Udržet tyto zákony v praxi je pro mě zásadní

Od Jaromír Drábek

Reakce ministra práce a sociálních věcí na rozhodnutí Ústavního soudu ČR.

Ministerstvo práce a sociálních věcí respektuje rozhodnutí Ústavního soudu o rušení platnosti souhrnu zákonů zejména ze sociální oblasti, které přijal Parlament ČR v závěru loňského roku. Důvody, které vedly k projednání této legislativy v režimu legislativní nouze, nicméně podle MPSV demokratické principy respektovaly a jejich provedení bylo oprávněné zejména s ohledem naléhavosti prováděných rozpočtových opatření od roku 2011.

„S rozhodnutím Ústavního soudu se nelze než smířit a další kroky Ministerstva práce a sociálních věcí mu podřídit. Za nutností udržet tyto již jednou schválené zákony v praxi si stojím. Ačkoli se může v některých případech jednat o opatření nepopulární a rozhodně nepopulistická, první měsíce tohoto roku prokázaly, že nemají negativní vliv na úroveň sociální sítě, a to v žádné z dotčených oblastí. Jejich prospěch vůči státnímu rozpočtu je nezvratný a nezpochybnitelný. Resort proto předloží legislativní návrh tak, aby platnost zákonů zůstala zachována i po 31. 12. 2011,“ říká ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek.

Seznam opatření, která byla předmětem sociálních zákonů

Oblast nemocenského pojištění

Zachování náhradového poměru nemocenského pojištění na úrovni roku 2010, tj. na 60 % po dvou měsících nemoci

Prodloužení doby poskytování náhrady mzdy (platu) a odměny na prvních 21 (namísto dosavadních 14) kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény), nemocenské se proto bude poskytovat na místo od 15. až od 22. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény), což bude platit po dobu 3 let; následně dojde k navrácení stavu, který je platný v roce 2010

Oblast pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Zachování sazby pojistného na sociální zabezpečení pro zaměstnavatele na 25 % i od 1. ledna 2011, tj. nedojde k jejímu snížení na 24,1 %

Zrušení možnosti zaměstnavatele odečíst si polovinu náhrady mzdy poskytnuté za dobu dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény od pojistného na sociální zabezpečení, které má zaměstnavatel odvádět za jednotlivé kalendářní měsíce (podle dosud platné úpravy mělo dojít od 1. ledna 2011 ke snížení sazby pojistného se zrušením této refundace, s výjimkou refundace u zaměstnanců se zdravotním postižením)

Provázání účasti osob samostatně výdělečně činných na důchodovém pojištění s účastí na nemocenském pojištění a pojistného placeného na nemocenské pojištění s pojistným na důchodové pojištění. Osoba samostatně výdělečně činná si může určit vyšší měsíční základ pro odvod pojistného na nemocenské pojištění, než odpovídá jejím příjmům, jestliže si určí měsíční vyměřovací základ pro placení záloh na pojistné na důchodové pojištění minimálně ve stejné výši nebo vyšší.

Zavedení refundace poloviny z náhrady mzdy vyplácené za období do 21. dne dočasné pracovní neschopnosti (karantény), resp. v období po roce 2013 do 14. dne dočasné pracovní neschopnosti (karantény), pro tzv. malé zaměstnavatele (do 25 zaměstnanců), pokud se tito přihlásí do zvláštního systému placení pojistného na nemocenské pojištění se sazbou pojistného o jeden procentní bod vyšší (zvýší se z 2,3 % na 3,3 %).

Zachování maximálního vyměřovacího základu pro placení pojistného na sociální zabezpečení zaměstnanci a osobami samostatně výdělečně činnými pro rok 2011 na úrovni roku 2010, tj. ve výši 72násobku průměrné mzdy (pozn.: již nebude předkládáno)

Oblast státní sociální podpory

Zrušení sociálního příplatku (opatření se projeví v systému dávek hmotné nouze HN).

Omezení dávky rodičovského příspěvku celkovou částkou 216 tis. Kč; přitom rodič může volit a měnit výši dávky a délku čerpání rodičovského příspěvku až do vyčerpání uvedené celkové částky nebo do 4 let věku dítěte s účinností od 1.4.2011. Zrušení krácení rodičovského příspěvku při péči o dítě, kterému náleží příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách (pozn.: jde o původní návrh MPSV).

Zúžení okruhu osob, které mají nárok na porodné, na osoby, kterým se narodilo první živé dítě, jestliže žijí v rodinách s příjmem rodiny pod 2,4 násobek životního minima rodiny. V případě, že se první dítě narodilo při vícečetném porodu, bude náležet porodné ve výši 19 500 Kč.

Oblast zaměstnanosti

Rozšíření důvodů pro odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání

Vyloučení možnosti souběhu pobírání podpory v nezaměstnanosti a výkonu nekolidujícího zaměstnání

Snížení procentní sazby podpory v nezaměstnanosti v případě uchazečů, kteří předchozí zaměstnání bez vážného důvodu ukončili sami nebo dohodou se zaměstnavatelem, na 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu

Zavedení překlenovacího příspěvku, který může být na základě dohody poskytnut osobě samostatně výdělečně činné, která přestala být uchazečem o zaměstnání

Zpřísnění podmínek poskytování podpory v nezaměstnanosti v tom smyslu, že se podpora poskytne až po uplynutí doby, která odpovídá výši odstupného nebo odchodného, které přísluší uchazeči o zaměstnání

Oblast sociálních služeb

Snížení stávající výše příspěvku na péči z 2 000 Kč na 800 Kč měsíčně při současném zrušení způsobu výplaty příspěvku zčásti nepeněžní formou, který měl být zaveden od 1. ledna 2011

zdroj: pralamentnilisty.cz, top09.cz

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox