Sociální reforma

Od Jaromír Drábek

…aneb ministerstvo práce a sociálních věcí od července 2010 do října 2012 (2. část)

Sociální systém je v naší zemi velmi komfortní, zajišťuje nejnižší míru ohrožení chudobou v Evropě. Za posledních 20 let se však nesystémovým nabalováním nových a nových dávek stal nepřehledným, s řadou duplicitních a překrývajících se dávek. Sociální systém tak v řadě případů úspěšněji využívali ti, kteří se ve složitém systému vyznali, než ti, kteří pomoc státu opravdu potřebovali. Nepřehlednost ilustruje i to, že v minulosti vznikaly specializované firmy, které lidem radily, na jaké dávky mohou mít nárok.

Sociální reformou bylo k 1. lednu 2012 provedeno sloučení a zjednodušení řady dávek, odstranění duplicit a křížení dávek. Byla zpřísněna kontrola (posílena kontrola nelegálního zaměstnávání, zavedena častější docházka nezaměstnaných na úřady práce nebo kontaktní místa státní správy na poštách – projekt DONEZ, zavedena povinná veřejná služba pro rizikové skupiny nezaměstnaných, zneužití nemocenských dávek bylo uznáno jako výpovědní důvod). Zároveň bylo zvýšeno životní a existenční minimum, takže se sociální dávky zvýšily.

Za rok 2012 tak bylo dosaženo úspory proti plánovaným výdajům ve výši 9,5 miliardy korun (podle údajů ministerstva financí) při mírném snížení (!) míry ohrožení chudobou (podle údajů Českého statistického úřadu), což je v období ekonomické recese a zvyšující se nezaměstnanosti nezpochybnitelným důkazem úspěšnosti provedené sociální reformy.

V rámci sociální reformy byly také uskutečněny například tyto kroky:

  • Rodičům jsme umožnili volit výši měsíčně vypláceného rodičovského příspěvku, aby mohli pružně reagovat na případné změny příjmů rodiny. Rodič může jednou za tři měsíce podle aktuálních příjmů rodiny změnit výši vypláceného příspěvku. (Rodičovský příspěvek může čerpat rodič, který po celý kalendářní měsíc řádně pečuje o nejmladší dítě v rodině. Délku čerpání si může měnit až do 4 let věku dítěte, celkem mohou rodiče takto vyčerpat až 220 000 Kč.)
  • Umožnili jsme souběh rodičovského příspěvku a pracovního příjmu rodiče od 2 let věku dítěte, abychom pomohli lepšímu sladění pracovního a rodinného života a podpořili větší využití částečných pracovních úvazků. (Před touto změnou si musel rodič vybrat buď zaměstnání, nebo příspěvek.)
  • Zvýšili jsme pomoc rodinám s hendikepovanými dětmi, a to v několika směrech: Rodič může na hendikepované dítě dostávat rodičovský příspěvek zároveň s přípěvkem na péči (jde o příspěvek, na který mají nárok osoby, které se o sebe samy nemohou postarat) – plný souběh obou dávek přitom v minulosti nebyl možný. Zvýšili jsme dále příspěvek na péči o 1000 Kč měsíčně pro děti ve 2. stupni postižení (stupně postižení jsou čtyři a vyjadřují míru závislosti na cizí pomoci – čím je číslo vyšší, tím více je postižená osoba závislá na péči; platí také, že čím vyšší je stupeň postižení, tím vyšší je příspěvek) a byl zvýšen příspěvek na péči o 2000 Kč měsíčně pro děti ve 3. a 4. stupni postižení. O stejnou částku jsme zvýšili příspěvek i pro sociálně slabé rodiny ve všech stupních postižení.

příští díl: Informační systémy

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox