Nelegální práce budou lépe prokazatelné

Od Jaromír Drábek

Projev ministra práce na 12. schůzi Senátu, 13. 10. 2011.

Dobré odpoledne, pane předsedo, děkuji za slovo. Vážené senátorky, vážení senátoři, dovolte mi, abych uvedl další ze zákonů, kterým se realizuje první etapa sociální reformy. Je to návrh zákona, kterým se mění zákon o zaměstnanosti a samozřejmě i další související zákony.

Jedním z důležitých cílů návrhů zákona je úprava definice nelegálního zaměstnávání, tak aby případy nelegální práce byly lépe prokazatelné a zároveň, aby se zamezilo praktikám, kdy fyzické osoby vykonávají práci pro zaměstnavatele mimo pracovněprávní vztahy, ačkoli z charakteru vykonávané práce je jasné, že konají závislou práci.

Dále se navrhuje rozšířit působnost Státního úřadu inspekce práce o kontrolu dodržování právních předpisů v oblasti zaměstnanosti a v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů. Cílem je sjednotit kontrolní činnost právě na inspekci práce, tak aby nebyla roztříštěná mezi úřady práce a inspekci práce, tak aby primárně kontrolní pravomoci byly na inspekci práce a pravomoci poradenství a pomoci v obtížných situacích byly na úřadu práce.

Dále se předkládá transformace kategorie osob zdravotně znevýhodněných, kde dnešní rozdělení na osoby se zdravotním postižením a osoby se zdravotním znevýhodněním už považuji za přežité a není v tuto chvíli vhodně uspořádáno vymezení kategorií osob zdravotně postižených a osob zdravotně znevýhodněných, protože v současné době kategorie osob zdravotně znevýhodněných zahrnuje příliš širokou škálu lidí, od těch skutečně zdravotně postižených s jasným zdravotním pojištěním, až po kategorii lidí, kteří zdravotně postiženi v našem smyslu vnímání nejsou, např. mají oční vadu jako já, nebo mají nějaký jiný lehký handicap, který není potřeba zachycovat formálně zařazením mezi osoby zdravotně znevýhodněné.

Tady během poměrně dlouhého přechodného období by mělo být přehodnoceno zařazení každého jednotlivého občana z dnešní kategorie osob se zdravotním postižením a osob se zdravotním znevýhodněním, tak abychom sloučili tuto položku do kategorie osob se zdravotním postižením, samozřejmě v rozvrstvení podle jednotlivých kategorií, abychom zvlášť už neměli kategorii osob se zdravotním znevýhodněním.

Dále se navrhuje zjednodušit a zefektivnit právní úpravu, která se týká podpory práce zdravotně postižených spoluobčanů, protože dnes je ta podpora dvojkolejná, jednak zaměřená na chráněná pracovní místa a jednak zaměřená na chráněné pracovní dílny, takže tady návrh je v tom směru, aby tato podpora byla sloučena do kategorie podpory chráněného pracovního místa, což je cílenější, adresnější a je to lépe uchopitelný nástroj než kategorie chráněných pracovních dílen.

Dále se v návrhu upřesňuje spolupráce úřadů práce s agenturami zprostředkovávajícími zaměstnání. Tak, jak můžete slyšet někdy v médiích, nejedná se o zavedení nového institutu, tento institut spolupráce, nově nazvaný sdílené zprostředkování zaměstnání, už funguje od začátku 90. let, nicméně nemá zákonem stanovena žádná pravidla. Tady se tedy navrhuje, aby spolupráce mezi úřady práce a agenturami zprostředkovávajícími zaměstnání byla jasně definována, s jasnými mantinely, také s jasně vymezenými částkami, které úřad práce hradí za takovéto sdílené zprostředkování zaměstnání.

Dále se upravují některá ustanovení, která se týkají rekvalifikace a rekvalifikačního zařízení. Rozšiřuje se možnost pro uchazeče o zaměstnání, aby si sám zvolil vhodnou rekvalifikaci nebo vhodný rekvalifikační program. Pokud s tím vysloví souhlas úřad práce, tak potom i takováto rekvalifikace může být hrazena v rámci aktivní politiky zaměstnanosti.

Dále se navrhuje pro lepší ochranu trhu práce zakázat agenturám práce dočasně přidělovat cizince ze třetích zemí k výkonu práce u uživatelů. Mám za to, že přidělování zaměstnanců prostřednictvím agentury práce u cizinců ze třetích zemí nenaplňuje to, co je vlastně předmětem pracovního povolení, protože pracovní povolení pro občana, který není občanem evropského hospodářského prostoru, má být vždy směřováno na konkrétního zaměstnavatele, na konkrétní uplatnění, nikoliv na pracovní agenturu.

Ještě dvě záležitosti, které jsou obsaženy v návrhu a které považuji za nápravu dnešního nesprávného stavu. Za prvé se umožňuje, aby i ten zaměstnanec, který ztratí zaměstnání, když zároveň studuje, mohl být uchazečem o zaměstnání. Dnes je to bohužel tak, že pokud někdo pracuje a přitom si zvyšuje kvalifikaci studiem, tak pokud ztratí zaměstnání, nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti a nemá nárok být zařazen jako uchazeč o zaměstnání. To je podle mne náprava stavu, který je špatně formulován v dosavadním zákoně.

A dále z důvodu administrativní úlevy jak na straně úřadu práce, tak na straně zaměstnavatelů se navrhuje zrušit povinnost zaměstnavatelů hlásit volné pracovní místo. Toto hlášení volného pracovního místa zůstane dobrovolné, to znamená, že zaměstnavatelé budou hlásit ta volná pracovní místa, kde chtějí spolupracovat s úřadem práce na obsazení toho místa. Nicméně tam, kde zaměstnavatel chce použít jiný způsob obsazení pracovního místa svým vlastním výběrovým řízením prostřednictvím nějakého zprostředkujícího subjektu, tak bude mít tuto možnost a nebude tento systém zatěžován formálně nahlášenými pracovními místy, na která stejně nikdo nehledá uchazeče.

I dnes tato formální náležitost není plněna ani zdaleka stoprocentně. Když se podíváte na přehled volných pracovních míst na úřadu práce a na přehled volných pracovních míst na některých serverech, tak zjistíte, že tato povinnost je naplňována jenom těmi, kteří se cítí odpovědně. Já tuto povinnost prostě považuji za zbytečnou a administrativně zatěžující celý systém.

Tolik k jednotlivým návrhům, které obsahuje návrh novely zákona o zaměstnanosti. Jsem přesvědčen o tom, že tento návrh jde směrem, který přispěje k tomu, že pravidla jsou pro všechny rovná a že bude mnohem lepší možnost vymáhání dodržování těchto pravidel a zároveň také zlepší možnosti uplatnění zdravotně postižených spoluobčanů na trhu práce. Děkuji za pozornost.

 

zdroj:  top09.cz, parlamentnilisty.cz

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox