda. Zpoždění kvůli personálním změnám, ministerstvo spravedlnosti podle informací Otázek požádá vládu o prodloužení lhůty pro vznik nového zákona o státním zastupitelství i novely občanského zákoníku. Obě normy přitom mělo podle legislativního plánu předložit ministerstvo spravedlnosti do konce června. Kvůli personálním výměnám je tento termín nereálný.

Bohuslav SOBOTKA, premiér /ČSSD/
Je tady celá řada praktických otázek, kterým by se mělo ministerstvo a jeho vedení velmi intenzivně věnovat a podle mého názoru jakékoliv takto ostré personální spory, tak nepomáhají dobrému veřejnému obrazu ministerstva spravedlnosti.

Václav MORAVEC, moderátor
Boj za zrušení svěřenských fondů. Hodlá jej vést první náměstek ministryně spravedlnosti Robert Pelikán. Kritizovaný institut svěřenských fondů, který je součástí nového občanského zákoníku a platí od ledna, by se mohl zrušit. Už existující svěřenské fondy by se pak musely přeměnit v nadace nebo nadační fondy.
A připomínám, že hlavními hosty dnešních Otázek zůstávají předseda odborné komise pro důchodovou reformu profesor Martin Potůček, stínový ministr práce a sociálních věcí, poslanec KSČM Miroslav Opálka a bývalý ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek z TOP 09. Pánové, ještě jednou vítejte na zpravodajské ČT 24. Teď spojíme diskusi o druhém a třetím pilíři. Třetí pilíř je to dnešní důchodové připojištění, když to hodně zjednoduším, druhý pilíř něco, co prosadila Nečasova vláda a co navrhoval zde přítomný Jaromír Drábek, jste ochoten, pane exministře připustit, že i ta komise řeší problémy, které jste způsobil i vy a vláda Petra Nečase?

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Tak já si myslím, že především ty problémy byly způsobeny dlouhodobou nečinností politické reprezentace, protože v jiných zemích se tento typ důchodové reformy prováděl v druhé polovině 90. let v obdobných zemích s obdobným vývojem jako je Česká republika a my jsme prostě tu ideální dobu propásli. Zavádět důchodovou reformu v období, kdy je ekonomická krize, znamená samozřejmě přivodit si na sebe problémy, přesto si myslím, že to bylo lepší, než nedělat nic.

Václav MORAVEC, moderátor
A ještě jste to dorazili tím, že jste to prohlasovali jedním hlasem a teď výsledek je zhruba 80 tisíc lidí v tom druhém pilíři, který bude ta komise rušit.

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
My tady nemáme přímého zástupce sociální demokracie jako tehdejší hlavní opoziční strany a pokud hlavní opoziční strana říká, že jakmile se dostane k moci, tak takový pilíř zruší, tak pak samozřejmě se nedá příliš předpokládat úspěch. My jsme se snažili velmi trpělivě vyjednávat napříč i s opozičními stranami, ale musím říct, že to mělo poloviční úspěch. My jsme se velmi dobře dohodli například na systému předdůchodu. Velmi dobře jsme se dohodli například na změně třetího pilíře na těch změnách, které proběhli celkem konsensuálně, ale je pravda, že sice jsme respektovali požadavek sociální demokracie, aby ten druhý pilíř byl nepovinný, ale přestože jsme tento požadavek respektovali,tak sociální demokracie se k tomu postavila, řekl bych, čistě populisticko-politicky a řekla. Že nic takového a v podstatě na tom dělala politické body.

Václav MORAVEC, moderátor
Nechtěl něco namítnout Miroslav Opálka?

Miroslav OPÁLKA, stínový ministr práce a sociálních věcí /KSČM/
Já bych chtěl říci, že to bylo dobře, že jsme byli až poslední se Slovinskem, kteří na Světovou banku a jiné mezinárodní instituce neslyšely tak rychle, protože příklady ze Slovenska, Maďarska a Polska nám časem ukázaly, že ten systém není takový, jaká byla představa, že se zachrání důchodový systém a pak jsem strašně rád, že pan exministr Drábek zde zmínil to prohlášení dneska premiéra Sobotky, ale stejné prohlášení učinil Vojta Filip jako předseda mé strany, kdy varoval všechny instituce bankovní, že pokud půjdou do tohoto systému, tak jdou na vlastní riziko. Tudíž je to jeden z předpokladů případné ústavní stížnosti nebo soudních sporů, že šly do toho samy a o tom riziku věděly.

Václav MORAVEC, moderátor
Ale znepřehlednilo to ty dva systémy, respektive dva ty pilíře, druhý pilíř a třetí pilíř. Podívejme se teď na data. Lidí, kteří spoří na penzi v tom takzvaném třetím pilíři, tedy v penzijním připojištění ubývá. Penzijní připojištění se státním příspěvkem mělo na konci letošního března 4 miliony a 810 tisíc lidí. To je o 72 tisíc méně než na konci roku 2013. A ve srovnání s předloňským rokem jde o úbytek 320 tisíc střadatelů. Stát přitom na penzijní připojištění jen za letošní první čtvrtletí přispěl částkou víc než jedné a půl miliardy korun, zatímco lidé vložili téměř osm miliard, průměrný měsíční příspěvek účastníka nepatrně klesl proti konci roku 2013 o 4 koruny na 564 koruny. Nové smlouvy o penzijním připojištění bylo možné uzavírat do 30. listopadu roku 2012. Od ledna roku 2013 ho nahradilo doplňkové penzijní spoření. Co teď tedy s tím druhým a třetím pilířem, pane poslanče. Je pravděpodobné, že se ti lidé z druhého pilíře přelijí do toho třetího nebo?

Miroslav OPÁLKA, stínový ministr práce a sociálních věcí /KSČM/
To je samozřejmě předmětem úvah, je to jedna z možných cest.

Václav MORAVEC, moderátor
Je vámi upřednostňovaná?

Miroslav OPÁLKA, stínový ministr práce a sociálních věcí /KSČM/
Já bych se vyhnul nějakým sporům o zmařenou investici a úložky, tak se přiznám, že bych šel raději tou cestou, že bychom zastavili příchod dalších účastníků druhého pilíře a zastavili ten ob-out, to znamená, vyvádění peněz z toho prvního pilíře a ono z těch 83 tisíc ani nevíme, kolik je solventních, protože máme informace, že řada lidí je v náhradních dobách a že byli získáváni do toho pilíře i lidi v nezaměstnanosti.

Václav MORAVEC, moderátor
Jinak řečeno, vy byste nechal ten druhý pilíř jako KSČM existovat s tím, že by byl úplně zmražen?

Miroslav OPÁLKA, stínový ministr práce a sociálních věcí /KSČM/
Přesně tak, a nakonec by ty správcovské společnosti samy nabízely jiné produkty včetně toho třetího pilíře pro klienty druhého pilíře a tím samozřejmě bychom se vyhnuli případným soudním sporům. Je to jedna z možných cest. Dokážu tady říct i další, to znamená, zastavit druhý pilíř, kdo má třetí, převést peníze do třetího, kdo nemá třetí, ať si to poukáže,kde chce. Pak jsme v otázce, jestli vracet peníze do prvního pilíře z toho druhého nebo si je nechat. Když si je nechají, jsme u krácení výměry za ty roky a tak dále.

Václav MORAVEC, moderátor
Která cesta je nejpravděpodobnější, pane profesore?

Martin POTŮČEK, předseda odborné komise pro důchodovou reformu
Než vám odpovím, tak bych rád tady ukázal na ten náš současný systém. Dnes lidé v České republice mají k dispozici celkem 4 způsoby, vlastně tři způsoby, jak si spořit na důchod. Dokonce roku 2002 to byly jen tady tyhle ty dva.

Václav MORAVEC, moderátor
Důchodové pojištění a penzijní připojištění se státním příspěvkem.

Martin POTŮČEK, předseda odborné komise pro důchodovou reformu
Přesně tak, a od prvního ledna roku 2003 tady tento už byl vlastně ukončen, takže máme vlastně teprve.

Václav MORAVEC, moderátor
13. o je to, co jsem zmiňoval.

Martin POTŮČEK, předseda odborné komise pro důchodovou reformu
Třináct, takže máme první pilíř, druhý pilíř a třetí pilíř a to všechno v situaci vlastně, kterou už tady pan Drábek zmínil, jakési přetrvávající ekonomické krize jak ve světě, tak u nás, takže.

Václav MORAVEC, moderátor
A co teď s tím doplňkovým, tedy důchodovým spořením, a doplňkovým penzijním připojištěním. Tady Miroslav Opálka říká, že by nechal ten druhý pilíř existovat, ale úplně by ho zamrazil. To znamená, těch 83 tisíc klientů by v něm zůstalo.

Martin POTŮČEK, předseda odborné komise pro důchodovou reformu
Ano, těch možností není zase tak mnoho, ale několik variant existuje a tady bych předbíhal vývoj situace, poněvadž my bychom měli právě na půdě naší odborné komise dospět k nějakému, pokud možno, konsensuálnímu řešení.

Václav MORAVEC, moderátor
Ale ta nejsmysluplnější varianta, aniž byste předjímal, když se na to podíváte, jak se vyhnout těm sporům, o nichž mluví Miroslav Opálka, co a jak menší zmatky v celém tom penzijním systému ještě učinit, protože lidé po všech těch změnách tomu si přestávají i rozumět.

Martin POTŮČEK, předseda odborné komise pro důchodovou reformu
Přesně tak. Jako ten budoucí systém by měl být rozhodně srozumitelnější občanům a aby byl takto srozumitelnější, tak je třeba skutečně ten druhý pilíř vlastně z toho systému takhle odejmout, stejně tak jako se před rokem 2013 odejmul ten původní třetí pilíř a velmi rychle je třeba dospět k řešení, které bude stavět opět jen na dvou pilířích, že to nebude jednoduché, o tom už tady mluvil pan Opálka.

Václav MORAVEC, moderátor
A to zamražení vám přijde jako smysluplná varianta?

Martin POTŮČEK, předseda odborné komise pro důchodovou reformu
Je to jeden z úkolů naší komise. Navrhnout způsob, jak ukončit fungování druhého pilíře a tohle je jedna z možných cest.

Václav MORAVEC, moderátor
Pane exministře, když už jste byl v situaci a teď u ní jsme, že většina ve sněmovně říká zrušit druhý pilíř. Jakou cestou byste šel, aby to způsobilo co nejméně škod?

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Já jsem jednoznačně přesvědčen, že druhý pilíř má smysl a že dokonce má být povinný. Je to jediný způsob, jak dnešní generaci 20-letých, 30-letých zajistit to, aby ten důchodový systém pro ně měl vůbec smysl. To znamená, já vám opravdu, jakože vám odpovídám na všechny otázky, tak na otázku, jak zrušit druhý pilíř, i když si myslím, že naopak by se měl posílit a stát se povinným, tak jako TOP 09 na začátku požadovala, a jen z důvodů politických vyjednávání přistoupila na to, aby ten druhý pilíř byl dobrovolný, alespoň dejme tomu tedy dočasně, tak opravdu na to není jiná odpověď a neodpovím vám na otázku, jak zrušit druhý pilíř. Naopak říkám, stejně nějaká další reprezentace politická, která přijde a bude chtít zajistit dnešním mladým lidem, aby v důchodu měli vůbec nějaký důchod, který by byl adekvátní jich příjmu, tak bude muset něco takového zavést znovu. Ten třetí pilíř je sice.

Václav MORAVEC, moderátor
Vy tedy ukazujete lidem, že pokud by strany, promiňte, strany typu TOP 09 zvítězily ve volbách, tak by zase druhý pilíř zaváděly? Pokud ho teď většina ve sněmovně a v Senátu zruší?

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Naprosto jednoznačně, protože to doplňkové penzijní připojištění, které se tedy označuje třetím pilíř, je skutečně doplňkové, to nikdy nemůže být tím zásadním pilířem, penzijního systému. A když se podíváme na prognózy roku 2050, 2060, to znamená, období, kdy dnešní třicátníci budou odcházet do důchodu, tak ten průběžný systém jim zajistí tak akorát tu základní sociální dávku, aby přežili.

Václav MORAVEC, moderátor
Ale otázkou je, i při těch konzervativních modelech toho druhého systému, tak je tam poměrně velké riziko, které souvisí s akciovými trhy, s finančními produkty, které ani po té finanční krizi nebylo odstraněno a ta námitka trvá, takže vy byste i s tímto rizikem zase zaváděl něco, co teď chtějí ti, kteří jsou ve většině ve sněmovně i Senátu zrušit?

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Naprosto jednoznačně. Česká republika není ostrov pustém oceánu. Je potřeba se dívat na jiné zkušenosti také než je Polsko, Maďarsko nebo Slovensko. Je potřeba se dívat na zkušenosti zemí, kde takový systém funguje desítky let a funguje i nadále a to i po té finanční krizi.

Václav MORAVEC, moderátor
Ministryně práce a sociálních věcí Michale Marxová dala zadání komisi, že chce, aby druhý pilíř byl zrušen k 1. lednu roku 2016, tedy za rok a půl. Tady jsou slova Michaely Marksové.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/ /13. 5. 2014/
Jeden časový horizont se týká toho zrušení druhého pilíře, protože tam se bavíme o tom datu 1. ledna 2016 a co se týče potom nastavení těch dalších parametrů na důchody, tak se domnívám, že je to práce i na další rok, to znamená, že je to ten první půlrok, dokonce letošní roku se nastaví parametry zrušení druhého pilíře a potom během toho roku dalšího bychom se měli shodnout na těch dalších věcech.

Václav MORAVEC, moderátor
Tvrdí ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Pane poslanče, dá se ten termín stihnout?

Miroslav OPÁLKA, stínový ministr práce a sociálních věcí /KSČM/
Dal by se stihnout jedině tehdy, když by vznikla nějaká rychlá dohoda a dal by se do sněmovny poslanecký návrh, který by se projednával ve zkrácené lhůtě, čili podle takzvaného § 90 jednacího řádu a prošlo by to zrychlením.

Václav MORAVEC, moderátor
A je taková věc na takové zrychlené projednávání?

Miroslav OPÁLKA, stínový ministr práce a sociálních věcí /KSČM/
Já jenom uvádím, že toto je jedna z možných reálných možností. Ale klasicky legislativní proces, který by měl projít všemi připomínkovými řízeními a třemi čteními případně i čtyřmi v Poslanecké sněmovně, Senátu a podpisem prezidenta, tak to už není možné.

Václav MORAVEC, moderátor
Takže nevěříte už tomu termínu 1. leden 2016.

Miroslav OPÁLKA, stínový ministr práce a sociálních věcí /KSČM/
Nevěřím, protože musíme počítat, že tam jsou také nějaké lhůty, se kterými se musí vypořádat ty správcovské společnosti, obeslat klienty, to není zase tak jednoduché.

Václav MORAVEC, moderátor
Není reálnější, pane profesore, 1. leden 2017?

Martin POTŮČEK, předseda odborné komise pro důchodovou reformu
Jedna věc je navrhnout jakýsi design toho, jak by se celý ten systém měl změnit. Druhá otázka je, jak to samozřejmě potom převést do legislativní podoby a případně vlastně protáhnout celým tím známým procesem a jsou zde v tuto chvíli jakési dvě představy. Jedna představa je, že by nebylo tak obtížné ukončit vyvádění peněz z prvního pilíře do druhého pilíře, proto jsem tam také ten druhý pilíř namaloval jako ukusující část těch zdrojů, které jdou z toho prvního.

Václav MORAVEC, moderátor
To znamená, udělat první mezikrok, jestli to chápu správně, to co navrhoval Miroslav Opálka, že by se velmi rychle zastavil příliv těch klientů, kterých ale už mnoho nepřibývá, ale byla by tady zákonná stopka převádění z prvního do druhého pilíře.

Martin POTŮČEK, předseda odborné komise pro důchodovou reformu
A pak jako druhý krok skutečně vypracovat design pro ten budoucí třetí pilíř. Druhá varianta je, že vlastně se to takto oddělovat vlastně ani dost dobře nedá.

Václav MORAVEC, moderátor
Tak která varianta je reálnější a racionálnější? Když vám Michaela Marksová jako ministryně řekla, že by ráda chtěla, aby druhý pilíř nějakým způsobem skončil k 1. lednu 2016?

Martin POTŮČEK, předseda odborné komise pro důchodovou reformu
Ano, politické zadání pro naši odbornou komisi zní přesně tak jak jste teč vedl. Na našem posledním jednání tento čtvrtek ale zdá se, převažuje zatím názor všech zúčastněných, že by se to mělo dělat vlastně v souvislostech, takže uvidíme, jak se situace vyvine. Já nemohu vyloučit, že naše komise nakonec doporučí způsob, který vlastně může se odchylovat od toho politického zadání, takový je život.

Václav MORAVEC, moderátor
A zdá se, že je to velmi pravděpodobné?

Martin POTŮČEK, předseda odborné komise pro důchodovou reformu
Ne, to si netroufám.

Václav MORAVEC, moderátor
Vy jste zatím moderátorem a nechcete logicky jako člověk, který jen předsedá a neměl by vyjevovat asi příliš autoritativně svůj názor, ale z toho, jak vás tak mezi řádky čtu, tak se kloníte k tomu, aby to bylo celistvé řešení, nikoliv ve dvou fázích, ale pak platí to, co říká Miroslav Opálka, že se to stihnout nedá.

Martin POTŮČEK, předseda odborné komise pro důchodovou reformu
Tak je to vaše čtení mých myšlenek.

Václav MORAVEC, moderátor
A je správné?

Martin POTŮČEK, předseda odborné komise pro důchodovou reformu
Ne úplně, poněvadž já si myslím, že lze pracovat i v těch fázích i za tu cenu, že vlastně nějaká fáze bude připravena lépe a druhá v obrysech, které už se nebudou příliš měnit v tom dalším procesu.

Důchodový systém v dluzích

Václav MORAVEC, moderátor
Když se podíváme na další data. Na penze jde rok od roku stále větší balík peněz. Loni to oproti roku 1996 byl téměř trojnásobek, zároveń ale rostou výdaje hlavně v posledních letech. Jen pětkrát za posledních sedmnáct let byl rozdíl mezi příjmy a náklady v plusu. V roce 1976 to bylo přes 4 miliardy korun. Nejvíc bezmála 10 miliard zbylo na účtu důchodového pojištění v roce 2007. V přebytku byl účet ještě v krizovém roce 2008, pak začaly razantně narůstat schodky. Například v roce 2009 se výdaje na penze meziročně zvedly bezmála o 30 miliard a to kvůli mimořádnému zvýšení důchodů o 470 korun a kvůli nárůstu počtu důchodců. Také slevy na pojistném a ekonomická stagnace se podepsaly na tehdejším téměř 40 miliardovém deficitu. Ten se loni prohloubil až na 55 miliard korun. Jak byste, Jaromíre Drábku, tedy řešil v budoucnu, v těch dalších letech, valorizace,protože vám je vytýkáno to, že právě byla ta valorizace zastropována, respektive snížena kvůli tomu, že stát chtěl snížit schodky státního rozpočtu.

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Na jednu stranu je potřeba říct, že byť to bylo nepříjemné a samozřejmě bylo to nepopulární opatření, takže ta snížená valorizace byla nezbytná proto, aby se právě ten schodek alespoň dočasně stabilizoval a druhý pohled, který je potřeba říci, no právě proto vznikal druhý pilíř, aby i s tím horizontem 25 let, tak aby právě se vyřešil ten problém narůstajícího schodku. Když se dnes podíváte na podklady té odborné komise, kterou pan Potůček vede, tak tam pracovníci Vysoké školy ekonomické, pan Fiala a paní Langhamová jednoznačně ukazují, že pokud ten systém zůstane takový, jaký je dnes, takže ten deficit v roce 2050 bude kolem 130 miliard korun a to je přece důvod, proč musí vzniknout něco, jako dnes existující druhý pilíř, i když ho dnešní reprezentace zruší. Protože druhá možnost je jediná, že ty důchody prostě budou klesat, a že budou na úrovni nějaké základní životní potřeby zajišťující sociální dávky.

Václav MORAVEC, moderátor
Je to, pane profesore, v těch podkladech, o kterých mluví Jaromír Drábek?

Martin POTŮČEK, předseda odborné komise pro důchodovou reformu
Ano, je, je to jako jedna z evidencí, se kterými samozřejmě pracujeme, víme, že těch evidencí mže být i více, samozřejmě. Těch dat je více, ale já bych si dovolil tady nesouhlasit s panem bývalým ministrem Drábkem v tom smyslu, že vlastně nemůžeme mluvit jen o výdajích. Pojďme také mluvit o příjmech toho prvního pilíře. Já bych tady uvedl další graf, který jsem si dnes připravil. To je vývoj průměrného důchodu a průměrné čisté mzdy v okamžiku, kdy bychom rok 1989 měli za základ, za 100 % a ukazuje se, že za těch 24 let průměrná mzda vyskočila už skoro přes 150 %, kdežto průměrný důchod jenom na 110 % toho základu v roce 1989 a navíc se podstatným způsobem změnily životní podmínky.

Václav MORAVEC, moderátor
Co tím jenom, pane profesore, aniž bych vás chtěl přerušovat, tak co tím chcete říci? Že by se měly zvýšit odvody?

Martin POTŮČEK, předseda odborné komise pro důchodovou reformu
Mimo jiné budeme muset v budoucnu promyšleně a odpovědně zvyšovat i odvody, ale nejen takhle to říci obecně. Já tady mám připravený další takový velmi zajímavý analytický podklad, který ukazuje, že v naší zemi osoby samostatně výdělečné činné přispívají do důchodového pojištění v průměru jenom 35 % toho, co přispívají zaměstnanci a zaměstnavatelé. Zatímco ve světě je ten poměr tak 80, 85 až 90 %, takže to je obrovský a příkrý nepoměr, který vytváří veliké deficity v tom průběžném systému.

Václav MORAVEC, moderátor
A jakým způsobem byste to řešil, protože tady všechny ty pokusy o zavedení minimálních odvodů o samostatně výdělečně činných byly kritizovány, to znamená, jak to řešit jinak, protože byste nesahal na odvody zaměstnanců a zaměstnavatelů, protože to je naopak kritizováno i institucemi typu Evropské komise, že v Česku máme příliš vysoké zdanění práce. Nepředpokládám, že byste chtěl práci zdaňovat víc.

Martin POTŮČEK, předseda odborné komise pro důchodovou reformu
Pojďme zase postupně po jednotlivých krocích. Tohle je krok, který bych považoval z hlediska příjmů důchodového systému za prioritní, pokud jde o první.

Václav MORAVEC, moderátor
Zvýšit odvody osobám samostatně výdělečně činným.

Martin POTŮČEK, předseda odborné komise pro důchodovou reformu
Já vám řeknu, jak to vzniklo. Když se podíváte na statistiku od roku 1993 až 1994, tak ono to po celých těch více než 20 let fluktuovalo někde mezi 28 až skoro 40 %. Na začátku 90. let bych to chápal, poněvadž bylo potřeba podnikatelům vytvořit příznivé podmínky pro aktivity, které dříve vlastně, se kterými neměli zkušenosti. Ale po dvou, po třech, po čtyřech letech už se měly ty sazby postupně zvyšovat. To je skutečně věc, která samozřejmě asi nepotěší.

Václav MORAVEC, moderátor
Zavedl byste tedy minimální odvody OSVČ?

Martin POTŮČEK, předseda odborné komise pro důchodovou reformu
Vždyť už jsou. Jde jenomže ty minimální jsou ještě, když se podíváte tady na ten průměrný vyměřovací základ 9 tisíc, tak ten minimální je asi 6 tisíc. Takže mnozí OSVČ jsou i na tom minimálním odvodu a co to znamená? To neznamená jen velký vír v důchodovém pojištění, ale znamená to také, že mnozí tito OSVČ, tito živnostníci po 20 až 25 letech odejdou do důchodu a spláčou nad výdělkem, poněvadž ty jejich důchody budou velmi, velmi nízké.

Václav MORAVEC, moderátor
A tak se vás tedy ptám jak byste to tedy řešil?

Martin POTŮČEK, předseda odborné komise pro důchodovou reformu
Postupně asi ne. Nárazem, ale postupně je skutečně velmi potřeba prodiskutovat pečlivě a postupně zvyšovat tady nebo snižovat tady tenhle ten nepoměr, který po mém soudu po 25 letech od přechodu do kapitalistické ekonomiky je nezdůvodnitelný.

Miroslav OPÁLKA, stínový ministr práce a sociálních věcí /KSČM/
Já bych chtěl říci, že ten propad v důchodovém účtu je zapříčiněn především legislativními změnami, čili úpravami parametru. Když vrátíme ty parametry před tu dobu změny, tak samozřejmě ten propad nebude tak velký. Za druhé je to samozřejmě důsledek krize, které já doufám, také odezní, protože my máme dneska v předčasných důchodech 250 tisíc důchodců. 250 tisíc lidí nenašlo na trhu práce své místo odešli do důchodu a přestali platit a začali dříve vybírat, čili stát vlastně řešil nezaměstnanost na úkor toho solidárního důchodového systému. Dneska je v důchodu 54 tisíc lidí, kteří by mohli ještě vzhledem k věku ekonomicky pracovat. To jsou ty zásadní propady. Pak zavedení stropu, do určité částky se neodvádí, pak nekolidující zaměstnání, kde se také neodvádí, z nízkých příjmů se neodvádí, čili to všechno jako s tím souvisí. Já bych neviděl tu tragédii, v současné době stačí napravit parametry. Ten problém dozní, až odejdou ty baby ročníky do důchodu a nastane tedy demografický problém. A tam se budeme muset opravdu podívat na to, jestli se spravedlivě přerozděluje ten vytvořený nový zisk, jestli tedy do tohoto systému nepřidáme něco ať už prostřednictvím pojištění anebo různě zdrojového financování tak jak je to běžné v zahraničí. Jestli tedy stát zahrnul do zákona o nároku na důchod také rodičovskou dovolenou, část nezaměstnanosti a tak dále, ale nikdo za ty doby neplatí, tak to musí jít z daní a jde to teďka z těchto daní. Takže považuji, že to je normální. Víte, ale zajímavé je to, ale ono to asi nebude vidět, že vždycky za vlád pravice to je tady tato tabulka, došlo k tomu propadu do toho důchodového pojištění. Před rokem 1993 se odvádělo do systému 27,2 %, pak se to snížilo na 26 % a systém se dostal do propadu. Pak se to zvýšilo na 28 %, a najednou jsme byli v přebytcích a ty přebytky byly v podstatě vytunelovány tím, že se nastavily ty parametry, které ten důchodový účet oslabily a ten druhý pilíř, který je vlastně bratříčkem toho třetího pilíře, kvůli mně ať je to druhý, třetí, čtvrtý, pátý, mně to je jedno, ale ať se nedotýká toho prvního pilíře, tak vlastně jsme léčili, já tomu říkám finanční homeopatie, snižováním prostředků. V prvním pilíři jsme vlastně stabilizovali důchodový systém. To se mi zdá nelogické a nedělal bych fetiš z toho druhého pilíře vůbec.

Václav MORAVEC, moderátor
Jak posílit příjmy toho prvního pilíře, Jaromíre Drábku, když tady Martin Potůček jasně ukázal tu disproporci tedy 35 % průměru odvodů zaměstnance jenom u osob samostatně výdělečně činných jít do toho prvního pilíře.

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Tak rozhodně je velmi špatnou cestou zvyšování odvodové zátěže. Jak jste sám řekl, tak celkově odvodová zátěž v České republice patří k jedněm z nejvyšších a je potřeba ji spíše snižovat.

Václav MORAVEC, moderátor
To se ale týká spíš zaměstnanců, to už jsem zmiňoval. Promiňte.

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Nechte mě domluvit druhou větu a hned se k tomu dostanu. Co se týká těch několika set tisíc živnostníků, těch opravdových živnostníků, nikoliv těch skoro milionu registrovaných, kteří to mají třeba jako přivýdělek při svém zaměstnání. Ale těch několik málo set tisíc živnostníků, kteří nemají žádný jiný příjem než své živnostenské podnikání. Tak já bych velmi varoval předtím, zvyšovat jejich odvodovou i daňovou zátěž. To jsou lidé, kteří nepotřebují takové zajištění jako zaměstnanec a nemají na ně nárok, kteří sami ručí za veškeré chyby, které sami udělali i svým majetkem na rozdíl od zaměstnance a za to samozřejmě a to bylo skutečně nastaveno už na začátku 90. let, zato samozřejmě mají také některá zvýhodnění a jedno z těch zvýhodnění je také zvýhodnění v odvodové oblasti. Ale pokud to vezmeme izolovaně a zvýšíme odvodovou zátěž pro živnostníky, tak to bude mít velmi negativní dopad na národní hospodářství České republiky. Já samozřejmě říkám, že pokud se na to podíváme jako izolovaný problém, tak ten argument je pravdivý, ale když se na to podíváme z celospolečenského hlediska, tak ano, je možné otevřít tuto diskusi, ale je potřeba říci, jaké jiné výhody tedy budou příslušet těm, kteří se starají sami o sebe, vydělávají na sebe, nepotřebují od státu například většina z nich nemocenskou, mají potom nízký důchod, protože odváděli málo, to je přece ten argument je trošku v rozporu. Živnostníci tedy zase nezatěžují tolik ten důchodový systém, když potom mají malý důchod.

Miroslav OPÁLKA, stínový ministr práce a sociálních věcí /KSČM/
To není pravda.

Václav MORAVEC, moderátor
To je technická poznámka obou.

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Ale je potřeba se na to dívat skutečně v celém komplexu, protože pokud vytrhneme jenom tu otázku důchodového pojištění, tak skutečně můžeme nadělat mnohem více škody než užitku.

Václav MORAVEC, moderátor
Jaké technické poznámky jste měli, pane profesore a pane poslanče.

Miroslav OPÁLKA, stínový ministr práce a sociálních věcí /KSČM/
Já musím se ohradit k tomu, že je u nás drahá pracovní síla. Víte, to se i ve srovnání Eurostatu a OECD.

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Já jsem nic takového neřekl. Já jsem mluvil o odvodové zátěži.

Václav MORAVEC, moderátor
Zdanění práce. Nemluví se.

Miroslav OPÁLKA, stínový ministr práce a sociálních věcí /KSČM/
Dobře, ale toho nejnižšího základu. To znamená, v součtu ta cena pracovní síly je někde 30 až 70 % vůči E15. Rozumíte, takže když budou vyšší mzdy, tak nám stačí i menší odvody. Ale pokud jsou tak nízké mzdy jaké jsou, že skoro nezabezpečují toho člověka i ve státní správě, aby měl takový příjem, že nemá nárok na státní sociální podporu, tak je někde chyba.

Martin POTŮČEK, předseda odborné komise pro důchodovou reformu
Dvě poznámky, za prvé, pane Drábku, zkuste mi vysvětlit, čím to je, že živnostníci v Rakousku a v Německu mají tyto odvody skutečně na úrovni přes 80 %, to znamená, více než dvakrát vyšší než čeští živnostníci, a přitom se nezdá, že by Rakousko a Německo trpěly a zejména živnostníci nějakou jaksi existenciální krizí, to za prvé.

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Pokud pan moderátor dovolí odpovídat i na otázky někoho jiného než moderátora.

Václav MORAVEC, moderátor
Určitě. Jenom odpovězte, pane exministře. Určitě.

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Ano, samozřejmě a to je přesně to, o čem jsem mluvil. Vysvětlím to velmi jednoduše. Je třeba se podívat, jaké podmínky pro svoji činnost mají živnostníci v Rakousku a v Německu. Ano, mají jiné výhody než úlevu na sociálním pojištění. Proto velmi varuji nad tím izolovaně zvyšovat odvodovou zátěž u živnostníků a nedělat k tomu další kroky, protože tím naše živnostníky postavíte do naprosto nekonkurenceschopného postavení a ještě jen krátkou repliku na tu výši ceny práce. Já jsem nemluvil o ceně práce. Já jsem mluvil o odvodové zátěži. Ano, až bude naše ekonomika konkurenceschopnější, budou mzdy vyšší a budou také v absolutní míře ten odvod vyšší. Já jsem mluvil o odvodové zátěži a pokud zvýšíte odvodovou zátěž, tak se k té vyšší konkurenceschopnosti rozhodně nedostanete dříve.

Martin POTŮČEK, předseda odborné komise pro důchodovou reformu
Ano, jaké výhody mají rakouští a němečtí živnostníci ve srovnání s našimi, prosím.

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Pane profesore, nejsme tady u zkoušky na vysoké škole. Přesto vám na tu otázku odpovím. Například mají velmi silné zázemí v povinné hospodářské komoře, která jim poskytuje řadu služeb, které jsou placené kromě jejích uznatelných daňových příspěvků také státem. Například. A řada samozřejmě jednotlivých dalších položek.

Václav MORAVEC, moderátor
To je relevantní argument, pane profesore?

Martin POTŮČEK, předseda odborné komise pro důchodovou reformu
Řekl bych, že z hlediska té disproporce procentní, o které jsme mluvili, je to možná takový drobných pár procent by se dalo říci, že skutečně by se dalo dát na tu jednu stranu závaží.

Budoucnost penzijního systému

Václav MORAVEC, moderátor
Poslední věc ještě společné důchodové pojištění manželů. To je podle ekonoma Jiřího Šatavy jeden z kroků, který by mohl zpřehlednit první pilíř tuzemského důchodového systému, když se právě o tom prvním pilíři bavíme. Tady jsou slova Jiřího Šatavy z odborného pracoviště CERGE při Univerzitě Karlově

Jiří ŠATAVA, ekonom, IDEA při CERGE-EI
Společné důchodové pojištění manželů je určitě zajímavé téma i z hlediska zjednodušení důchodového systému. Jelikož to by umožnilo zrušit vdovské důchody, které zase mají relativně složitý mechanismus vypočítávání, je tam několikero variant podle toho v jaké situaci je ten pozůstalý a v jaké situaci byl ten zemřelý a tím pádem většina lidí pravděpodobně tomu systému nerozumí. Je překvapena. Jaké jsou potom ty vdovské důchody a tak dále. Tudíž by bylo asi velmi rozumné udělat společné důchodové pojištění manželů a tím systém zjednodušit. Navíc by to určitě pomohlo jistým genderovým nerovnostem mezi manžely, které můžou být aktuální, typicky, pokud v rodině dochází k nějaké specializaci v práci, například muž pracuje, manželka se stará o domácnost a těsně před důchodem se rozvedou. Důchodové pojištění společné důchodové pojištění by narovnalo ty vztahy mezi nimi.

Václav MORAVEC, moderátor
Slova ekonoma Jiřího Šatavy z institutu CERGE. Uvažujete v rámci té penzijní komise, že byste i přicházeli s těmi věcmi, jako je třeba společné penzijní pojištění manželů?

Martin POTŮČEK, předseda odborné komise pro důchodovou reformu
V tom politickém zadání máme jako jednu úlohu narovnání vztahu mezi rodinou a společností. Je mnoho důvodů se domnívat, že právě rodiny s dětmi na současné podobě důchodového systému výrazným způsobem tratí a nevylučuji, že se to může odrážet i v té nízké porodnosti, která pak zpětně zatěžuje celý důchodový systém. Pokud jde o tento konkrétní námět, tak zatím jsme se tak daleko nedostali,ale určitě ho budeme zvažovat jako jednu z možností.

Miroslav OPÁLKA, stínový ministr práce a sociálních věcí /KSČM/
Já bych chtěl říci, že také jsem pro společný vyměřovací základ, protože to je potom gendru, jak hovořil předchůdce, ale to nemá nic společného s vdovskými ale i vdoveckými důchody. To by rozhodně nerušil. Prostě ten společný vyměřovací základ ocení i tu práci v domácnosti a nastolí určitou spravedlnost třeba opravdu, když se tak dva roky před důchodem ti dva rozejdou, a takhle aspoň bude mít jistotu jeden z těch partnerů, který se více věnoval rodině a domácnosti, že nebude ošizen, ale nároky na vdovské a vdovecké důchody jsou úplně o něčem jiném.

Václav MORAVEC, moderátor
Vy byste byl pro tento institut v rámci toho prvního pilíře, jeho změny?

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Odpověď je jednoduchá, TOP 09 byla jedinou parlamentní stranou, která má společné důchodové pojištění manželů ve svém volebním programu. My budeme velmi rádi, když se k nám další politické strany přidají a určitě budeme pro. My to považujeme za jeden z důležitých prorodinných prvků, protože je skutečně potřeba ocenit to soužití, kdy si manželé navzájem vypomáhají i ekonomicky a je velmi vhodné to přenést právě i do té oblasti důchodového zajištění.

Václav MORAVEC, moderátor
Děkuji za tuto věcnou diskusi třem hlavním hostům dnešních Otázek, kterými byli předseda odborné komise pro důchodovou reformu Martin Potůček, stínový ministr práce a sociálních věcí poslanec KSČM Miroslav Opálka a bývalý ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek z TOP 09 a doufám, že se brzy nad tímto tématem znovu potkáme a budeme diskutovat i o dalších změnách českého penzijního systému. Díky a na shledanou.

Miroslav OPÁLKA, stínový ministr práce a sociálních věcí /KSČM/
Hezkou neděli.

Jaromír DRÁBEK, bývalý ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Hezkou neděli.

Martin POTŮČEK, předseda odborné komise pro důchodovou reformu
Děkuji.

Vysíláno v neděli 22. června 2014.

Aktuální dění

Exministr Jaromír Drábek přichází vzkázat Andreji Babišovi…

Od Jaromír Drábek

ROZHOVOR Druhý pilíř důchodové reformy našel začátkem týdne nečekaného zastánce, ale o den později už ministr financí Andrej Babiš o jeho zachování uvažovat nemínil. Naopak exministr práce Jaromír Drábek o jeho prospěšnosti nadále nepochybuje, i když se stal jedním ze symbolů prohry bývalé koalice. Dalším bylo zvyšování hranice pro odchod do důchodu, ale to Evropská komise v těchto dnech paradoxně označila ještě za příliš pomalé.

Zaznamenal jste pondělní vyjádření pana Babiše, že bylo chybou domluvit se v koaliční smlouvě na zrušení druhého pilíře důchodové reformy, a pokud ano, lahodilo to vašemu sluchu?
Samozřejmě. že jsem to zaznamenal. Na to platí hezké české přísloví „Pozdě bycha honit“. Než podepíšu nějakou smlouvu, tak si mám rozmyslet, co podepisuji.

Nepřekvapilo Vás to právě od Andreje Babiše, jemuž tvrdá kritika předchozí koaliční vlády přinesla takový politický úspěch?
On svůj politický úspěch postavil také na tom, že se snaží přesvědčit lidi, že není politik a nebude politik. No a jak je vidět, tak je to chiméra. A jde jenom o to, za jak dlouho to lidé zjistí.

O den později ale Andrej Babiš své výroky korigoval, a tím ten druhý pilíř zřejmě definitivně odepsal. Nebo mu ještě nějakou šanci na existenci dáváte?
Tak to je otázka na dnešní koaliční politiky. Ale pro mě je podstatné, že jsem zatím neslyšel žádný návrh, jak se s tím vypořádat. Zrušit něco, zbourat něco, to je samozřejmě velmi snadné. Ale postavit nějaký systém, který bude dlouhodobě udržitelný, to je samozřejmě mnohem obtížnější úloha.

Kritici opírají své argumenty proti druhému pilíři o to, že se do něj přihlásilo asi jen 84 tisíc zájemců. Nemyslíte si, že při takhle malém počtu ten druhý pilíř opravdu význam nemá?
Účast je naprosto jednoznačně ovlivněna tím, že pan předseda Sobotka mnohokrát před volbami řekl, že jakmile se sociální demokracie dostane k moci, tak druhý pilíř zruší. To bylo jasné, a tak není nic divného na tom, že se lidé nechtějí hlásit do něčeho, co nemá jasnou stabilní budoucnost. Ale ten druhý pilíř nebyl konstruován pro to, aby byl úspěšný po roce nebo po dvou letech. To je něco, co doplňuje stabilitu důchodového systému na desítky let dopředu. To znamená, kolik lidí se do toho pilíře přihlásilo v prvním, druhém nebo třetím roce, není až tak podstatné. Pokud by nějaká prozíravá politická reprezentace přišla na to, na co přišel v pondělí pan Babiš, že je hloupost druhý pilíř rušit, tak v tu chvíli by o něj byl samozřejmě také mnohem větší zájem.

Ten nízký zájem však způsobil, že by se penzijní fondy musely sloučit do jednoho, protože zákon jim ukládá, aby měly do konce letošního roku alespoň 50 tisíc klientů. Zůstal by tak jen jeden a kam by se poděla konkurence mezi fondy, o které jste také mluvili?
Ale to jsou všechno záležitosti nastavení parametrů na dlouhou dobu dopředu. Ve chvíli, kdy se vytvořila taková politická atmosféra, že sociální demokracie vehementně přesvědčovala lidi, aby se tam nehlásili, protože to stejně zruší, tak potom očekávaná čísla dosáhnout nelze. Nevidím to jako velký problém. Jestli je hranice padesát tisíc, tak tam je nějaký časový test. Jestli má ten časový test být rok, nebo pět let, to je samozřejmě jenom technické nastavení parametrů.

Když jsem mluvil o pondělním výroku Andreje Babiše s bývalým předsedou odborů panem Zavadilem, tak mi říkal, že odbory měly zpracovanou vlastní důchodovou reformu, a to bez druhého pilíře. Vy sám jste mu prý dokonce řekl, že je dobrá, ale že by k jejímu prosazení chyběla politická vůle. Když byla dobrá, tak proč by se nenašla?
To úplně přesně tak není. Diskutovali jsme mnoho různých variant a já jsem skutečně řekl – a za tím si stojím – že odborné podklady, které předkládala ČMKOS, jsou po odborné stránce skutečně na vysoké úrovni. Na tom nemám co měnit. Nicméně byl to jeden z materiálů a mohl se částečně projevit při těch diskuzích, ale byl přijat konsensuální výsledek, se kterým ale ani já, ani TOP 09 jako strana nejsme úplně spokojeni. Ale to je vždy věcí politického kompromisu. Pro nás by byl nejlepší povinný druhý pilíř, protože to je způsob, jak zajistit stabilitu důchodového systému na desítky let dopředu. Dopadlo to ale kompromisem, který má i své nevýhody, ale k tomu už nemá cenu se vracet. Pokud nějaká politická nebo polopolitická komise bude vymýšlet další postup, tak to je na tuto platformu, aby diskutovala, co s tím dál. Ale pouhé zrušení bez toho, aby se řeklo, co tedy zajistí dlouhodobou stabilitu penzijního systému, to je samozřejmě chybný krok.

Koalice, v níž jste byl ministrem práce a sociálních věcí, zpomalila valorizaci důchodů, ta nynější ji vrací do původních kolejí. Nepovažujete tenhle krok s odstupem času za svou chybu?
Nepovažuji. Snížení valorizace bylo nutné, v rámci konsolidace veřejných rozpočtů a také udržitelnosti důchodového systému byl ten krok nezbytný. To, že dnešní koalice tu sníženou valorizaci o rok zkrátila – původně byla plánovaná na tři roky – je věc jejího rozhodnutí. Nicméně ty dva roky snížené valorizace se projevily přesně tak, jak se měly projevit. Je zcela jednoznačné, že zastabilizoval schodek důchodového systému, když to vezmeme v hrubých číslech, tak už třetí rok schodek důchodového účtu významně neroste. A to je to podstatné, čeho mělo být dosaženo. Také je potřeba vzít v úvahu, že dnešní koalici se o zkrácení snížené valorizace rozhoduje mnohem lépe při té míře inflace, která dnes je. To je naprosto jednoznačné.

Ale když už bylo zapotřebí šetřit, a to i na důchodcích, mělo vůbec smysl zvyšovat penze meziročně o nějakých čtyřicet korun při nákladech, které s tou úpravou byly spojené?
Při tehdejším koaličním vyjednávání takové hlasy také byly, aby se důchody úplně zmrazily, ale já jsem jako ministr práce a sociálních věcí naprosto jednoznačně prosazoval, aby alespoň nějaká valorizace byla. Tuto variantu jsem považoval za lepší než úplné zmrazení důchodů. Když někdo říká, že nějakých čtyřicet korun nehraje roli, tak to může být jeho osobní pocit. Ale když se na to podíváte z odborného hlediska, tak je potřeba si uvědomit, že i tohle zvýšení vytváří základnu pro valorizaci v dalších letech. To znamená, že těch čtyřicet korun není jenom na jeden rok, ale je to navždy dopředu. Tak myslím, že ten postup byl zvolen správně.

Za vaší éry se zvýšil věk pro odchod do důchodu, což vyvolalo velkou nevoli ve společnosti a levicová opozice toho proti vám hojně využívala. Teď ale vydala Evropská komise doporučení, aby Česká republika ještě zrychlila zvyšování věku odchodu do důchodu, než jste nastavili vy. Máme to chápat tak, že jste byli v tomhle směru ještě málo razantní?
Je potřeba si velmi pečlivě přečíst, co Evropská komise doporučuje. Ona totiž souhlasí s tím zvyšováním věku odchodu do důchodu v dlouhodobém horizontu, ale kritizuje, že ve střednědobém horizontu je to prodlužování věkové hranice příliš pomalé. My jsme udělali změnu, která se projeví od roku 2018. Názor Evropské komise respektuji, nicméně si na druhou stranu myslím jako český občan, že lidé mají mít nějakou jistotu ve střednědobém výhledu. Určitě bych proto nechtěl postupovat tak jako v některých jiných zemích, že se skokově zvedá věk odchodu do důchodu, že se zvedá pro lidi, kterým je třeba 55, a ti tak najednou zjistí, že budou pracovat ne – dejme tomu – ještě sedm let, ale dvanáct let. To si myslím, že by bylo špatně. Z tohoto pohledu bych s takovým postupem, který doporučuje Evropská komise, naprosto zásadně nesouhlasil. I když rozumím tomu odbornému pohledu, ale ze společenského pohledu by ten postup byl nepřijatelný. To, že jsme nastavili zvyšování věku pro odchod do důchodu bez horní hranice, bylo jednoznačně zdůvodněno, byť se to hodně mediálně zneužívalo. A když se podíváte na předpoklad vývoje střední doby života, tak i pro dnešní dvacetileté ta hranice věku odchodu do důchodu velmi přesně odpovídá tomu, jaký je předpoklad střední doby dožití.

Ale neznamená to, že se věková hranice pro odchod do důchodu ve střednědobém horizontu zvyšuje pomaleji, než by si představovala Evropská komise, že našemu důchodovému systému hrozí v nejbližších letech problémy?
Nehrozí. Těmi kroky, které jsme provedli, byť byly nepopulární a hodně kritizované, jsme naprosto jednoznačně zajistili stabilitu důchodového systému v horizontu několika desítek let. Nicméně když se na to podíváte pohledem zvenčí, to znamená zvenčí České republiky, tak je pravda, že v řadě evropských zemí mají dnes výrazně vyšší hranici odchodu do důchodu. Při tomto srovnání je ta replika celkem pochopitelná, nicméně v tomto ohledu bych se s ní neztotožnil.

 

zdroj: parlamentnilisty.cz

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox