Informační systémy

Od Jaromír Drábek

…aneb ministerstvo práce a sociálních věcí od července 2010 do října 2012 (3. část)

Systém na výplatu nepojistných sociálních dávek zajišťoval pro MPSV od roku 1993 monopolní dodavatel OKsystem. (Jedná se o dávky, na něž má příjemce nárok bez ohledu na to, zda za něj bylo v minulosti placeno sociální pojištění – jde například o dávky v hmotné nouzi, dávky pro osoby se zdravotním postižením, apod.) Systém jako takový sice fungoval, ale v důsledku technologického rozvoje již nesplňoval nároky, které na něj byly kladené. Nikdy neprošel výběrovým řízením, a to přesto, že byl v minulosti několikrát významně rozšiřován. Proto také nebylo možné systém inovovat s podporou evropských fondů. Evropská pravidla totiž financování dodavatelů, kteří neprošli řádným tendrem, neumožňují.

Provoz systému byl ale především drahý. Za rok 2011 ministerstvo zaplatilo OKsystemu za administraci výplaty nepojistných sociálních dávek víc než 470 milionů korun. Pokud v minulosti docházelo k rozšiřování nebo inovaci systému, firma ministerstvu účtovala nemalé částky i za jeho vývoj.

Informační systém na výplatu sociálních dávek bylo nutné inovovat a modernizovat. Řešení, které jsme zvolili, využívá moderních přístupů (modulárního řešení a cloudových technologií). Nové řešení je nejen výrazně levnější, ale také je možné jej v budoucnu dále rozvíjet, a to i s pomocí evropských fondů.

Využili jsme k tomu rámcovou smlouvu, kterou v roce 2008 po řádné veřejné soutěži uzavřelo ministerstvo vnitra s firmou Fujitsu. Smlouva umožňuje nákup produktů společnosti Microsoft a souvisejících služeb všem subjektům veřejné správy prostřednictvím prováděcích smluv. V roce 2011 byla tedy ministerstvem vnitra a Fujitsu uzavřena prováděcí smlouva a následně šest dodatků. Jde o 85. smlouvu v pořadí – obdobné smlouvy byly uzavřeny v minulosti pro potřeby jiných ministerstev a úřadů.

Prováděcí smlouva řešila inovaci systému administrace nepojistných sociálních dávek včetně pilotního provozu. Šlo tedy hlavně o vytvoření jednotné datové základny (tj. společné databáze, kterou by mohli využívat všichni účastníci – úřady práce, správa sociálního zabezpečení, apod.), jednoho výplatního místa (sjednocení výplat všech pojistných i nepojistných dávek) a modulárního řešení administrace (systém se skládá z modulů, které jsou přizpůsobeny potřebám jednotlivých úřadů a jejich agendám).

Modulární řešení má tu výhodu, že se ministerstvo v budoucnu nedostane do situace, kdy je závislé na jednom monopolním dodavateli, jako tomu bylo v případě OKsystemu. S dodavateli jednotlivých modulů (dodavatele nevybírá MPSV, jedná se o subdodavatele Fujitsu) byly totiž uzavřeny smlouvy, které umožňují převod autorských práv na MPSV. To pak nebude vystaveno situaci, kdy se dodavatel vůči němu nachází v monopolním postavení a s dalšími požadavky na inovace zvyšuje své finanční nároky.

Dosavadnímu monopolnímu dodavateli OKsystem zůstala část administrace zahrnující dávky státní sociální podpory, mezi něž patří například rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení nebo porodné. Podmínkou ovšem bylo, že svou aplikaci napojí na systém jednotné datové základny.

Nový systém byl spuštěn v lednu 2012 v souvislosti se změnami legislativy v rámci sociální reformy a převedením výplaty některých sociálních dávek z obcí na úřady práce. Přechod na nový informační systém je vždy nepříjemnou zátěží pro zaměstnance i klienty, přesto však v lednu 2012 i v následujících měsících byly dávky vyplaceny v zákonem stanoveném termínu (tedy vždy nejpozději ke konci měsíce), žádný klient neodešel neobsloužen a chybovost nebyla vyšší než u předchozího systému. Média přesto opakovaně upozorňují na případy, kdy namísto pátého dne v měsíci přijde příjemci dávka osmého nebo dvanáctého a systém pak označují za „kolabující“.

Jedním z hojně medializovaných témat byly i duplicitní platby. Ve skutečnosti byl ale počet duplicitních plateb nižší než 0,01 %. Pro porovnání, při změně způsobu výplaty nemocenských dávek realizované tehdejším ministrem Nečasem od počátku roku 2009 byl ještě v dubnu 2009 počet zpožděných plateb přes 10 % a za první 3 měsíce nejsou k dispozici dokonce vůbec žádné statistiky.

Díky nasazení nového informačního systému mělo MPSV v roce 2012 možnost ušetřit na provozních nákladech 200 mil. Kč a od roku 2013 každoročně nejméně 300 mil. Kč. Zásadní je, že ministerstvo u nového systému platí pouze za provoz. Neplatí tudíž ani za vývoj systému ani za jeho jednotlivé úpravy v souvislosti se změnami legislativy. Pořizovací náklady byly tedy nulové, ministerstvo zaplatilo pouze za autorská práva k jednotlivým modulům (částka do 1 mil. Kč). V minulosti naproti tomu MPSV platilo OKsystemu za každou jednotlivou úpravu systému. Pokud bychom k nasazení nového systému nepřistoupili a místo toho pouze požadovali úpravu dosavadního systému, náklady by na začátku roku 2012 zřejmě překročily částku 500 mil. Kč.

Stížnost na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterou podaly KDU-ČSL, Student Agency a OKsystem napadla legálnost uzavření prováděcí smlouvy a jejích dodatků.

ÚOHS 25. února 2012 nepravomocně rozhodl, že dodatky č. 5 a 6 přesahovaly svým rozsahem plnění vymezené v rámcové smlouvě. ÚOHS měl k dispozici 4 znalecké posudky, z nichž 2 osvědčovaly, že dodatky byly v pořádku, další 2 konstatují určitou míru překročení rozsahu vymezeného rámcovou smlouvou. Posudek, na základě kterého ÚOHS rozhodl, uvádí, že dodatky č. 5 a 6 „ne zcela odpovídají“ rozsahu vymezenému rámcovou smlouvou. Za to ÚOHS nepravomocně uložil pokutu ministerstvu vnitra a ministerstvu práce a sociálních věcí v souhrnné výši 1 mil. Kč. (Maximální možná výše pokuty byla 23 mil. Kč, výše pokuty je tedy pod 5 % z maximální výše, z toho se dá usuzovat, o jak významné či závažné překročení rozsahu rámcové smlouvy se jednalo.)

Rozhodnutí je zatím nepravomocné, podle informací z médií proti němu podaly rozklad jak obě ministerstva, tak dodavatel. Pokud by však ÚOHS nepřesvědčily, že uzavření 85. prováděcí smlouvy bylo v pořádku a MPSV by nestihlo ve vymezené lhůtě 5 měsíců zrealizovat nové výběrové řízení, otevírají se tím dveře k návratu původního monopolního dodavatele.

příští díl: sKarta

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox